Artiklar

Sju kvinnor och flickor dog i en brand i Rinkeby. Det svenska samhället gjorde en brandkårsutryckning både bokstavligen och bildligt. Själva räddningsaktionen löpte enligt de inblandades uppgifter väl och både Räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten och hyresvärden gjorde alla bra insats. Imamer har fortfarande kontakt med pappan och nästan alla svenska trossamfund har hört av sig och visat sitt deltagande....
Följande hadither är hämtade från böckerna "Health Education and Information through The Islamic Teaching of The Prophet" av Dr. Nabil S. Al Tawil och "Medicine in the light of the Qur' an and Sunna" av Ahmed Taha. Det är viktigt att veta hur Profeten, frid vare med honom, rådde oss att leva, eftersom hans levnadssätt är det bästa och vägen...
Biet är den enda insekt som kan samla och spara nektar till föda, och gör alltså ett viktigt arbete för mänskligheten. Förutom att bygga bikupor med en utomordentligt fin och organiserad struktur och förutom att producera vax och honung, pollinerar biet blommor och visar ett bra exempel på stor yrkesskicklighet i sin ständigt pågående rörelse och envisa arbete....
Genetisk rådgivning är den process med vilken en individ eller en familj får råd och information om ett genetiskt förhållande som kan påverka individen och familjen, deras barn och samhället runtomkring. Syftet med denna sorts rådgivningar att möjliggöra att rätt beslut kan tas angående giftermål, fortplantning, abort och hälsovård....
Tvagning är en utmärkt medicinsk ordination och en av miraklen i Koranen. Även de som inte antagit islams budskap tar efter detta muslimernas sätt att rena sig. Men muslimerna har redan haft denna favör i 1400 år. De har utfört tvagning troget under hela denna långa tidsperiod, utan att ana vilka fantastiska medicinska upptäckter som skulle göras av forskare långt...
I Islam är allt tillåtet, utom det som förbjuds i Koranen eller Profetens tradition (sunna). Att påstå att tillåtet är otillåtet, eller tvärtom, är likvärdigt med att sätta andra gudar vid sidan av den Ende Guden. Allt tvivelaktigt skall undvikas, men en nödsituation ger alltid en möjlighet att göra ett undantag från reglerna. Allt hälsosamt är tillåtet och allt skadligt...
De som accepterar delaktighet i det politiska etablissemanget tar profeten Josef, frid vare med honom, och hans delaktighet i en icke-muslimsk statsapparat, och Negus i Abessinien som exempel på en muslims delaktighet. De hänvisar även till Al-Qias d v s att jämföra liknande fall med det aktuella fallet i ljuset av tidigare tolkningar....
Abdul Hussain Muslim bin a-Hajjaj al Nisapuri föddes år 204 e.H, men de källor som finns till hands ger ingen information om hans förfäder eller familj och barndom. Han måste ha studerat Koranen, arabisk litteratur och grammatik, innan han började studera hadither, så som brukligt var på den tiden. Det enda vi vet är att han började sina studier av...
Abu Abdullah Mohammed bin Ismail bin al Mughira al Jafai föddes på fredagen den trettonde Shawwal 194 i Bukhara, han kom att bli kallat Bukhari. Hans far Ismael var en lärd med hadither som specialitet och han studerade under ledning av Malik bin Anas, Hammad bin Zaid och Ibn Al Mubarak. Bukharis enda släktingar under hans uppväxt var en gudmor...