Artiklar

De som accepterar delaktighet i det politiska etablissemanget tar profeten Josef, frid vare med honom, och hans delaktighet i en icke-muslimsk statsapparat, och Negus i Abessinien som exempel på en muslims delaktighet. De hänvisar även till Al-Qias d v s att jämföra liknande fall med det aktuella fallet i ljuset av tidigare tolkningar....
Abdul Hussain Muslim bin a-Hajjaj al Nisapuri föddes år 204 e.H, men de källor som finns till hands ger ingen information om hans förfäder eller familj och barndom. Han måste ha studerat Koranen, arabisk litteratur och grammatik, innan han började studera hadither, så som brukligt var på den tiden. Det enda vi vet är att han började sina studier av...
Abu Abdullah Mohammed bin Ismail bin al Mughira al Jafai föddes på fredagen den trettonde Shawwal 194 i Bukhara, han kom att bli kallat Bukhari. Hans far Ismael var en lärd med hadither som specialitet och han studerade under ledning av Malik bin Anas, Hammad bin Zaid och Ibn Al Mubarak. Bukharis enda släktingar under hans uppväxt var en gudmor...
Abu Abdullah Ahmad bin Mohammed bin Hanbal föddes den 20 Rabi al Awal år 164 eH i Marw, men han växte upp i Baghdad. Hans far dog endast 30 år gammal i krig, som mujahid. Hans mor hette Maimuna bint Abdul Malik ash-Shabani....
Malik bin Anas bin abu Amir Al- Asbahi föddes troligtvis år 93 eH i Medina, men enligt vissa uppgifter kan det ha varit någon gång mellan 91 och 97 eH. Hans farfar var en efterträdare och hans farfars far var en av Profetens kompanjoner. Hans släkt kom egentligen från Jemen, och de hade bosatt sig i Medina på Profetens tid....
Alla lärda är övertygade om att det är tillåtet att bara hälsa en salam. Olika uttalanden och berättelser från hur Profeten gjorde och vad han sade leder fram till slutsatsen att det är sunna med två salam men fard med en....
På den tiden, då Profeten Muhammed, frid vare med honom, bodde i Medina, fanns det människor där, som var fattiga. De hade inte tillräckligt med pengar för att köpa mat och de bodde ofta i fallfärdiga hus....
Huruvida de praktiserande muslimerna kan acceptera att bli en del av det politiska livet i respektive land är en fråga bland alla aktiva muslimer, både i muslimska länder och i västvärlden. Det finns de som säger att detta är en självklarhet, medan andra ser på saken med tvekan eller till och med motsätter sig detta....
Den grundläggande skillnaden mellan islam och demokrati är att Islam är ett omfattande gudomligt system som bygger på tron på en enda Gud som skapat människan och låtit henne var hans ställföreträdare på jorden. Det är ett andligt, socialt, ekonomiskt, juridiskt och politisks system....