Ordlista

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abd
Slav, tjänare.

Adhan
Kallelse till bön.

Ahadith
Berättelser om profeten Mohammeds uttalande eller handlande. Dess singularform är hadith.

Ahl al-kitab
Bokens folk (Judar, Kristna och Muslimer).

Akhirah
Livet efter detta, Evigt liv.

Al alim
Den som vet allt (Guds namn).

Al basir
Den som ser allt (Guds namn).

Al fatiha
Inledningsbönen, den första suran i Koranen.

Al hakim
Den visaste (Guds namn).

Al Ikhwan al-muslimun
Det muslimska brödraskapet.

Ali
Se Ulama.

Al isra
Profeten Muhammeds nattliga resa.

Al jamil
Den skönaste (Guds namn).

Al karim
Den mest givmilde (Guds namn).

Allaihis salam
Frid vare med honom.

Alhamdulillah
Tack vare Allah, Prisad vare Allah.

Alim
En utbildad person som särskilt har studerat religiösa och juridiska aspekter av islam. En forskare.

Allahu Akbar
Allah är den Störste

Allahu Alim
Allah vet bäst.

Al miraj
Profeten Muhammeds himmelsfärd.

Al murabitun
Almoraviderna (från Al Murabitun) var en berbermuslimsk dynasti centrerad i det nuvarande Marockos territorium. Det etablerade ett imperium på 1000-talet som sträckte sig över västra Maghreb och Al-Andalus, med början på 1050-talet och varade till dess fall till almohaderna 1147.

Al nafs al ammara
Den själ som får människan att utföra onda gärningar.

Al safa
En höjd i Mecka, platsen för en av valfärdsriterna.

Al sahihayn
Muslim och al Bukharis hadithsamlingar, de två som anses äkta.

Al salaf al salih
De fromma förfäderna, syftar på de tre första generationerna muslimer.

Al sami
Den som hör allt (Guds namn).

Al siddiq
den som har stark tro, Abu Bakrs tillnamn.

Amir
Ledare.

Amir al mu’minin
Muslimernas befälhavare.

Ansar
Stöd. Betyder hjälpare och används som beteckning på de personer i Medina som gav sitt stöd åt Profeten Muhammed under hans tid där (622-632).

Aqidah
Lära, dogmer, tro, trosbekännelse. Bokstavligen betyder tro. I islamiska termer innebär det att tro på följande sex artiklar:

  • Tro på Allah, den Ende Guden
  • Tro på Allahs änglar
  • Tro på Hans uppenbarade böcker
  • Tro på Hans budbärare
  • Tror på Domedagen
  • Tro på ödet och den gudomliga lagen


Aqiqa
Fest för den nyfödda.

Aql
Förnuft, förnuftig argumentation (Rättsterm).

Assalamu Alaikum
Hälsningsfras som betyder Frid vare med dig.

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
Komplet hälsningsfras som betyder Allahs frid, välsignelser och nåd vare med dig.

Asr
Aftonbön.

Ashura
Den tionde i den muslimska månaden Muharram. För muslimerna är Aashura den dag då Gud delade Röda havet så att Mose och hans följeslagare kunde undkomma den egyptiske faraon. Det är rekommenderat för alla muslimer att fasta denna dag. Shiamuslimer firar minnet av imamen Husayns martyrskap vid Karbala.

Astaghfirullah
Jag ber Allah om förlåtelse.

Aya
Vers (från Koranen). Dess pluralform är ayat. Bokstavligen betyder det tecken.

Ayatolla
”Guds tecken”, titel för en högt rangordnad religiös ledare inom shiaislam.

B

Bani
Barn/Stam.

Bajram
Högtidsdag (Turkiska, persiska).

Baraka
Välsignelse.

Barakallah fik
Uttryck som betyder, Må Allahs välsignelser vara med dig.

Baytullah
Allahs hus, Kaaba.

Bida
Innovation, avvikelse från den islamiska traditionen.

Bismillah
I Guds namn.

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges namn.

Bokens folk
Islamisk beteckning för de abrahamitiska religionerna. Förutom muslimerna själva hör alltså judar och kristna enligt Koranen till dessa.

Burqa
Slöja som täcker ansiktet (kvinnlig klädsel).

C

Chador
Beteckningen i Iran på muslimska kvinnors traditionella fotsida klädnad.

D

Dajjal
Antikrist.

Dar al ahd
Kontraktens hus.

Dar al harb
Krigets hus, icke-islamiskt territorium.

Dar al islam
Islams hus, den muslimska världen.

Dar al kufr
Icke trons hus.

Dar al sulh
Fredens hus.

Dawa
”Kallelse till islam”, spridning av tron mer allmänt: social omvårdnad och väckelsemission.

Dhikr
Gudserinran, åkallan av Gud. Att minnas Allah, genom tanke eller tal. Det sufiska bruket att upprepa eller erinra sig Guds namn för att bli mer medveten om Guds närvaro.

Dhimmi
”Skyddat” eller tryggat folk, icke muslimsk medborgare som är skyldig att betala huvudskatt.

Dhuhr/Dhuhur/Zhur/Zhuhur
Middag. Bön (salat) som utförs från när solen börjar gå ner från zenit och fram till mitten av eftermiddagen.

Din
Religion, tro eller livsstil.

Djinn
Intelligenta varelser, vanligen osynliga andar som kan synda likaväl som vara heliga.

Dua
Vädjande, personlig bön.

Dunya
Den här världen eller livet här.

Durood/Durud
Begäran om välsignelser och hälsningar till profeten Muhammed.

E

Eid
Islamisk högtid, högtidsdag, fest. Ibland kan skrivas som Id eller Aid.

Eid al adha
Offerfesten, ”slaktandets dag”, tionde dagen i vallfärden. Den kan också kallas för Eid al qurban ”offergåvans dag”.

Eid al fitr
Fest som markerar slutet på fastemånaden Ramadan.

F

Fajr
Dagens första bön som börjar från gryningens första ljus tills soluppgången.

Faqih
Lagstiftare, rättslärd. Person som har kunskap om Fiqh (jurisprudens) och därför kan utfärda juridiska domar.

Faqir
Fattig eller tiggare, en anhängare av sufismen som har valt fattigdom eller avsaknad av världsliga ting

Fard
Obligatorisk.

Fard ayn
Obligatorisk för den enskilde (Juridisk term).

Fard kifaya
Obligatorisk för kollektivet (Juridisk term).

Fatwa
Rättslig dom angående tillämpningen av islamisk lag i en given fråga.

Fi Sabilillah
Uttryck, För Allahs skull.

Fiqh
”Förståelse”, den islamiska rättsvetenskapen.

Fitna
Oro, oreda, inre stridigheter.

Fitrah
Naturen, urväsen.

Fuqaha
Plural av faqih.

G

Ghusul
Den stora reningen eller ablution. Helkroppstvätt, dusch.

H

Hadith
Bokstavligen berättande, nyheter. Berättelse som samlar den profetiska traditionen, profetens ord och gärningar. Eftersom hans liv är normbildande är haditherna viktiga för muslimer. De ligger till grund för kunskapen om Profeten Muhammeds sunna, alltså hans sed eller vana.

Hajar al-Aswad
Den svarta stenen. Den finns i Kaaban i Mecka.

Hajj
Den årliga pilgrimsfärd till Mecka som det åligger varje muslim att genomföra en gång under sitt liv. Islams femte pelare. Ordet betyder även manlig pilgrim. Hajja, kvinlig pilgrim.

Halal
Tillåten, lagligt. Allt som är tillåtet enligt islamisk lag.

Hanbaliterna
En av islams lagskolor. Hanbaliter har också framträtt som teologer och då understrukit betydelsen av att hålla sig till de heliga texterna. De har därför betytt mycket för muslimer som vill ”rena” islam eller framhålla islams egenart gentemot inflyttande från andra traditioner.

Hanif
Term i Koranen för en ren eller sann monoteist, användes om Abraham och dem i det förislamiska Arabien som före Koranens uppenbarelse förblev monoteister trots den tidens hedendom och polyteism.

Haqq
Sanning, korrekt, verklig, rättvisa. Det är också en av Allahs 99 attribut.

Haram
Förbjuden, olagligt. Allt som är förbjudet enligt islamisk lag. Det betyder också, heligt, okränkbart, till exempel platser som Mecka.

Hasan
En god hadith.

Hasana
Varje bra åtgärd som kommer att väga in i vågen på Domedagen.

Haya
Blygsamhet.

Hayd/Hayz
Bokstavligen ”något som flyter”. Menstruation.

Hijab
Barriär, skydd, gardin, slöja. Den slöja eller huvudbeklädnad som muslimska kvinnor bär.

Hijra
Exil. Profeten och de första muslimernas utvandring år 622 från Mecka till Medina, där han upprättade ett muslimskt samfund en muslimsk stat.

Hidayah
Gåva. Vägledning mottagen från Allah.

Hizbullah
Guds parti.

Huri
Paradisets varelse.

I

Ibadah
Vanligtvis översatt som ”dyrkan”, det inkluderar alla handlingar av dyrkan, alla tillåtna handlingar som görs med avsikten att lyda Allah.

Iblis
Ett av sätten att namnge Shaytan (Satan).

Iddah
Bokstavligen ”vänteperiod”. Det avser den tid, vanligtvis 3 menstruations perioder, som en kvinna måste vänta innan hon gifter om sig efter en skilsmässa.

Iftar
Måltiden med vilken fastan bryts dagligen efter solens nedgång under månaden Ramadan.

Ihram
Tillstånd av renhet som muslimen måste befinna sig i när han gör Hajj (stor pilgrimsfärd) symboliserad genom användningen av vita kläder.

Ihsan
Hängivenhet, bokstavligen perfektion eller termens förträfflighet. I islam är Ihsan ansvaret för att uppnå perfektion, eller excellens, i tillbedjan. Tillbe Allah som om vi ser Honom, och även om vi inte kan se Honom, tro utan tvekan att Han ser på oss.

Ijma
Konsensus, eller samfundets enighet, en av den islamiska rättens källor.

Ijtihad
Självständigt analys, tolkning eller nytolkning av den islamiska rätten (Juridisk term).

Ikhlas
Uppriktighet. Det hänvisar till den uppriktighet som måste finnas i avsikten att göra saker för Allah.

Ikhtilaf
Olika meningar (Juridisk term).

Ikhwan
Bröder.

Ilm
Bokstavligen kunskap, intellektuell kunskap.

Il al kalam
Teologi.

Imam
Ledare med ansvar för att leda bönen, böneledare. I Shiaislam beteckning på Profeten Muhammeds efterträdare, en ättling till Ali som fungerar som gudomligt inspirerad ledare för det islamiska samfundet.

Iman
Tro. Religiös tro på islams grundläggande läror.

Injil
Översätts vanligtvis som ”Evangelium”. Det syftar dock inte exakt på vad som står i Bibelns nya testamente idag, utan till det rena och oförändrade budskapet som Allah uppenbarade för Isa (Jesus) vilket inte gör det skrivet.

Insan
Människan.

Inshallah
Om Gud vill. Uttryck som används när man hänvisar till framtiden.

Iqamah
Den andra uppmaningen till bön.

Isa
Profeten Jesus.

Isha
Nattens bön.

Islam
Bokstavligen Underkastelse. Islam är underkastelse till Guds vilja.

Isnad
Kedjan av auktoriteter som leder en hadith bak till sitt ursprung.

Istiadha
Söka skydd från Shaytan. Den består av att säga: ”’audhu billahi min ash-shaitanir rajeem” (jag söker skydd hos Allah från Satan, den förbannade).

Istihsan
Som är att föredra från juridisk synpunkt (Rättsterm).

J

Jahannam
Helvetet.

Jahiliyya
Förislamisk tid, okunnighetens tid innan Islams ankomst.

Jammah
Församlingen, moské, eg. platsen där man samlas

Janaba
Tillstånd av rituell orenhet för vilken det krävs att göra gushul (stor tvagning). Se Junub

Jannah
Trädgården, Paradiset.

Jibril
Gabriel.

Jihad
”Sträva, kämpa och anstränga sig” för att följa Islam. Det kan omfatta försvar av tron, väpnad kamp, heligt krig. I väst har jihad återgivits enbart som heligt krig men den ursprungliga innebörden ligger långt ifrån detta uttryck. För strid finns i Koranen ordet qital

Jilbab
Fotsid rock som bärs av kvinnor.

Jinn
Djinn. Varelser skapade av rökfri eld utrustade med fri vilja.

Jizya
Den huvudskatt som läggs på dhimmi (icke-muslimer) och som ger dem rätt till skydd och till att utöva sin tro.

Jumuah/Jummah
Fredag.

Junub
Att vara i ett tillstånd av rituell orenhet. En person blir Junub (Junub är termen som används för att hänvisa till en person som är i janaba tillstånd) på två sätt:

  • samlag
  • utlösning av sperma eller vaginal vätska, vare sig han/hon sover eller är vaken, och om det är lite eller mycket, med eller utan lust, frivilligt eller ofrivilligt.

K

Kaba
Bokstavligen, kub, kubiskt format föremål. Den kubbformade helgedom Även känt som Allahs hus, ursprungligen uppfört av Ibrahim med sin son Ismail. Den ligger inne i den heliga moskén i Mecka, i dess riktning görs bönen och där utförs vallfärden.

Kafir
”Vantroende” eller icke troende, en som är ”otacksam” och förkastar Islams budskap.

Kalif
Representant. Högste ledare för muslimerna (historisk term). Efterträdare till Profeten Muhammed inom sunniislam.

Khalifa Allah
Guds ställföreträdare.

Khalifa allah fi al ard
Guds ställföreträdare på jorden.

Khalifa rasul Allah
Profetens efterträdare/ställföreträdare.

Kalimah
Ord. Trosförklaring som består av att säga la ilaha illallah wa muhammad rasulullah (Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är Allahs budbärare).

Khotba
Predikan, tal, uppmaning, råd framförd i en moské vid fredagens församlingsbön.

Koranen (Quran)
Uppenbarelse av Allahs ord till profeten Muhammed.

Kuffar
Plural form av kafir.

Kufr
Otro, brist på tro, frånvaro av tro.

L

Laylat al-Qadr
Allmaktensnatt, även kallad Ödes natt. Det hänvisar till natten då de första aya (verserna) i Koranen uppenbarades för profeten.

M

Maasalama
Gå med frid.

Maa shaa allah
Utryck som betyder Må det vara vad Allah vill. Må Allah bevara dig.

Madhhab
Rättsvetenskaps skola i Islam.

Madinah
Medina.

Madrasa
Skola. Det kan syfta på en sekulär eller islamisk skola. Religiöst universitet, undervisningsmoské.

Maghrib
Bön gjord efter solnedgången innan mörkret.

Mahr
Hemgift, brudgåva.

Mahram
Manlig släktning. Man med vilken en kvinna är förbjuden att gifta sig med, antingen på grund av släktskap (t.ex. svärfar) eller genom blodsband (t.ex. far, bror, farbror, farfar, brorson, son, fosterbror etc.).

Makkah
Mecka.

Makruh
Icke berömvärt, handlingen ogillas eller inte att rekommenderas men inte förbjuden enligt islamisk lag.

Makruh Tahrimi
Mycket ogillade åtgärder mycket nära haram (olagligt).

Malak
Ängel. I plural form malaika, Änglar.

Mandub
Rekommenderad, förstjänstfull (handling).

Masih
Messias.

Masjid
Moské, eg. platsen där man faller ned i bön.

Mawlid
Profetens födelsedag.

Medina al rasul
Profetens stad.

Mihrab
”Nisch” i en moskés vägg som anger riktningen mot Mecka och som muslimer vänder sig mot när de förrättar sina dagliga böner.

Minar/Midhana
Minaret. Torn varifrån adhan (uppmaning till bön) görs.

Minbar
Predikstol från vilken en predikan hålls vid fredagsbönen.

Miraj
Himmelsfärd.

Miswak
Kanelfärgad pinne som används för att rengöra och borsta tänder.

Mu’akhkhar
Brudgåva som betalas om mannen skiljer sig från kvinnan (Rättsterm).

Mubarak
Välsignad.

Muezzin/Muadhdhin
Den som gör adhan, böneutropare.

Mufti
Betyder bokstavligen: ”Utfärdare av en fatwa (islamisk dom)”. Specialist på islamisk rätt med rätt att utfärda en fatwa eller åsikt när de konsulteras.

Muhaddith
Hadithlärd.

Muhajirun
Emigranter. De som accepterade Islam i Mecka och migrerade sedan med profeten till Medina.

Muharram
Den första månaden i den islamiska kalendern.

Mujahideen
Plural av mujahid. Kämpare för Allahs sak, krigare, den som för jihad.

Mulla
Lokal religiös ledare.

Mumin
Troende.

Munafiq
Hycklare.

Musallah
Plats att be (vilket inte är moskén).

Mushrik
Polyteist, avgudadyrkare, troende men som associerar Gud med något eller någon.

Muslim
En som underkastar sig Allahs vilja.

Muslimah
Feminin av muslim.

Mutaziliterna
En teologisk skola som hade sin glanstid under 800-talet. Dess läror utformades under inflytande av grekisk filosofi. Förnuftet påverkade mutaziliternas uppfattningar i så hög grad att de anses ha kommit i konflikt med Koranens lära. Bland annat framhölls att Koranen var skapad och att människan hade fri vilja. Deras höga uppskattning av förnuftet har gjort att reformatorer i modern tid kallats ”nymutaziliter” eftersom de också hyllar förnuftet, men på många andra punkter skiljer de sig starkt från varandra.

Muttah
Tillfälligt äktenskap. (Det är en sanktionerad praxis inom islam som förekommer framförallt i shia dominerade platser)

Muttaqi
En som lever ett liv i taqwa (rädsla för Allah).

N

Naas
Människor. Mänskligheten.

Nabi
Profeten.

Nadif
Ren.

Nafs
Själ, egot.

Nar
Eld (av helvetet).

Nasiha
Bra råd. Uppriktigt uppförande.

Nawafil
Frivilliga handlingar av ibadah (gudsdyrkan). Nafil i singular.

Najasah
Orenhet.

Najis
Oren.

Nifaq
Hyckleri.

Niyyah
Intention, avsikt, inställning.

Nizam
System, till exempel nizam al islam, islamiskt styrelsesystem

O

P

Pir
Sufimästare.

Purdah
Den klädnad som muslimska kvinnor bär offentligt eller de levnadsregler som håller man och kvinna skilda åt.

Q

Qabr
Grav.

Qadr
Gudomlig predestination, öde, försyn.

Qadi
Domare.

Qanun
Nationell lagstiftning.

Qiblah
Den riktning i vilken Kaba i Mecka ligger och som muslimer följer när de förrättar sina dagliga böner.

Qiyamah/Qayamah
Domedagen, Uppståndelsens dag.

Qiyas
Juridiskt analogislut, islamisk rättskälla.

Qunut/Qunoot
Dua (bön) som utförs i viss bön i stående position. Till exempel i bönen witr.

Quran
Koranen.

Qurban
Offer av djuret som görs i Eid Al Adha.

R

Rabb
Herre, mästare.

Rajab
Den sjunde månaden i den islamiska kalendern.

Raka
Varje enhet av bönen som inkluderar stående, böjda, liggande och sittande positioner.

Ramadan
Nionde månaden i den islamiska kalendern föreskriven för fasta. Det är en av de heliga månaderna där det är förbjudet att slåss.

Rasul
Sändebud, budbärare. En profet som kommer med en ny bok, skrift, lag.

Rasulullah
Allahs budbärare.

Riba
Ocker, ränta.

Ruh
Andlig själ, vitala andetag.

Ruku
Lutande ställning under bönen.

S

Sabr
Tålamod.

Sadaqa
Välgörenhet. Varje god gärning i allmänhet som ges frivilligt.

Safa
Berget i Mecka nära berget Marwa.

Safar
Den andra månaden i den islamiska kalendern.

Sahaba
Profeten Muhammeds följeslagare.

Sahur/Suhur
Mat före fasta.

Sahih
Autentisk hadith.

Sajda/Sujud
Prostation.

Sallallahu allayhi wa sallam
Allahs frid och välsignelser vare med honom.

Salam
Fred.

Salat
Den officiella bönen, som utförs fem gånger dagligen.

Salaf
De tre första generationerna muslimer.

Salat
Bön.

Salat al asr
Eftermiddagsbönen.

Salat al haja
Bön om att få en önskan uppfylld.

Salat al isha
Kvällsbönen.

Salat al istikhara
Bön om vägledning.

Salat al jum’a
Fredagsbönen.

Salat al maghrib
Bönen efter solnedgången.

Salat al subh
Morgonbönen.

Salat al zuhr
Middagsbönen.

Sawm
Fasta. Islams fjärde pelare som kräver att man avhåller sig från att äta och dricka från gryning till solnedgång under månaden Ramadan.

Shaban
Den åttonde månaden i den islamiska kalendern.

Shahadah
Trosbekännelse om islamisk tro. Det består av att tydlig säga med tungan och hjärtat: Ash adu ana la ilaha ila Allah, Wa Ash adu ana Muhammad Rasulu Allah (Jag förklarar att det inte finns någon gud utom Allah, och jag förklarar att Muhammed är Allahs budbärare).

Shariah
Betyder bokstavligen ”väg att följa”. Lag, syftar vanligtvis på islamisk lag.

Shaytan/Shaitan
Satan. Djävulen. Det kan också användas för att referera till en djinn (varelse skapad av eld) som begår ondska.

Shawwal
Den tionde månaden i den islamiska kalendern.

Sheikh/Shejkh
Det används för att hänvisa till de äldre. Det hänvisar också till en islamforskare som har tagit examen i islamstudier.

Shiat Ali
Alis parti (Vid uppkomsten beteckning för shiiterna).

Shirk
Idoldyrkan, polyteism, att sätta någon eller något vid Guds sida.

Shura
Samråd, informell rådgivande församling.

Sirah
Profetens biografi.

Siwak
Rot som används för att rengöra tänder.

Subhanallah
Förhärligad vare Allah.

Subhana wa taala
Förhärligad och upphöjd vare.

Sufier
Anhängare av sufism, Islams mystik.

Sufism
Beskrivs som islams mystik

Sunna
Betyder sed, vana eller praxis och är beteckningen för Profeten Muhammeds normativa praktik eller exemplariska beteende.

Sunniter
Den största gruppen av muslimer. Man räknar med att 90-95% av världens muslimer är sunniter.

Sura
Kapitel i Koranen.

Sultan
Guvernör.

T

Taawwudh
Säg audhu billahiminah shaitan nirajeem (Jag söker skydd hos Allah, från Satan den förbannade).

Tabiuun
Sahabahs efterträdare (profetens följeslagare).

Tafsir
Exegetik, förklaring eller kommentar till Koranen.

Tahajjud
Valfri nattbön av två rakats före fajr.

Taharah
Rituell renhet.

Tahir
Att vara i ett tillstånd av rituell renhet.

Tahmid
Säg alhamdulillah (Tack vare Allah/Prisad vare Allah).

Tajwid/Tajweed
Konsten att korrekt uttala när man reciterar Koranen.

Takbir
Säg allahu akbar (Allah är den Störste).

Talaq
Ett uttalande där mannen förkunnar sin avsikt att skilja sig, skilsmässa.

Taqwa
Rädslan för Allah, kärleken till Allah som får personen att undvika att göra saker som misshagar Allah och vara entusiastisk över att göra det som behagar Honom.

Tarawih
Frivilliga böner som utförs efter kvällsbönen i Ramadan.

Tasbih
Säg subhanallah (Glorifierad vare Allah).

Tashahhud
Säg shahadah (vittnesbörd om tro) under bönen.

Taslim
Säg assalamu alaikum wa rahmatu Allah (Allahs frid och välsignelser vare med dig) i slutet av bönen.

Tawakkul
Tillit till Gud.

Tawbah
Omvändelse.

Tawhid
Monoteism, bokstavligen ”Endast en”. Tron eller förkunnelsen om Allahs enhet.

Tayammun
Rening som utförs med damm, jord eller sten, istället för normal wudu (mindre tvagning) eller ghusul (stor tvagning) när det finns en giltig anledning att inte använda vatten.

U

Ulama
Forskare, specialister inom islamisk teologi och rättsvetenskap.

Ummah
Gemenskap, människor, islamiskt samfund, syftar på det världsomspännande gemenskap av muslimska troende.

Umra
Besök, den lilla vallfärden till Mecka som kan utföras när som helst under året.

Usul al fiqh
Den islamiska rättsvetenskapens principer. Den islamiska rättens källor (Koranen, Profetens sunna, konsensus (ijma), analogislut (qiyas)).

V

Vilayat-i-faqih
Den övervakning som en expert på islamisk rätt gör.

W

Wahhabism
En form av islam som utvecklades på Arabiska halvön under 1700-talet. Wahhabismen uppstod som en protest mot sufismen och det västliga inflytandet inom Islam. Wahhabismen ville rena Islam. Ledningen var auktoritär och disciplinen sträng. Den gamla beduinkrigare var förebild för en god muslim.

Wajib
Obligatorisk.

Wali
Väktare, beskyddare, välgörare, vän.

Walimah
Syftar vanligtvis på banketten som äger rum efter ett bröllop.

Waqf
Donation av egendom för religiösa syften, t.ex. byggande av moskéer, skolor, sjukhus, mm.

Witr
En, udda. Se även den udda bönen efter Isha.

Wudu
Rituell rening.

X

Y

Z

Zakat
Betyder bokstavligen rening. Den hänvisar till den obligatoriska årliga skatt som varje muslim betalar som välgörenhet som motsvarar 2,5 % av hans förmögenhet.

Zaqat al fitr
Allmosa efter Ramadan, till avslutningsfesten.

Zina
Olagligt sexuellt umgänge.