Ordlista

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abd
Slav.

Ahl al-kitab
Bokens folk (Judar, Kristna och Muslimer).

Al alim
Den som vet allt (Guds namn)

Al basir
Den som ser allt (Guds namn)

Al fatiha
Inledningsbönen, den första suran i Koranen.

Al hakim
Den visaste (Guds namn)

Al Ikhwan al-muslimun
Det muslimska brödraskapet.

’Alim
Se Ulama

Al isra
Profeten Muhammeds nattliga resa

Al jamil
Den skönaste (GUds namn)

Al karim
Den mest givmilde (Guds namn)

Al miraj
Profeten Muhammeds himmelsfärd

Al murabitun
Almoraviderna

Al nafs al ammara
Den själ som får människan att utföra onda gärningar.

Al safa
En höjd i Mecka, platsen för en av valfärdsriterna.

Al sahihayn
Muslim och al Bukharis hadithsamlingar, de två som anses äkta.

Al salaf al salih
De fromma förfäderna, syftar på de tre första generationerna muslimer.

Al sami
Den som hör allt (Guds namn)

Al siddiq
den som har stark tro, Abu Bakrs tillnamn.

Amir al mu’minin
Muslimernas befälhavare.

Ansar
Betyder hjälpare och används som beteckning på de personer i Medina som gav sitt stöd åt Profeten Muhammed under hans tid där (622-632).

Aqiqa
Fest för den nyfödda.

Aqeeda
Bokstavligen betyder tro. I islamiska termer innebär det att tro på följande sex artiklar:

  1. Tro på Allah, den Ende Guden.
  2. Tro på Allahs änglar.
  3. Tro på Hans uppenbarade böcker.
  4. Tro på Hans budbärare.
  5. Tror på Domedagen.
  6. Tro på ödet och den gudomliga lagen.

Aql
Förnuft, förnuftig argumentation (Rättsterm).

Ashura
Den tionde i den muslimska månaden Muharram, då shiamuslimer firar minnet av imamen Husayns martyrskap vid Karbala.

Aya
Vers i Koranen, eg. tecken.

Ayatolla
”Guds tecken”, titel för en högt rangordnad religiös ledare inom shiaislam.

B

Bajram
Högtidsdag (Turkiska, persiska).

Baraka
Välsignelse.

Bida
Innovation; avvikelse från den islamiska traditionen.

Bismillah
”I Guds namn”.

Bokens folk
ISlamisk beteckning för de abrahamitiska religionerna. Förutom muslimerna själva hör alltså judar och kristna enligt Koranen till dessa.

Burqa
Slöja som täcker ansiktet (Kvinnlig klädsel).

C

Chador
Beteckningen i Iran på muslimska kvinnors traditionella fotsida klädnad.

D

Dar al ahd
Kontraktens hus.

Dar al harb
Krigets hus; icke-islamiskt territorium.

Dar al islam
Islams hus; islamiskt territorium, det vill säga ett territorium där den islamiska rätten gäller.

Dar al kufr
Otrons hus.

Dar al sulh
Fredens hus.

Dawa
”Kallelse till islam”, spridning av tron; mer allmänt: social omvårdnad och väckelsemission.

Dhikr
Gudserinran, åkallan av Gud. Det sufiska bruket att uppreoa eller erinra sig Guds namn för att bli mer medveten om Guds närvaro.

Dhimmi
”Skyddat” eller tryggat folk; icke muslimsk medborgare som är skyldig att betala huvudskatt.

Din
Religion.

Djinn
Intelligenta varelser, vanligen osynliga andar som kan synda likaväl som vara heliga.

Du’a
Personlig bön.

Dunya
Världen.

E

Eid
Islamisk högtid, högtidsdag, fest. Ibland kan skrivas som Id eller Aid.

Eid al adha
Offerfesten, ”slaktandets dag”, tionde dagen i vallfärden. Den kan också kallas för Eid al qurban ”offergåvans dag”.

Eid al fitr
Fest som markerar slutet på fastemånaden Ramadan.

F

Faqih
Lagstiftare, rättslärd.

Faqir
Fattig eller tiggare; en anhängare av sufismen som har valt fattigdom eller avsaknad av världsliga ting

Fard
Obligatorisk.

Fard ayn
Obligatorisk för den enskilde (Juridisk term).

Fard kifaya
Obligatorisk för kollektivet (Juridisk term).

Fatwa
En muftis rättsuppfattning eller rättsliga avgörande i en islamisk rättsfråga.

Fiqh
”Förståelse”; den islamiska rättsvetenskapen.

Fitna
Oro, oreda, inre stridigheter.

G

Ghusl
Den stora reningen eller ablution.

H

Hadith
Profettraditon. Berättelser om Profeten Muhammeds uttalanden och handlingar. Eftersom hans liv är normbildande är haditherna viktiga för muslimer. De ligger till grund för kunskapen om Profeten Muhammeds sunna, alltså hans sed eller vana.

Hajj
Den årliga pilgrimsfärd till Mecka som det åligger varje muslim att genomföra en gång under sitt liv. Ordet betyder även manlig pilgrim. – Hajja, kvinlig pilgrim.

Halal
Tillåten, laglig verksamhet.

Hanbaliterna
En av islams lagskolor. Hanbaliter har också framträtt som teologer och då understrukit betydelsen av att hålla sig till de heliga texterna. De har därför betytt mycket för muslimer som vill ”rena” islam eller framhålla islams egenart gentemot inflyttande från andra traditioner.

Hanif
Term i Koranen för en ren eller samm monoteist; användes om Abraham och dem i det förislamiska Arabien som före Koranens uppenbarelse förblev monoteister trots den tidens hedendom och polyteism.

Haram
Förbjuden, olaglig verksamhet.

Hasan
En god hadith.

Hijab
Den slöja eller huvudbeklädnad som muslimska kvinnor bär.

Hijra
Profeten Muhammeds utvandring år 622 från Mecka till Medina, där han upprättade ett muslimskt samfund en muslimsk stat.

Hizbullah
Guds parti.

I

Ibadat
Religiösa plikter, förhållandet till gud.

Iftar
Måltiden som den fastande intar efter solens nedgång.

Ihsan
Den fullkomnade tron.

Ijma
Konsensus, eller samfundets enighet, en av den islamiska rättens källor.

Ijtihad
Självständigt analys, tolkning eller nytolkning av den islamiska rätten (Juridisk term).

Ikhtilaf
Olika meningar (Juridisk term).

Ikhwan
Bröder.

Ilm
Intellektuell kunskap.

Il al kalam
Teologi.

Imam
”Ledare”, böneledare. I Shiaislam beteckning på Profeten Muhammeds efterträdare, en ättling till Ali som fungerar som gudomligt inspirerad ledare för det islamiska samfundet.

Iman
Tro. Religiös tro på islams grundläggande läror.

Insan
Människan.

Islam
Underkastelse under Guds vilja.

Isnad
Tradentkedja för hadith.

Istihsan
Som är att föredra från juridisk synpunkt (Rättsterm).

J

Jahannum
Helvetet.

Jahiliyya
Förislamisk tid, okunnighetens tid.

Jami’a
Moské, eg. platsen där man samlas.

Janna
Paradiset.

Jihad
”Sträva, kämpa och anstränga sig” för att följa Islam; kan omfatta försvar av tron, väpnad kamp, heligt krig. I väst har jihad återgivits enbart som heligt krig men den ursprungliga innebörden ligger långt ifrån detta uttryck. För strid finns i Koranen ordet qital

Jilbab
Fotsid rock som bärs av kvinnor.

Jizya
Den huvudskatt som läggs på dhimmi (icke-muslimer) och som ger dem rätt till skydd och till att utöva sin tro.

K

Kaba
Den kubbformade helgedom som ligger mitt i Stora moskén i Mecka; fokus för de dagliga bönerna och vallfärden

Kafir
”vantroende” eller otrogen, en som är ”otacksam” och förkastar Islams budskap.

Khalifa
Högste ledare för muslimerna (Historisk term). Efterträdare till Profeten Muhammed inom sunniislam.

Khalifa allah
Guds ställföreträdare.
Khalifa allah fi al ard
Guds ställföreträdare på jorden.

Khalifa rasul allah
Profetens efterträdare/ställföreträdare.

Khotba
Predikan framförd i en moské vid fredagens församlingsbön.

Kuffar
Plural form av kafir.

Kufr
Otro, brist på tro, frånvaro av tro.

L

Laylat al-Qadr
Ödesnatten.

M

Madrasa
Religiöst universitet, undervisningsmoské.

Madhhab
Rättsskola.

Mahr
Brudgåva.

Mahram
Manlig släktning.

Makruh
Icke berömvärt, inte att rekommendera (men inte förbjudet).

Mandub
Rekommenderad, förstjänstfull (handling).

Masjid
Moské, eg. platsen där man faller ned i bön.

Mawlid
Profetens födelsedag.

Medina al rasul
Profetens stad.

Mihrab
”Nisch” i en moskés vägg som anger riktningen mot Mecka och som muslimer vänder sig mot när de förrättar sina dagliga böner.

Minbar
Predikstol från vilken en predikan hålls vid fredagsbönen.

Miraj
Himmelsfärd.

Mu’akhkhar
Brudgåva som betalas om mannen skiljer sig från kvinnan (Rättsterm).

Mu’azzin
Böneutropare.

Mufti
Specialist på islamisk rätt med rätt att utfärda en fatwa.

Muhaddith
Hadithlärd.

Mujahid
Krigare, den som för jihad. (Pl. Mujahidin)

Mulla
Lokal religiös ledare.

Mu’min
Troende.

Mutaziliterna
En teologisk skola som hade sin glanstid under 800-talet. Dess läror utformades under inflytande av grekisk filosofi. Förnuftet påverkade mutaziliternas uppfattningar i så hög grad att de anses ha kommit i konflikt med Koranens lära. Bland annat framhölls att Koranen var skapad och att människan hade fri vilja. Deras höga uppskattning av förnuftet har gjort att reformatorer i modern tid kallats ”nymutaziliter” eftersomde också hyllar förnuftet, men på många andra punkter skiljer de sig starkt från varandra.

N

Nabiy
Profet.

Nadif
Ren.

Nafs
Själ.

Niyya
Intention, avsikt, inställning.

Nizam
System, till exempel nizam al islam , islamiskt styrelsesystem

O

P

Pir
Sufimästare.

Purdah
Den klädnad som muslimska kvinnor bär offentligt eller de levnadsregler som håller man och kvinna skilda åt.

Q

Qadar
Öde, försyn.

Qadi
Domare.

Qanun
Nationell lagstiftning.

Qiblah
Den riktning i vilken Kaba i Mecka ligger och som muslimer följer när de förrättar sina dagliga böner.

Qiyas
Juridiskt analogislut, islamisk rättskälla.

R

Rabb
Herre, mästare.

Rak’a
Fast uttryck eller sekvens i bönen.

Rasul
Sändebud.

Riba
Ocker.

S

Sadaqa
Välgörenhet.

Sahaba
Profetens följeslagare.

Salat
Den officiella bönen, som utförs fem gånger dagligen.

Sahih
Autentisk hadith.

Salaf
De tre första generationerna muslimer.

Salat
Bön.

Salat al asr
Eftermiddagsbönen.

Salat al haja
Bön om att få en önskan uppfylld.

Salat al isha
Kvällsbönen.

Salat al istikhara
Bön om vägledning.

Salat al jum’a
Fredagsbönen. >br>

Salat al maghrib
Bönen efter solnedgången.

Salat al subh
Morgonbönen.

Salat al zuhr
Middagsbönen.

Sawm
Fasta. Islams fjärde pelare som kräver att man avhåller sig från att äta och dricka från gryning till solnedgång under månaden Ramadan.

Shahada
Trosbekännelse: ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud”.

Sharia
Betyder Vägen till vattenkällan, den islamiska rätten.

Shi’at Ali
Alis parti (Vid uppkomsten beteckning för shiiterna).

Shirk
Att sätta någon eller något vid Guds sida, polyteism.

Shura
Samråd, informell rådgivande församling.

Sira
Profetbiografi.

Sufier
Anhängare av sufism, islams mystik.

Sufism
Beskrivs som islams mystik

Sunna
Betyder sed, vana eller praxis och är beteckningen för Profeten Muhammeds normativa praktik eller exemplariska beteende.

Sunniter
Den största gruppen av muslimer. Man räknar med att 90-95% av världens muslimer är sunniter.

T

Tafsir
Korankommentar.

Tahir
Rituellt ren.

Talaq
Ett uttalande där mannen förkunnar sin avsikt att skilja sig.

Tarawih bönen
Bönen som utförs efter kvällsbönen i Ramadan.

Tawakkul
Tillit till Gud.

Tawhid
Guds enhet (absolut monoteism), Allahs absoluta suveranitet över universum.

U

Ulama
”De lärda”, specialister i islamisk teologi och rättsvetenskap.

Ummah
Islamiskt samfund, syftar på det världsomspännande muslimska samfundet.

Umra
Besök, den lilla vallfärden till Mecka som kan utföras när som helst under året.

Usul al fiqh
Den islamiska rättsvetenskapens principer. Den islamiska rättens källor (Koranen, Profetens sunna, konsensus (ijma), analogislut (qiyas) )

V

Vilayat-i-faqih
Den övervakning som en expert på islamisk rätt gör.

W

Wahhabism
En form av islam som utvecklades på Arabiska halvön under 1700-talet. Wahhabismen uppstod som en protest mot sufismen och det västliga inflytandet inom Islam. Wahhabismen ville rena islam. Ledningen var auktoritär och disciplinen sträng. Den gamla beduinkrigare var förebild för en god muslim.

Waqf
Donation av egendom för religiösa syften, t.ex. byggande av moskéer, skolor, sjukhus, mm.

Wudu
Rituell rening.

X

Y

Z

Zakat
Årlig religiös avgift på 2,5% av förmögenheten som går till de fattiga.

Zaqat al fitr
Allmosa efter Ramadan, till avslutningsfesten.

Zina
Olagligt sexuellt umgänge.