Islamiskt Forum

Islamiskt Forum (IF) är en ideell förening grundat 1986. Sedan 2008, efter Årsmötets beslut, är IF en organisation för svenska muslimska konvertiter.

IF:s syfte är att sprida korrekt och aktuell information om Islam i det svenska samhället. Informationen är till för både muslimer och icke muslimer. IF:s huvudsakliga målgrupp är muslimska konvertiter. Organisationens arbete är inte enbart att tillgodose konvertiterna med information, utbildningar och stöd men även att de dem en röst.

IF:s uttalade mål är:

  • att verka för att minska fördomar och underlätta en fredlig och god samhällsutveckling genom utbildning och genom att informera om islam och muslimer.
  • att arbeta för enighet, förståelse och samarbete bland muslimerna i Sverige.
  • att skriftligen eller muntligen bemöta och korrigera felaktiga uppgifter om Islam som publiceras eller uttalas offentligt samt bevaka och följa upp aktuella frågor som rör muslimerna i Sverige och Stockholm i synnerhet.
  • att verkar bland muslimerna i allmänhet och muslimska konvertiterna i synnerhet för ökad delaktighet i det svenska samhället socialt, kulturellt och politiskt.
  • att samverka med föreningar som verkar för ökade kunskaper om Islam genom utbildning och informationsspridning och informera om aktiviteter som muslimska organisationer anordnar.
  • att samverka med ickemuslimska organisationer för en fredlig och god samhällsutveckling.

För att uppnå sitt syfte, anordnar IF kurser, föreläsningar, temadagar och sociala aktiviteter för i huvudsak icke arabisktalande muslimer samt icke muslimer.

IF har tidigare producerat islamisk litteratur på både svenska och engelska. Fram till år 2000 var Salaam – Islamisk tidskrift också en del av IF:s verksamhet. Utgivning avslutades på grund av ekonomiska skäl sedan organisationens resurser blev all mindre. Vi hoppas på att kunna återigen ge ut islamisk litteratur och tidskrift.

IF samarbetar idag med många olika organisationer i sin strävan att sprida korrekt information om Islam och att uppmuntra muslimerna till en aktiv deltagande i samhällslivet. Bland de olika projekt, nätverk och arrangemang där vi är delaktiga kan nämnas:

Forum för Lika Rättigheter (FLR), en ideell, allmännyttig och religiöst och partipolitisk obunden förening som arbetar för allas lika värde och mänskliga rättigheter. FLR grundades år 2003 och är huvudman för antidiskriminerings Byrån för Lika Rättigheter.

EMIN (European Media Islamic Network), ett europeiskt nätverk för islamisk media där IIF är en av dess grundare. Nätverket har idag 36 medlemmar från 15 olika europeiska länder. EMIN:s syfte är att ge en röst åt den muslimska befolkningsgruppen i Europa, tydliggöra dess situation, skydda dess medborgerliga rättigheter, och främja förståelse inom det europeiska samhället.