Om Islam

Frågor och svar

Islam är inte någon ny religion utan det är samma sanning som Gud uppenbarade genom alla sina profeter till alla folk. Islam är förutom en religion, ett komplett sätt att leva för en femtedel av världens befolkning. Muslimerna följer en religion som förespråkar fred, barmhärtighet och förlåtelse. Översätter man det arabiska ordet islam så får vi på svenska en mängd olika betydelser som alla är aspekter av detta rika ord, såsom: överlämnande, underkastelse, lydnad och fredstiftande m fl. Islam är därför inte bara namnet av världens största religioner och en civilisation utan även benämningen på det anliga tillstånd där människan i kärlek och tilltro överlämnar sig till Gud – Allah på arabiska – varigenom, hon uppnår inre frid och yttre fred.

Islam är vägen tillbaka till Gud som Han har uppenbarat i Koranen och visat genom Profeten Muhammeds liv (fvmh). Islam är människans ursprungliga religion. Från den förste människan och Profeten Adam till den siste profeten Muhammed (fvmh) har Gud uppenbarat ett och samma budskap: Tron på en Enda Gud, ett liv efter detta, en räkenskapens dag, en uppmaning till goda gärningar och dygder osv. Islam i den slutgiltiga form som uppenbarades i och med Profeten Muhammed (fvmh) är den kompletta och sanna religionen som Gud skänkt människan och uppmanat henne att följa. Islam är ingen religion i ordets snävare bemärkelse, utan snarare ett sätt att leva, en livshållning och praxis som omfattar alla aspekter av människans liv.

Muslimer tror på en unik, ojämförlig Gud, på alla änglar skapade av Honom, på profeterna genom vilka Hans budskap fördes till mänskligheten, på Domedagen och individuellt ansvar för sina gärningar, på Guds fullständig makt över människors öde och på livet efter döden. Muslimer tror på en kedja av profeter som börjar med Adam och fortsätter med Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Josef, Job, Moses, Aron, David, Salomo, Elias, Jona, Johannes Döparen, och Jesus, fred vara med dem. Men Guds sista budskap till människan, en bekräftelse av det eviga budskap och en sammanfattning av allt som har gått före, uppenbarades för profeten Mohammed (fvmh) genom Gabriel.
Muslimer tror på en unik, ojämförlig Gud, på alla änglar skapade av Honom, på profeterna genom vilka Hans budskap fördes till mänskligheten, på Domedagen och individuellt ansvar för sina gärningar, på Guds fullständig makt över människors öde och på livet efter döden. Muslimer tror på en kedja av profeter som börjar med Adam och fortsätter med Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Josef, Job, Moses, Aron, David, Salomo, Elias, Jona, Johannes Döparen, och Jesus, fred vara med dem. Men Guds sista budskap till människan, en bekräftelse av det eviga budskap och en sammanfattning av allt som har gått före, uppenbarades för profeten Mohammed (fvmh) genom Gabriel.

Bara genom att säga ”Det finns ingen gud utom Gud, och Mohammed är Guds profet”. Genom detta uttalande tillkännager den troende sin tro på alla Guds budbärare, och skrifterna de förmedlade.

Det arabiska ordet ”islam” betyder helt enkelt ”underkastelse” och kommer från ett ord som betyder ”fred”. I ett religiöst sammanhang betyder det en fullständig underkastelse till Guds vilja. ”Mohammedanism” är alltså en felaktig beteckning eftersom det tyder på att muslimer dyrkar Mohammed (fvmh) i stället för Gud. ”Allah” är det arabiska namnet för Gud, som används av både muslimer och kristna araber.
I den moderna världen kan Islam uppfattas som något exotisk eller extrem. Detta kan bero på att i dagens samhälle i stora delar av västvärlden, religion dominerar inte vardagen medan för muslimerna står religion alltid överst i deras sinnen, och de gör ingen uppdelning mellan sekulär och religiös. De anser att Guds påbud bör tas på stort allvar, och det är därför frågor som rör religion är så viktiga.
Nej, tillsammans med judendomen går de tillbaka till profeten och patriarken Abraham. Deras tre profeter härstammar direkt från hans söner – Mohammed (fvmh) från den äldsta, Ismael, och Moses och Jesus, (fred vara med dem) från Isak. Abraham grundade platsen som i dag är staden Mecka och byggde Kaba mot vilken alla muslimer vänder sig när de ber.
Kaba är platsen för dyrkan som Gud befallde Abraham och Ismael att bygga för mer än fyra tusen år sedan. Byggnaden uppfördes av sten på vad många tror var den ursprungliga platsen för en fristad grundad av Adam. Gud befallde Abraham att kalla alla människor att besöka denna plats, och när pilgrimerna åker dit i dag säger de ”Jag är till din tjänst, O Herre”, som svar på Abrahams kallelse.
Mohammed (fvmh) föddes i Mecka år 570, vid en tid då kristendomen ännu inte var helt etablerad i Europa. Eftersom hans far dog innan han föddes och hans mor kort därefter, uppfostrades han av sin farbror som tillhörde den respekterade stammen Quraysh. Under hans uppväxt tid blev han känd för sin ärlighet, generositet och uppriktighet, dessutom var han eftersökt för sin förmåga att medla i tvister. Historikerna beskriver honom som lugn och meditativ. Mohammed (fvmh) var av en djupt religiös natur, han avskydde samhällets förfall. Han brukade meditera då och då i grottan Hira som låg nära toppen av Jabal al-Nur (Ljusets berg) nära Mecka.

Vid 40 års ålder, medan han mediterade fick Muhammed sin första uppenbarelse genom ängeln Gabriel. Budskapet han fick under denna uppenbarelse fortsatte under tjugotre år, den är känd som Koranen.

Så snart han började recitera de ord han hörde från Gabriel, och predika sanningen som Gud hade uppenbarat för honom, fick han och hans lilla grupp anhängare utstå bitter förföljelse, som blev så stark att år 622 beordrade Gud dem att emigrera.

Denna händelse, Hijra, ”migration”, som innebar att de lämnade Mecka för staden Medina omkring 416 km norrut, markerar början på den muslimska kalendern.

Efter flera år kunde profeten (fvmh) och hans efterföljare återvända till Mecka, där de förlät sina fiender och etablerade islam definitivt.

Innan profeten (fvmh) dog vid 63 års ålder, större delen av Arabien var muslim, och inom ett århundrade efter hans död hade Islam spritt sig till Spanien i väst och så långt som Kina, österut.

Enkelheten i sin doktrin finns bland orsakerna till den snabba och fredliga spridningen av Islam. Islam uppmanar till tro på endast en Gud som är värd att dyrka. Vidare uppmanar Islam människan att använda sin intelligens och observationsförmåga.

Inom några år, stora civilisationer och universitet blomstrade för enligt profeten (fvmh) ”att söka kunskap är en skyldighet för varje muslimsk man och kvinna”.

Blandningen av öst och väst idévärlden och nya tankar med gamla, ledde till stora framsteg inom medicin, matematik, fysik, astronomi, geografi, arkitektur, konst, litteratur och historia. Många viktiga kunskaper som algebra, arabiska siffror, och även begreppet noll (avgörande för matematikens utveckling), överfördes till den medeltida Europa från islam. Sofistikerade instrument som möjliggjorde de europeiska upptäcktsresorna utvecklades, bland annat astrolabium, kvadranten och bra navigeringskartor.

Profeten (fvmh) sa, ”sök kunskap även i Kina”. Hui Shen moské byggdes 700-talet.

Koranen är ett register över Guds uppenbarade ord genom ängeln Gabriel till Profeten Muhammed (fvmh). De memorerades av Muhammad (fvmh) och sedan dikterade han det för sina kamrater, de nedtecknades av skrivare och dubbelkontrollerades under profetens livstid. Inte ett ord av sina 114 kapitel, Sura, har förändrats under århundradena, så att Koranen är i varje detalj den unika och underbara text som uppenbarades för Muhammad (fvmh) fjorton århundraden sedan.

Nej, det finns inga andra heliga källor. Däremot finns det Sunna, en ovärderlig källa där Profetens (fvmh) praxis och exempel finns registrerade, den betraktas som den andra viktigaste källan för muslimer efter Koranen.

En hadith är en tillförlitlig rapport om vad profeten (fvmh) sa, gjorde eller godkände. Att följa Sunna är en del av den islamiska tron.

Exempel på profetens uttalande:

Profeten(fvmh)sa: ”Gud har ingen barmhärtighet med en som inte visar nåd för andra.”

”Ingen av er tror verkligen tills han vill för sin bror vad han vill för sig själv.”

”Den som äter sig mätt medan hans granne går utan mat är inte troende.”

”Den sanningsenlig och pålitlig affärsman är associerad med profeterna och martyrerna.”

”Mäktig är inte han som slår den andra ner, mäktig är han som kontrollerar sig själv i ett anfall av ilska.”

”Gud dömer inte efter era kroppar och utseende, men han söker igenom era hjärtan och tittar på era gärningar.”

”En man som promenerade kände sig mycket törstig. När han kom fram till en brun gick han ner till den och drack sig mätt och sedan gick han upp. Då såg han en hund med tungan som hängde ut som försökte slicka upp leran för att släcka sin törst. Mannen såg att hunden var lika törstig som han var förut, så gick han ner i brunnen igen och fyllde sin sko med vatten och gav hunden att dricka. Gud förlät hans synder för denna handling.”

Profeten (fvmh) tillfrågades: ”Guds budbärare, belönas vi för vänlighet mot djur?” Han svarade, ”Det finns en belöning för vänligheten mot allt levande.” (Från hadith samlingar Bukhari, Muslim, Tirmidhi och Bayhaqi.)

De är ramen för ett muslimskt liv: tro, bön, omsorg om de behövande, självrening, och pilgrimsfärden till Mecka för dem som kan.

Första pelaren: Tro

Det finns ingen gud värd att dyrka utom Gud och Muhammed är hans budbärare. Denna försäkran om tro kallas för Shahada, en enkel formel som alla troende uttalar. På arabiska, är la ilaha illa’Llah den första delen – ”Det finns ingen gud utom Gud”, ilaha (gud) hänvisar till vadsomhelst vi kan frestas att sätta i stället för Gud – rikedom, makt och liknande. Sedan kommer illa’Llah: ”utom Gud”, källan till hela skapelsen. Den andra delen av Shahada är muhammadun rasulu’Llah: ”Muhammed är Guds budbärare.” Ett budskap om vägledning har kommit till oss genom en människa som oss själva.

Andra pelaren: Bönen

Salat är benämningen på de obligatoriska böner som utförs fem gånger om dagen, de innebär en direkt koppling mellan det dyrkande och Gud.

Det finns ingen hierarkisk myndighet i islam, och inga präster, så böner leds av en lärd person som känner till Koranen och som väljs av församlingen. Dessa fem böner innehåller verser från Koranen och ska göras på arabiska, Uppenbarelsens språk, men personlig bön kan göras på det egna språket.

Böner görs vid gryningen, middag, mitt på eftermiddagen, solnedgången och mörkrets inbrott, och med det bestäms hela dagens rytm.

Även om det är bättre att be tillsammans i en moské, en muslim kan be nästan var som helst, till exempel i platser som kontor, fabriker och universitet. De som besöker den muslimska världen chockeras av hur centrala är bönerna i vardagen.

Böneutroppet kan översättas på följande sätt:

”Gud är mycket stor. Gud är mycket stor.

Gud är mycket stor. Gud är mycket stor.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud.

Jag vittnar om att Muhammed är Guds budbärare.

Jag vittnar om att Muhammed är Guds budbärare.

Kom till bön! Kom till bön!

Kom till framgång (i detta livet och i Livet)! Kom till framgång!

Gud är mycket stor. Gud är mycket stor.

Det finns ingen gud utom Gud.”

Först vände sig muslimerna mot Jerusalem för att be, men under profetens livstid ändrades riktningen till Mecka.

Vid den gemensamma fredagsbönen gör imamen som leder bönen sin predika (khotba), från predikstolen (minbar).

Tredje pelaren: Zakat

En av de viktigaste principerna i islam är att allting tillhör Gud, och att rikedom därför innehas av människor i förtroende. Ordet Zakat betyder både ”rena” och ”tillväxt”. Våra ägodelar renas genom att avsätta en andel för dem som behöver, och i likhet med beskärning av växter, den balanserar saldon och uppmuntrar ny tillväxt.

Varje muslim beräknar sin egen zakat individuellt. För de flesta ändamål medför detta en årligen utbetalning av två och en halv procent av sitt kapital.

En from person kan också ge mycket mer om han eller hon vill det i form av Sadaqa, detta ska göras helst i hemlighet. Även detta ord kan översättas som ”frivillig välgörenhet”, det har en bredare betydelse. Profeten (fvmh) sade: ”Även att bemöta din broder med ett muntert ansikte är välgörenhet.”

Profeten (fvmh) har också sagt: ”Välgörenhet är en nödvändighet för varje muslim.” Han fick frågan: ”Vad händer om en person har ingenting?” Profeten (fvmh) svarade: ”Han måste arbeta med sina egna händer för hans egen räkning och sedan ge ut något av den inkomst han får för det i välgörenhet.” Följeslagarna frågade: ”Vad händer om han inte kan arbeta?” Profeten (fvmh) sade: ”Han borde uppmuntra andra att göra goda gärningar.” Kompanjonerna frågade vidare ”Vad händer om han inte kan göra så?” Profeten (fvmh) sade: ”Han borde uppmana andra att göra gott.” Kompanjonerna sa ”Tänk om han inte ens kan göra det?” Profeten (fvmh) sade: ”Han borde se till att inte göra dåliga gärningar. Det är också välgörenhet.”

Fjärde pelaren: Fastan

Varje år under Ramadan månad, ska alla muslimer fasta från gryningen till solnedgången. De ska avstå från mat, dryck och sexuell umgänge. De som är sjuka, gamla, eller på resa, och kvinnor som är gravida eller ammar är tillåtna att bryta fastan och får komplettera med lika många dagar senare under året. Om de inte kan fasta av olika fysiska skäl, ska de ge mat till en behövande person för varje dag de missat.

Barnen börjar fasta (och observera bönen) från puberteten, även om många startar tidigare.

Även om fastan är gynnsam för hälsan, ses den främst som en metod för självrening. Genom att avskärma sig från världsliga bekvämligheter, även under en kort tid, vinner en fastande person äkta sympati för dem som går hungriga samt växer i sitt andliga liv.

Femte pelaren: Pilgrimsfärden (Hajj)

Den årliga pilgrimsfärd till Mecka, Hajj, är en skyldighet endast för dem som är fysiskt och ekonomiskt kapabla att utföra det.

Omkring två miljoner människor från hela världen går till Mecka varje år. Det är en unik möjlighet för att träffa andra muslimer från olika nationer. Den årliga Hajj börjar den tolfte månaden i det islamiska året (som styrs av månen och inte av solen vilket innebär att Hajj och Ramadan infaller ibland på sommaren och ibland på vintern).

Pilgrimerna bär särskilda kläder: enkla plagg som tar bort klasskillnader och kultur, så att alla står lika inför Gud.

Hajj riter, som har sitt ursprung i profeten Abraham, inbegriper att gå runt Kaba sju gånger, och att gå sju gånger mellan bergen Safa och Marwa precis som Hagar gjorde under sitt sökande efter vatten. Sedan står pilgrimerna tillsammans på den stora slätten i Arafah och ber tillsammans om Guds förlåtelse, detta betraktas ofta som en förhandsvisning av den yttersta domen.

Förut var Hajj en svår uppgift att utföra. Men i dag förser Saudiarabien miljoner människor med vatten, modern transporter, och de mest moderna sjukvårdsinrättningar.

Hajj avslutning markeras med en fest, Eid al Adha, som firas med böner och utbyte av gåvor bland muslimerna överallt. Detta, och Eid al Fitr, firandet som avslutar Ramadan, är de viktigaste festivaler i den muslimska kalendern