Böner

Böner om tro

Säg: ”Jag har blivit befälld att dyrka Gud med ren och uppriktig tro, och jag har blivit befälld att vara den förste av dem som underkastar sig Guds vilja.”

(39:11-12)

”Vår Herre är himlarnas och jordens Herre. Aldrig kommer vi att anropa en annan gud än Honom; [gjorde vi det] hade vi sannerligen [gjort] något oerhört!”

(18:14)

”Herre! Vi tror på det som Du har uppenbarat och vi vill följa Sändebudet; räkna oss därför bland [sanningens] vittnen.”

(3:53)

”Vi tror; var du därför vårt vittne att vi har underkastat oss Guds vilja.”

(5:111)

Säg [till judarna och de kristna]: ”Vill ni tvista med oss om Gud, Han som är vår Herre likaväl som er Herre? Våra handlingar är våra och era handlingar är era. Vi tillber Honom med uppriktig tro.”

(2:139)

När man söker förlåtelse

”Ingen gudom finns utom Du! Stor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt.”

(21:87)

”Herre förlåt mig! Jag har gjort orätt mot mig själv.”

(28:16)

”Herre, vi tror; förlåt oss våra synder och förskona oss från Eldens straff!”

(3:16)

”Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vi har sannerligen gjort orätt!”

(5:111)

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen”

(2:286)

När man söker vägledning

”Om min Herre inte vägleder mig blir jag säkert en av dem som går vilse.”

(6:77)

”Kanske skall min Herre visa mig den rätta vägen.”

(28:22)

”Kanske skall min Herre visa mig den rätta vägen.”

(28:22)

[De ber:] ”Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. – Du är Den som alltid ger!”

(3:8)