Artiklar

På den tiden, då Profeten Muhammed, frid vare med honom, bodde i Medina, fanns det människor där, som var fattiga. De hade inte tillräckligt med pengar för att köpa mat och de bodde ofta i fallfärdiga hus....
Huruvida de praktiserande muslimerna kan acceptera att bli en del av det politiska livet i respektive land är en fråga bland alla aktiva muslimer, både i muslimska länder och i västvärlden. Det finns de som säger att detta är en självklarhet, medan andra ser på saken med tvekan eller till och med motsätter sig detta....
Den grundläggande skillnaden mellan islam och demokrati är att Islam är ett omfattande gudomligt system som bygger på tron på en enda Gud som skapat människan och låtit henne var hans ställföreträdare på jorden. Det är ett andligt, socialt, ekonomiskt, juridiskt och politisks system....
I västvärlden råder det en viss förvirring i begreppen om Islams och Kristendomens förhållande till politik och man har till och med försökt att marginalisera Islam till dogmatism. I själva verket har demokrati inget med kristendomen att göra. Tvärtom, demokratin är en utveckling som tog plats efter att kyrkans makt blivit bruten och dessutom kan den kristna tron kort beskrivs...
Fard innebär att något är obligatoriskt. Så är t ex tron på Guds Enhet, de dagliga bönerna, fastan i Ramadan och den årliga välgörenhetsskatten fard för muslimer. Fard kifiyah är den obligatoriska plikt som åligger ummat (muslimska folket) att skaffa sig tillräcklig samhällsförsörjning. Denna plikt avser naturresurser, vetenskapliga och tekniska kunskaper....
Aisha berättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Ordet ar-Rahm (livmodern) har fått sitt namn från Ar-Rahman (Allahs namn). Så den som håller goda relationer med sin Ar-Rahm (släkt och familj) skall Allah hålla goda relationer med och den som bryter sina relationer, skall Allah bryta sina relationer med”. (Med goda relationer avses besöka dem, hjälpa dem ekonomiskt, tala...
Abu Huraira berättade att Profeten sade: ”Den som genomför Hajj för Guds förnöjsamhet och undviker lösaktighet och syndfullhet kommer att återvända hem efter Hajj så fri från alla synder som han var den dag då hans mor födde honom.”...
Islam befäster sociala förbindelser mellan muslimer genom rituell dyrkan och högtider. Genom bönen i moskéerna träffar muslimerna sina bröder och systrar fen gånger per dag. På fredagarna och under de islamiska högtiderna träffas muslimerna i stor skara för att förstärka sina relationer med varandra. Men under vallfärdens högtid upplever muslimerna det bästa av allt....
Hajj är den största årliga sammankomsten där muslimer träffas för att lära känna varandra och ventilera sina gemensamma angelägenheter. Den är också den största regelbundna manifestationen för fred som är känd i mänsklighetens historia....