Artiklar

Genetisk rådgivning är den process med vilken en individ eller en familj får råd och information om ett genetiskt förhållande som kan påverka individen och familjen, deras barn och samhället runtomkring. Syftet med denna sorts rådgivningar att möjliggöra att rätt beslut kan tas angående giftermål, fortplantning, abort och hälsovård....
Tvagning är en utmärkt medicinsk ordination och en av miraklen i Koranen. Även de som inte antagit islams budskap tar efter detta muslimernas sätt att rena sig. Men muslimerna har redan haft denna favör i 1400 år. De har utfört tvagning troget under hela denna långa tidsperiod, utan att ana vilka fantastiska medicinska upptäckter som skulle göras av forskare långt...
I Islam är allt tillåtet, utom det som förbjuds i Koranen eller Profetens tradition (sunna). Att påstå att tillåtet är otillåtet, eller tvärtom, är likvärdigt med att sätta andra gudar vid sidan av den Ende Guden. Allt tvivelaktigt skall undvikas, men en nödsituation ger alltid en möjlighet att göra ett undantag från reglerna. Allt hälsosamt är tillåtet och allt skadligt...
De som accepterar delaktighet i det politiska etablissemanget tar profeten Josef, frid vare med honom, och hans delaktighet i en icke-muslimsk statsapparat, och Negus i Abessinien som exempel på en muslims delaktighet. De hänvisar även till Al-Qias d v s att jämföra liknande fall med det aktuella fallet i ljuset av tidigare tolkningar....
Abdul Hussain Muslim bin a-Hajjaj al Nisapuri föddes år 204 e.H, men de källor som finns till hands ger ingen information om hans förfäder eller familj och barndom. Han måste ha studerat Koranen, arabisk litteratur och grammatik, innan han började studera hadither, så som brukligt var på den tiden. Det enda vi vet är att han började sina studier av...
Abu Abdullah Mohammed bin Ismail bin al Mughira al Jafai föddes på fredagen den trettonde Shawwal 194 i Bukhara, han kom att bli kallat Bukhari. Hans far Ismael var en lärd med hadither som specialitet och han studerade under ledning av Malik bin Anas, Hammad bin Zaid och Ibn Al Mubarak. Bukharis enda släktingar under hans uppväxt var en gudmor...
Abu Abdullah Ahmad bin Mohammed bin Hanbal föddes den 20 Rabi al Awal år 164 eH i Marw, men han växte upp i Baghdad. Hans far dog endast 30 år gammal i krig, som mujahid. Hans mor hette Maimuna bint Abdul Malik ash-Shabani....
Malik bin Anas bin abu Amir Al- Asbahi föddes troligtvis år 93 eH i Medina, men enligt vissa uppgifter kan det ha varit någon gång mellan 91 och 97 eH. Hans farfar var en efterträdare och hans farfars far var en av Profetens kompanjoner. Hans släkt kom egentligen från Jemen, och de hade bosatt sig i Medina på Profetens tid....
Alla lärda är övertygade om att det är tillåtet att bara hälsa en salam. Olika uttalanden och berättelser från hur Profeten gjorde och vad han sade leder fram till slutsatsen att det är sunna med två salam men fard med en....