Trettio år senare är det brådskande att främja bestämmelserna i deklarationen om minoriteters rättigheter

IF Redaktion

Generalförsamlingen,

Bekräftar att ett av FN:s främsta syften, enligt stadgan, är att främja och uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter för alla utan åtskillnad vad gäller ras, kön, språk eller religion,

Bekräftar sin tro på grundläggande mänskliga rättigheter, på den mänskliga personens värdighet och värde, på lika rättigheter för män och
kvinnor och för stora och små nationer,

Önskar främja respekten för principerna i stadgan, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, konventionen om förebyggande och
bestraffning av folkmord, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, den internationella konventionen
om civila och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, deklarationen om
avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller övertygelse och konventionen om barnets rättigheter,
samt i andra relevanta internationella instrument som har antagits på universell eller regional nivå och i de som har ingåtts mellan olika
medlemsstater i Förenta Nationernas organisation,

Inspirerad av bestämmelserna i artikel 27 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter om rättigheterna för
personer som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter,

Anser att främjandet och skyddet av rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter bidrar
till den politiska och sociala stabiliteten i de stater där de bor,

Understryker att det ständiga främjandet och förverkligandet av rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och
språkliga minoriteter, som utgör en integrerad del av samhällsutvecklingen som helhet och sker inom en demokratisk ram baserad på laglighet,
bidrar till att stärka av vänskap och samarbete mellan folk och stater,

Med tanke på att FN har en viktig roll att spela för att skydda minoriteter,

Med tanke på det arbete som redan utförts inom FN-systemet, särskilt av kommissionen för mänskliga rättigheter, underkommissionen för
förebyggande av diskriminering och skydd av minoriteter och de organ som upprättat tillämpningen av de internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter och andra relevanta internationella instrument för mänskliga rättigheter, i syfte att främja och skydda rättigheterna för
personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter,

Med hänsyn till det viktiga arbete som utförs av mellanstatliga och icke-statliga organisationer för att skydda minoriteter och främja och
skydda rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter,

Medvetna om behovet av att säkerställa ett ännu mer effektivt genomförande av internationella instrument för mänskliga rättigheter när det
gäller rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter,

Proklamerar denna förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter:

Artikel 1

1. Staterna ska skydda existensen och den nationella eller etniska, kulturella, religiösa eller språkliga identiteten hos minoriteter på sina
respektive territorier och främja upprättandet av förhållanden som främjar denna identitet.

2. Staterna skall anta sådana lagstiftande eller andra åtgärder som är nödvändiga för att uppnå dessa syften.

Artikel 2

1. Personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter (nedan kallade personer som tillhör minoriteter) har rätt
att njuta av sin egen kultur, att bekänna sig till och utöva sin egen religion och att använda sitt eget språk, privat och i offentligt, fritt
och utan inblandning eller någon form av diskriminering.

2. Personer som tillhör minoriteter har rätt att delta fullt ut i det kulturella, religiösa, sociala, ekonomiska och offentliga livet.

3. Personer som tillhör minoriteter har rätt att på nationell nivå och i förekommande fall på regional nivå delta i beslut som rör den
minoritet de tillhör eller de regioner där de bor, enligt de villkoren som inte är oförenliga med nationell lagstiftning.

4. Personer som tillhör minoriteter har rätt att bilda och leda sina egna föreningar.

5. Personer som tillhör minoriteter har rätt att upprätta och upprätthålla, utan diskriminering, fria och fredliga kontakter med andra
medlemmar i sin grupp och med personer som tillhör andra minoriteter, samt kontakter över gränserna med medborgare i andra stater till vilka de
är sammanlänkade genom sitt nationella eller etniska ursprung eller genom sin religiösa eller språkliga tillhörighet.

Artikel 3

1. Personer som tillhör minoriteter får utöva sina rättigheter, inklusive de som anges i denna förklaring, individuellt såväl som i gemenskap
med andra medlemmar av sin grupp, utan någon diskriminering.

2. Personer som tillhör minoriteter ska inte lida på något sätt för att de utövar eller inte utövar de rättigheter som anges i denna
förklaring.

Artikel 4

1. Staten ska vidta åtgärder, där så är lämpligt, för att säkerställa att personer som tillhör minoriteter fullt ut och effektivt kan utöva
alla mänskliga rättigheter och alla grundläggande friheter, utan någon diskriminering och under villkor av fullständig likhet inför lagen.

2. Staten ska vidta åtgärder för att skapa förutsättningar som gör det möjligt för personer som tillhör minoriteter att uttrycka sina egna
särdrag och att utveckla sin kultur, språk, traditioner och sedvänjor, utom när det gäller särskilda praxis som utgör ett brott mot nationell
lag och strider mot internationell standarder.

3. Staten bör vidta lämpliga åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa att personer som tillhör minoriteter har möjlighet att lära
sig sitt modersmål eller att få undervisning i sitt modersmål.

4. Staten bör, där så är lämpligt, vidta åtgärder på utbildningsområdet för att uppmuntra kunskaper om historia, traditioner, språk och kultur
hos de minoriteter som bor på deras territorier. Personer som tillhör minoriteter ska ha möjlighet att lära känna samhället som helhet.

5. Staten bör överväga lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för personer som tillhör minoriteter att fullt ut delta i deras lands
ekonomiska framsteg och utveckling.

Artikel 5

1. Nationell politik och program ska utvecklas och genomföras med vederbörlig hänsyn till legitima intressen hos personer som tillhör
minoriteter.

2. Program för samarbete och bistånd mellan stater bör utarbetas och genomföras med vederbörlig hänsyn till legitima intressen hos personer som
tillhör minoriteter.

Artikel 6

Stater bör samarbeta i frågor som rör personer som tillhör minoriteter, särskilt genom att utbyta information och erfarenheter för att främja
ömsesidig förståelse och förtroende.

Artikel 7

Stater bör samarbeta för att främja respekten för de rättigheter som anges i denna förklaring.

Artikel 8

1. Ingenting i denna förklaring får hindra stater från att uppfylla sina internationella förpliktelser med avseende på personer som tillhör
minoriteter. I synnerhet måste stater i god tro uppfylla de förpliktelser och åtaganden som de har åtagit sig enligt internationella fördrag
eller överenskommelser som de är parter i.

2. Utövandet av de rättigheter som anges i denna förklaring ska inte påverka någons åtnjutande av allmänt erkända mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter.

3. Åtgärder som stater vidtar för att garantera ett effektivt åtnjutande av de rättigheter som anges i denna förklaring bör inte a priori anses
strida mot principen om jämlikhet i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

4. Ingenting i denna förklaring ska tolkas som att det tillåter någon verksamhet som strider mot Förenta Nationernas syften och principer,
inklusive staters suveräna jämlikhet, territoriella integritet och politiska oberoende.

Artikel 9

Förenta nationernas fackorgan och andra organ bidrar till det fullständiga förverkligandet av de rättigheter och principer som anges i denna
deklaration, inom sina respektive behörighetsområden.