Inför den ekologiska utmaningen, låt oss engagera oss som muslimer!

Zohra Abib-Boulif – Saphirnews

Den här sommaren 2022 präglades av exceptionella väderförhållanden med en intensiv serie av värmeböljor i vissa länder, ovanlig torka i andra
och aldrig tidigare skådade megabränder som därmed påverkar samhället och naturen.

Aktuella globala trender (demografiska förändringar, växande konsumtion, miljöförstöring inklusive klimatförändringar) utövar betydande tryck
på tillgången och användningen av naturresurser. Ändå är de gemensamma gods, och deras skydd är en moralisk skyldighet som kräver att människor
agerar på ett sätt som säkerställer framtida generationers överlevnad.

Gud den Högste säger i Koranen: Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. (30:41)

Den heliga Koranen säger också att universum inte är resultatet av slumpen. Den designades med avsikt. Varje element i dessa system skapades
för att tjäna Gud, som administrerar Sina varelser och skapelser genom att använda en till förmån för en annan och kontrollera de mirakulösa
cyklerna av liv och död. Gud den Högste säger i Koranen: ALLT har Vi skapat med rätta mått. (54:49)

Men vetenskapen är tydlig, det står i rapporten från Panel of Expert on Climate (IPCC) att en begränsning av den globala uppvärmningen till
1,5 grader skulle kräva ”snabba och långtgående” övergångar inom områdena fysisk planering, energi, industri, byggnad, transport och
stadsplanering. Det är en gigantisk insats, som kommer att kräva stora förändringar och omvandling av vår nuvarande livsstil. Sådana
ansträngningar kommer att kräva viljestyrka, självdisciplin, förmågan att engagera sig i det gemensamma bästa, tillit, att veta hur man nöjer
sig med lite och att ge generöst.

Islam uppmanar mänskligheten att på ett ansvarsfullt sätt interagera med jorden och de varelser som finns på den

Mänsklighetens historia bevisar rikligt att religiös tro är en kraftfull kraft för engagemang i nya sätt att leva. Troende har alltid kunnat
finna i sina grundtexter förmågan att engagera sig i konkreta handlingar. Det är särskilt på samvetsnivån som vi måste agera så att alla går
med på att offra sig själva för det gemensamma bästa, visar medkänsla, samarbetar och är i en kärleksrelation med allt som lever på vår jord.

Gud säger också i Koranen: Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den
enligt en väl avvägd plan.
(15:19)

Den muslimska religionen uppmanar mänskligheten att interagera varsamt och ansvarsfullt med jorden och de varelser som finns där. Den Heliga
Koranen har högtidligt varnat oss för oordning, girighet, slöseri med resurser och för alla initiativ som syftar till att bryta den etablerade
ekologiska balansen. Gud säger i Koranen: … och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden. Dessa är förlorarna. (2:27)

Genom att gå igenom Koranens skrifter och profeten Muhammeds lära, frid vare med honom, finner vi att naturen och universum intar en
ursprunglig plats. Islam har fått oss att förstå att dyrkan av Allah inte är begränsad till andliga gärningar som bön, fasta och pilgrimsfärd,
utan den omfattar också alla gudomliga bud om skydd av naturen och livet. Islam hade tydligt angett vilka vägar som skulle följas för att
upprätthålla de stora ekologiska balanserna och därmed undvika de klimatkatastrofer som mänskligheten just nu upplever.

Religiös medvetenhet om den ekologiska komponenten är väsentlig

Inför nuvarande ekologiska utmaningar uppmanas vi därför att omdefiniera vårt sätt att leva tillsammans, för att bevara den mänskliga och
ekologiska balansen. Gud den Högste säger i Koranen: Och gör gott – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta. (2:195)

Förändring är på väg. Det är ibland utanför vårt synfält, men om vi uppmärksammar det upptäcker vi att i det muslimska samfundet
experimenterar många människor eller grupper av människor med solidaritet och alternativa handlingar. Dessa ger en tankeställare och är vägar
för gemensam forskning för nya lösningar för det sociala livet.

Här finns ett par exempel på åtgärder som man börjar ta:

• Islamisk deklaration om klimatförändringar: Muslimska religiösa forskare från hela världen samlades i Istanbul för att diskutera samtida
miljöutmaningar.

• Ekologiska moskéer i Frankrike: platser för tillbedjan som respekterar miljökvaliteten (i Mulhouse, Massy, Conflans-Sainte-Honorine, etc.)

För att uppnå detta är religiös medvetenhet om den ekologiska aspekten väsentlig, för att förklara för de troende alla former av ekologiska
missgärningar och skador på miljön och för att beteckna de goda gärningarna (ma’ruf) och de skadliga handlingarna (munkar) i förhållande till
människans natur och skapelsen.

Inför den kommande FN:s klimatkonferens (COP27) som ska hållas i Egypten om några veckor borde vi tänka på hur vi kan engagera oss, tänk om
den moskén man brukar går till skulle kunna ägna en predikan åt det islamiska temat skydd av skapelsen. Det är något du skulle kunna föreslå
din imamen, för att börja med.

Att ta hand om Guds skapelse är vårt ansvar som muslimer. Vi vet att tiden börjar rinna ut för att stoppa dess försämring. Kommer du att vara
med och aktiva agera?

Anteckningar:

Zohra Abib-Boulif, en muslim som är engagerad i GreenFaith, är en före detta ingenjör inom förnybar energi och sjukhuspräst med en examen från
Emouna-utbildning vid Sciences Po Paris.