Berättelser om en välsignad familj, profeten Sakarias

Aisha Stacey

 

Detta är berättelsen om en skröplig gammal man som älskade och fruktade Gud, en gammal man vid namn Sakarias, som hade tillbringat sitt liv med att skaffa sig kunskap och lära ut andra, bara för göra Allah nöjd. Koranen berättar hans historia i kapitel 3 och 19. Berättelsen i Koranen liknar den som berättas i det kristna Lukasevangeliet (1). Men vi ska koncentrera oss på vad Koranen har att säga om denna välsignade mannen, eftersom muslimer tror att Koranen har förblivit oförändrad sedan dess uppenbarelse, medan de tidigare budskapen har gått förlorat, ändrats eller förvanskats.

sade han: ”Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig. (19:4)

Profeten Sakarias var medlem i Imran familjen, en helig familj som räknar som sina medlemmar även Jesus och hans mor Maria. När den unga Maria gick till bönehuset i Jerusalem, Gud i sin vishet och nåd utnämnde Sakarias till hennes vårdnadshavare.

Varje dag besökte han Maria för att vara säker på att alla hennes behov uppfylldes. Marias hängivenhet för Gud slog Sakarias som också förvånades med de olika saker han hittade i hennes rum. Det sägs att under vinter fanns sommar frukter i hennes rum och under sommaren vinter frukter. (2) När Sakarias frågade Maria hur hon fick frukt, svarade hon att det var Gud som hade försörj henne med allt hon hade i sitt rum. Koranen berättar:

Och hennes Herre tog nådigt emot henne och lät henne växa upp och arta sig väl och uppdrog åt Sakarias att vaka över henne. Var gång Sakarias besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda. Och när han frågade henne: ”Maria, varifrån har du fått detta?” svarade hon: ”Det är från Gud; Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.” (3:37)

När Sakarias såg Marias totala underkastelse till Gud och hennes ovillkorliga tro på honom som försörjare, öppnades hans ögon för ett nytt koncept. (3) Oavsett hur stora eller betydelselösa våra behov är för oss, finns Gud alltid där för att lyssna och svara. Detta är en mycket viktig idé att begrunda.

Gud ger utan gränser till Sina rättfärdiga tjänare. Maria hade fått frukter som tillhörde en annan säsong och Sakarias bad om något som enligt mänskliga mått var inte möjligt eftersom han och hans hustru var mycket gamla och deras tid att kunna bli föräldrar hade redan passerat. Guds generositet är inte föremål för jordiska begränsningar, allt är möjligt.

Sakarias hade lärt sig denna viktiga läxa från sin skyddsling Maria.

Så Sakarias bad till sin Herre i hemlighet, han sade att han var gammal, att hans hår var grått och att hans hustru också var gammal och inte hade kunnat bli gravid, men han ville ha en arvinge för att behaga Gud. Han bad efter ett barn som skulle bli hans arvtagare, han tänkte inte tänka i termer av rikedom eftersom han var en fattig man. Han ville ha en son för att fortsätta med den profetiska arbete och som skulle sprida den kunskap han hade förvärvat under sin livstid. Gud svarade omedelbart och sade:

Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Gud kungör för dig det glada budskapet om [en son] Johannes, som skall bekräfta ett ord från Gud och [bli] en ledare [för sitt folk], en renlevnadsman och en profet, en av de rättfärdiga.” (3:39)

I denna vers i Koranen “Guds ord” har en särskild innebörd, Jesus, eftersom han skapades av Guds ord: “vara” (och han var). Sakarias son, John, skulle bli en av dem som trodde och följde Jesus budskap.

Sakarias stod och bad när han fick denna överraskande nyhet. Han svarade med att fråga hur detta skulle vara möjligt med tanke på hans ålder och hans hustrus ofruktsamhet. Gud bekräftade då den läxa som Maria hade förstått.

[Sakarias] sade: ”Herre, hur skulle jag kunna få en son? Jag har ju uppnått hög ålder och min hustru är ofruktsam.” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud gör vad Han vill.” (3:40)

Han bad om ett tecken och undrade hur han skulle vara säker på att detta mirakel verkligen skulle hända honom och hans fru. Gud svarade med att han (Sakarias) skulle förlora förmågan att tala och att han skulle kommunicera enbart med hjälp av tecken. Sakarias fick i uppdrag att spendera sin tid att minnas och prisa Gud. Han lämnade böneplatsen oförmögen att tala.

Koranen berättar att profeten Sakarias och hans fru gjorde goda gärningar, de dyrkade Gud med fruktan och hopp, och var ödmjuka, därför belönade Gud dem på deras ålderdom med ett barn.

Och Vi bönhörde honom och skänkte honom [sonen] Johannes – Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam. – De var alltid beredda att göra gott och ödmjukade sig inför Oss med hopp och fruktan och visade stor undergivenhet. (21:90)

Detta var inget vanligt barn. Johannes beviljades visdom redan som barn, och fick i uppdrag av Gud att hålla fast vid Torah. Han var förstående och visa medlidande och barmhärtighet mot mänskligheten. Gud skapade Johannes rättfärdig och fri från synd.

[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] ”Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom… (19:12)

En gammal man och hans barnlösa frus innerliga vädjan accepterades av Gud och mänskligheten fick lära sig en värdefull läxa. Guds generositet är obegränsad. Han är försörjaren, den Ende!

 

Anteckningar

(1) Lucas 1:5–80
(2) Profeternas historia, Imam Ibn Kazir
(3) Ibn Kazir.