Yttrandefrihet i islam och lagen

Tikhani El Bouji

På senare tid finns det många människor som blandar ihop definitionen av yttrandefrihet, även om det står tydligt
skriven i sina egna staters lagar och konstitutioner, förutom att vara även definierad i både FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger:

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.”

Och artikel 29 säger:

”1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes
personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har
fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och
friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän
välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål
och grundsatser.”

Definitionen av yttrandefriheten ger makten att ha en åsikt och att kommunicera eller sprida ut densamma, utan
att påverkas av någon och är en av de viktigaste rättigheterna en person kan utöva enligt lagen, och på samma
sätt är det etablerat av den islamiska lagen. Var och en åtnjuter yttrandefrihet för sina åsikter, att kunna
kommunicera det … för att främja det goda för andra och skydda sina tillgångar förutom satt respektera deras
värdighet och allmän ordning inom ramen för uppmuntrande av det som är rätt och förbjuda det som är fel.

Yttrandefrihetens begränsningar

Vissa är övertygade om att yttrandefriheten är en rättighet utan gränser, vilket motsäger vad som finns i
lagstiftningen. Det är en lag med klart fastställda gränser och ansvarsområden, som garanterar respekt för
värdighet, heder, religion, andras frihet, symboler, olika trosuppfattningars skyldigheter och heliga platser
och upprätthållande av allmän ordning. I denna mening, varnar oss den islamiska lagen när vi ska uttrycka
åsikter, Troende! Frukta Allah och vakta din tunga!(Koranen).

Dessutom, som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, säkerställer den islamiska lagstiftningen att
varje person har rätt att välja den religion man vill och uttrycka sina åsikter på olika sätt utan gränser. Med
hänvisning till detta följande finns inskrivet i Koranen: TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är
rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd.
(2:256)

Varje individ kan använda sina rättigheter med respekt för de gränser som lagen har fastställd för att erkänna
andras rättigheter och friheter, och med det uppnå en balans i ett demokratiskt samhälle.

Vi kan inte göra anspråk på våra rättigheter om vi samtidigt överskrider deras gränser. Därför är det nödvändigt
mer skyddsåtgärder mot alla handlingar som utförs med stöd av yttrandefriheten och som leder till hat,
diskriminering, förargelseväckande beteende, införande av en ras överlägsenhet över andra eller av en ideologi
över en annan, oavsett källa. Dessa åtgärder kan sammanfattas i följande, vilka har samlats av forskarkällor om
mänskliga rättigheter:

• Skapa skyddslagar på internationell, nationell och lokal nivå som förbjuder och dömer aggressionen mot de
olika religioner och deras heliga symboler.

• Främja spridningen av yttrandefrihets innebörd, med fokus på dess gränser och ansvar.

• Uppmärksamma det mänskliga ansvaret i sina etiska och moraliska meningar, och anta en positiv roll i försvaret
av andras åsikter, övertygelser och heliga symboler.

Anteckningar:

Tikhani El Bouji har en examen i islamisk teologi och juridik. Han är religiös rådgivare till den muslimska
gemenskapen på Kanarieöarna, Spanien.