Hourier, vapen och Livet efter detta (II)

Mohamed Abed Jabri – Al-Ittihad al-Ichtiraki

I vår tidigare artikel såg vi att belöningen eller straffet kommer att ske efter uppståndelsen, och inte omedelbart
efter döden. Vi såg också att Koranen ger oss en metaforisk, levande och inkarnerad bild av saligheterna i
Paradiset och plågorna i helvetet, och att dessa verser inte ska tolkas bokstavligt som Quraish polyteister gjorde:
Gud framställer [Sina] liknelser för människorna för att [väcka dem till] eftertanke. (14:25) I Paradiset
bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det
ljuvligaste vin, och floder av renaste honung …
(47:15). Floderna av vin i Paradiset kan bara vara en liknelse.

Gamla testamentet har en tvetydig och föränderlig position i frågan om Uppståndelsen, Himmel och Helvete. Begreppen
Edens lustgård och Helvete var inte definierad förrän det andra århundradet e.Kr. och vissa sionistiska judar
identifierade, och fortsätter göra, ”löftet” (det som islam kallar Uppståndelsen och Domedagen) med en återgång
till det förlovade landet, d.v.s. Palestina.

Kristendomen beskriver inte himmel och helvete i känsliga termer. För kristna är paradiset själens boning med
Jesus, som för dem är Guds Son, och Helvetet är ödet för dem som förnekar Kristi gudom. Filosofer och sufi mystiker
hävdar också att det är själen som återuppstår, inte kroppen.

Vissa ulama stödjer denna idé baserad på vissa hadither, bland andra de vi citerade i förra artikeln. De förstår,
alltså, att det är själarna som kommer att njuta av Paradisets välsignelser, inte kropparna.

Vi bör minnas att Quraish polyteister kritiserade profeten (fvmh) över idén som för dem var absurt att de döda
kropparna förvandlade till damm skulle kunna återvända till livet, och att Koranen svarade dem:

FÖRSTÅR de inte att Gud, som har skapat himlarna och jorden utan att skapelsen av dem tröttade Honom, har makt att
återuppväcka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt!
(46:33)

TROR människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars] Var hon inte en
droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte], och blev därefter en grodd som satte sig fast – och som Han
sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes] och skapade av detta de
två könen, det manliga och det kvinnliga. Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt
liv?
(75:36-40)

Säg: ”Han som först skapade dem skall ge dem [nytt] liv, eftersom Han har kunskapen om allt skapande; ar en
liknelse på Oss och glömmer att hon [själv] är skapad och frågar: ”Vem kan ge liv åt förmultnade ben?”
(36:78-79)

Gud kan ge liv åt de döda, men kommer att återuppstå bara själarna eller kommer kropparna också att göra det?
Kommer att återuppstå samma kroppar som vi hade i livet eller andra som Gud kommer att skapa precis som Han
återskapar växten från frö? Dessa och liknande frågor om livet efter detta har diskuterats av muslimska teologer,
men de har inte något svar. Quraish polyteister hånade livet efter döden och Koranen svarade dem kraftfullt, med en
hotfull ton och konkreta bilder av paradiset och helvetet. Hotet om plågor vid Domedagen är hotet om straff som
polyteisterna förtjänar att de tillskansade sig Meckas rikedom och för att de ekonomiskt förtryckte de föräldralösa,
de fattiga och behövande:

Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet, och ni uppmanar inte varandra att ge den
nödställde att äta, och ni slukar [andras] arv med glupande aptit. Och er kärlek till pengar känner inga gränser!

(89:17-20)

Därför säger Gud att de rika i Quraish kommer att förtäras av helvetets eld. De troende, tvärtom, kommer att njuta
av Paradiset, smaka i varje plats av alla glädje och njutning som får de att glömma så många umbäranden och lidande
i denna värld. Polyteisterna slits mellan helvetets terror och paradisets aptit. I denna existentiella konflikt
anspelar Gud när han säger: ”Vi Helt visst har Vi skapat människan för [ett liv av] slit, plågor och prövningar.”
(90:4). Gud skrämmer dem med helvetet och samtidigt, i hopp om att de ska gå med troende, upphetsar dem
saligheternas smak. Denna kombination av rädsla och längtan finns närvarande även i inbjudan till underkastelse
till Gud:

Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift. Och stör inte ordningen
och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds
nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.
(7:55-56)

Vi sänder inte [sådana] tecken annat än som en varning. Och Vi sade till dig [Muhammad]: ”Din Herre har full
uppsikt över människorna [och deras handlingar], och Vi har låtit dig se den syn som du fick se för att den –
liksom [synen av] det i Koranen förbannade trädet – skall bli en prövning för människorna; Vi hotar och varnar dem,
men därigenom förhärdas de bara än mer i synd och trots.”
(17:59-60)

Anteckningar:

Publicerad i den marockanska dagstidning al-Ittihad al-Ichtiraki i februari 2010.

Den stora marockanska filosofen Mohamed Abed Jabri avled den 3 maj 2010, tre månader efter att ha skrivit dessa
texter. Hans liv ägnades åt rättvisan och förnuftet så att de skulle segra i denna värld.