Profeten Muhammeds budskap – Medkänsla (I)

Reina Mora – Webislam

Profeten Muhammed (fvmh) sade: Den som inte förbarmar sig över andra människor, kommer Gud att inte förbarma sig
över honom.

De turbulenta händelser som muslimerna upplevt under de senaste decennierna har främjat en djup och dramatisk
snedvridning av islams budskap. Den islamiska etik och värderingar har tystats och ersatts av världsliga intressen
som kläds upp, vid många tillfällen, med religiöst språk och fundamentalistisk stränghet.

Samtidigt som ny teknik har underlättat tillgången till information och sociala nätverk, har den också orsakat en
frånkoppling från verkligheten och skapat en falsk känsla av kontroll över en virtuell värld som verkar lyda oss.
Man uppmuntrar hånandet av det andliga och heliga och tron presenteras som bevis på kultur eftersläpningen i ett
samhälle, samtidigt som lägre instinkter går framåt okontrollerade och matar en glupsk korruption och vulgaritet
som smutsar ner alla områden i vårt samhälle.

Samtidigt går muslimerna gradvis mot en ersättning av Koranen, Allahs ord, med politiska tal från ivriga ledare
intresserade enbart av pengar och makt. Vi har avstått från det gudomliga Ordet för mänsklig mångordighet, kanske
därför att, i det nya århundradet, har vi muslimerna Koranen i våra mobiltelefoner, men vi har bannlyst den från
våra hjärtan. Vi reciterar inte längre Koranen, men vi läser det på Internet. Studiet av islam har ersatts av en
ytlig, och förment mer användbar kunskap om geopolitik och ekonomi. Nu är det dags att studera Malis historia, den
franska multinationella Arevas intresse och Tuareg folks gamla krav på territoriet i Azawad.

Muhammad (fvmh) sade: ”När min Nation börjar förhärliga materiella varor, kommer de att förlorar vördnaden för
islam, och när de slutar att beordra det goda och förbjuda det onda, kommer de att berövas Koranens välsignelse.”

Koranens ljus släcks när det gudomliga budskapets storhet och outgrundliga vidden reduceras till några få isolerade
verser som tolkas bokstavligen. Detta intresserade och ibland våldsamma förståelse av Koranen återspeglar en djup
okunskap om Uppenbarelsens oändliga universum av kunskap och betydelser som aldrig upphör att träda fram i en
troendes hjärta som uppriktigt underkastar sig Allah (HoäH).

”Det finns blixtar som tillåts komma fram, och sedan finns det blixtar som får komma in. Kanske kommer dessa blixtar
och hittar ditt hjärta intrasslad med bilder av världen, så att de går tillbaka på den vägen de kom. Töm ditt hjärta
av allt som kan bli ett hinder för ljuset, och då kommer det att fyllas med kunskap och gömda skatter.” (Ibn Ata
Allah al-Isandari)

Koranen läsningen avslöjar Skapelsens hemligheter gömda i varje bokstav, varje ljud, varje ord och sätter igång en
konversation som blir alltmer intim med den Gudomliga Närvaron. Men vissa är döva och blinda, och varken läser eller
lyssnar, eftersom de ”vet”. Det är de som går till de heliga texterna för att motivera sina idéer eller världsliga
ambitioner och förvandlar Koranen till ett ideologiskt verktyg eller ett dödligt vapen som dödar civila, kvinnor
och barn, förstör moskéer, helgedomar och gamla träd.

Han kanske har George Bernard Shaw en poäng när han sade ironiskt att ”Islam är den bästa religionen, men muslimer
är de värsta lärjungar.” Wendell Berry, amerikansk aktivist och författare, pekar på en annan intressant punkt:
”…Koranen och Bibelns lärjungar kan delas in i två grupper, de som betraktar sig som den gudomliga vredens
agenter och de som känner sig kallad att vara den gudomliga barmhärtighets agenter.”

Muhammed (fvmh) – Barmhärtighet kommer ner till alla varelser

För omkring 1444 år sedan föddes i öknen en föräldralös pojke som var avsedd att bli profeternas sigill och en
outtömlig källa av välsignelser. När vi firar Muhammads (fvmh) mawlid, höjer vi upp och hedrar hans egenskaper som
upplyste och välsignade denna värld med sin medkänsla och barmhärtighet.

Efter så många brott och mord för att försvarar hans namn, finns det många människor, även muslimer, som inte vet
att profeten Muhammed (fvmh) är barmhärtigheten och medkänslans budbärare.

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk. (21:107)

”En dag bad man honom att förbanna några fiender, han svarade, ”Jag har inte sänts till världen för att fördöma,
jag skickades som barmhärtighetens profet.” (Muslim 126, Tirmidhi, Dawat 118)

En nåd som utvidgades till alla befintliga varelser, vare sig troende eller ateister, djur, fåglar eller insekter,
lummiga träd eller ödmjuk gräs. Muhammed (fvmh) är hjärtats vetenskaps mästare som förvandlar med sin medkänsla våra
skuggor i ljuset. Hans liv lär oss vad som är det perfekta exemplet och rätt vägledning till Allah (HoäH),
medkänslan.

Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. (49:13)

Det är så eftersom i islam efter tawhid (Guds enhet) och risalah (erkännandet av Muhammed som en budbärare), är den
viktigaste begrep i islamisk etik och praktik medkänsla, även om vissa försöker ersätta det med en felaktig
uppfattning av jihad, kampen mot andra istället för sig själv och sina brister.

Visst, manifesteras islams makalösa skönhet i sitt medkännande språk. Alla kapitel (suror) i Koranen utom en börjar
med basmala (bismi-llahi r-rahmani r-rahim), ”i Guds namn, Den Barmhärtigaste, den Nåderikes.” I den islamiska
vokabulären visar de gudomliga namn Ar-Rahman, Ar-Raheem, Hans egenskaper, som väsen och obegränsad verkan av nåd
till hela skapelsen, översatt till kärlek, medkänsla, vänlighet och generositet mot andra.

Ar-Razi, en av islams stora lärd som upptäckte svavelsyra, etanol och fotogen sade:

”Det är omöjligt för en skapad varelse att föreställa sig den Gudomliga Barmhärtighets oändlighet”.

Vi muslimer reciterar också basmala innan någon handling utförs. Det vill säga, medkänsla och barmhärtighet, två
gudomliga attribut med liknande innebörd, öppnar varje sura och varje handling som en muslim utför som en form av
välsignelse som härstammar från den Nåderike, den Barmhärtige, men också som en påminnelse om att det är dessa
värden som bör följa med vårt beteende och handlingar.

Barmhärtighet, medkänsla, är därför grunden för allting, de är som något sorts Stora Wi-fi från Allah (HoäH), den
kreativa energi som upprätthåller världen och från vilken vi kan inte isolera någon varelse eftersom, i själva
verket, skulle bli vi de som marginaliseras:

Muhammad (fvmh) sade: ”Förbarma dig över dem på jorden, och Han som finns i himlen skall förbarma sig över dig.”
(Al-Tirmidhi)

Det är ett budskap som han fördjupade senare, vid ett flertal tillfällen, när han förklarade att han menade ”alla”
personer och varelser, inte bara muslimer, sin nästa, vänner eller familj. Under hans liv visade han det med många
exempel på människor som benådades för hemska synder för att ha visat medkänsla till en törstig hund och tvärtom
dömd andra för att ha dödat en törstig katt eftersom framför allt skapande, finns barmhärtigheten. Även Allah
(HoäH) valde barmhärtighet som gudomlig lag:

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta
då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar
barmhärtighet!”
(39:53)

Det är därför vi muslimer vet att vara agenter för den gudomliga barmhärtigheten är att ha uppnått en av de högsta
andliga nivåerna:

Allah sade: ”Sannerligen, är Min nåd större än min ilska.” (Al-Bukhari, Muslim)

Och att välj ilska, våld och hämnd är att inte förstå att sambandet mellan alla människor, broderskap, speglar det
Allahs enhet.

Trots vad man ständigt upprepar på TV och i alla media, är inte islam svärdets religion men barmhärtighetens
religion som lär oss att Allah (HoäH) är oändligt mycket mer barmhärtig mot mänskligheten än vad en mamma är med
sin lille son.

”Er Herres barmhärtighet når överallt… (6:147)

… Min nåd och Min barmhärtighet når överallt… (7:156)

HAN är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna
– Han, den Nåderike, den Barmhärtige.
(59:22)

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige… (1:2-3)

Världarnas Herre är barmhärtig mot hela Hans skapelse. Den gudomliga barmhärtighet är den kärleksfulla omfamningen
som länkar alla saker genom medkänsla.

Men det finns människor som tror på djupet av sitt hjärta att det är för sent, att synderna är för stora och så
fångna i hopplösheten, fortsätter de i mörkret. Missmod är därför ett instrument för Shaytan för att få oss att
komma bort från den raka vägen, beröva oss Guds barmhärtighet och hindra oss att gå tillbaka till Allah (HoäH).

Det är där muslimernas stora hängivenhet för Muhammed (fvmh) uppstår. Till exempel, den store mystikern Yunus sade
på ett poetiskt sätt:

Varje biet som går in i kupan
säger tusen och en välsignelse över Muhammed.
(Yunus 524)

Därför vidgas våra hjärtan när vi hör hans namn, och anledningen till att vi andäktigt välsignar Muhammeds namn, är
för att han tröstade oss med ett budskap om oändlig nåd:

”Om alla människor upphörde att begå synder, skulle Gud skapa andra varelser för att synda och förlåta dem, ty Han
är den Förlåtande, den barmhärtige.” (At-Tirmidhi, Ibn Majah, Musnad)

Finns det något vackrare för våra svaga naturer än dessa ord?

Tårar rulla nerför mina kinder när jag hör att Koranens budskap är svärdet, våld, hämnd. Det är inte så! Det är en
tydlig varning, men, framför allt, ett hopp om frälsning:

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta
då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar
barmhärtighet!”
(39:53)

Den som begår en dålig handling eller [på annat sätt] syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom,
skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.
(4:110)

Sannerligen, det enda som finns kvar i livet när allt annat kollapsar, familj, arbete, vänner, hälsa … är Guds
barmhärtighet:

… Den som ständigt visar barmhärtighet! (39:53)

”Vem – utom den som helt har gått vilse – ger upp hoppet om sin Herres nåd?” (15:56)

En gång talade profeten om hur barmhärtigheten hade distribuerats:

”Gud har delat upp barmhärtigheten i etthundra delar och placerat en av dessa delar i skapandet så att man visar
nåd till varandra, och har reserverat de återstående nittionio delar till Domedagen som en välsignelse till sina
tjänare.” (Al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi och andra)

Och från denna mindre mängd nåd som finns i skapelsen uppstår medkännande och snäll beteende, kärleken från en
person till en annan, förlåtelse, försoning, broderskap, vänskap, solidaritet, social rättvisa, ömhet och mjukhet i
karaktären.

Att följa Profetens exempel

Profeten (fvmh) brukade säga att alla som saknar medkänsla saknar alla form av vänlighet. Islam, som resan till
Allah (HoäH) startar inte förrän man inte utvecklar medkänsla i hjärtat, eftersom det är porten till barmhärtighet
och universell kärlek, ömhet och ödmjukhet. Det var vanligt att se Profetens (fvmh) ögon fyllda med tårar när han
hörde det minsta tecken på omänsklighet och orättvisa. Vid flera tillfällen tillrättavisade han grymma attityder
mot djur och uppmuntrade fädernas tillgivenhet mot sina barn, som sågs inte med blida ögon, föräldralösa, slavar,
de fattiga och särskilt kvinnor.

En dag kom en kvinna till Profeten (fvmh) och klagade på sin mans omilda behandling, han vände sig till sina
följeslagare och sade: ”De som gör detta med sina fruar är inte goda människor” (Abu Dawud, 1834)

”Och den bästa av er är den bland er som bra med sina kvinnor.” (Al-Tirmidhi)

En dag när han tog hand om en sjuk slav frågade denne: ”Har min herre skickat dig för att ta hand om mig?” Profeten
(fvmh) svarade: ”Ja, Herrarnas Herre har sänt mig för att tjäna dig.”

Profetens medkännande karaktär inför sina fiender orsakade många konverteringar till islam, och även förstärkte
tron bland hans följeslagare och anhängare. Det var därför hans exceptionella karaktär blev grunden för islams
framgång och inte svärdet, något som offentligt har försvarats av den stora pacifisten Mahatma Gandhi.

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för
dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. (3:159)

Det sägs att han vid ett tillfälle tillbringade hela natten med att recitera samma vers: Om Du straffar dem är de
ju Dina tjänare; och om Du förlåter dem är Du den Allsmäktige, den Vise.”
(5:118), när han bad om nåd mot
avvikelse.

Slutligen frågar jag er läsare, vem följer du?

Tala inte om för mig vem du följer,
visa mig vad du har valt.
Om det är vänlighet och medkänsla,
då är du en av Muhammeds (fvmh) följeslagare.

Men om i Allahs namn (HoäH)
Du har valt ilskan,
hämnd eller våld,
då har du övergivit Profeten (fvmh)
för din egen skugga.

(Reina Mora)

Fred och Guds välsignelser vare med vår älskade Profet.