De berömda hadtihsamlarna – Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bin abu Amir Al- Asbahi föddes troligtvis år 93 eH i Medina, men enligt vissa uppgifter kan det ha varit någon gång mellan 91 och 97 eH. Hans farfar var en efterträdare och hans farfars far var en av Profetens kompanjoner. Hans släkt kom egentligen från Jemen, och de hade bosatt sig i Medina på Profetens tid. Hans fru hette Fatima och han hade tre barn, Yahua, Mohammed och Hammad.

De berömda hadtihsamlarna – Ahmad ibn Hanbal

Abu Abdullah Ahmad bin Mohammed bin Hanbal föddes den 20 Rabi al Awal år 164 eH i Marw, men han växte upp i Baghdad. Hans far dog endast 30 år gammal i krig, som mujahid. Hans mor hette Maimuna bint Abdul Malik ash-Shabani.

De berömda lärda hadithsamlarna – Imam Bukhari

Abu Abdullah Mohammed bin Ismail bin al Mughira al Jafai föddes på fredagen den trettonde Shawwal 194 i Bukhara, han kom att bli kallat Bukhari. Hans far Ismael var en lärd med hadither som specialitet och han studerade under ledning av Malik bin Anas, Hammad bin Zaid och Ibn Al Mubarak. Bukharis enda släktingar under hans uppväxt var en gudmor och en äldre bror vid namn Ahmed.

De berömda hadtihsamlarna – Imam Muslim

Abdul Hussain Muslim bin a-Hajjaj al Nisapuri föddes år 204 e.H, men de källor som finns till hands ger ingen information om hans förfäder eller familj och barndom. Han måste ha studerat Koranen, arabisk litteratur och grammatik, innan han började studera hadither, så som brukligt var på den tiden. Det enda vi vet är att han började sina studier av hadither når han var 15 år.

Obligatoriska handlingar i bönen

Alla lärda är övertygade om att det är tillåtet att bara hälsa en salam. Olika uttalanden och berättelser från hur Profeten gjorde och vad han sade leder fram till slutsatsen att det är sunna med två salam men fard med en.

Bli min gäst

På den tiden, då Profeten Muhammed, frid vare med honom, bodde i Medina, fanns det människor där, som var fattiga. De hade inte tillräckligt med pengar för att köpa mat och de bodde ofta i fallfärdiga hus.

Den muslimska diskussionen om demokrati

I västvärlden råder det en viss förvirring i begreppen om Islams och Kristendomens förhållande till politik och man har till och med försökt att marginalisera Islam till dogmatism. I själva verket har demokrati inget med kristendomen att göra. Tvärtom, demokratin är en utveckling som tog plats efter att kyrkans makt blivit bruten och dessutom kan den kristna tron kort beskrivs som teokratisk. Trots detta påstår vissa att demokratin är en kristen produkt.

Islam och demokrati – Två oförenliga begrepp?

Den grundläggande skillnaden mellan islam och demokrati är att Islam är ett omfattande gudomligt system som bygger på tron på en enda Gud som skapat människan och låtit henne var hans ställföreträdare på jorden. Det är ett andligt, socialt, ekonomiskt, juridiskt och politisks system.

Politisk delaktighet enligt exempel i Koranen och Sunna – Del 1

Huruvida de praktiserande muslimerna kan acceptera att bli en del av det politiska livet i respektive land är en fråga bland alla aktiva muslimer, både i muslimska länder och i västvärlden. Det finns de som säger att detta är en självklarhet, medan andra ser på saken med tvekan eller till och med motsätter sig detta.