De berömda hadtihsamlarna – Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas

 

Malik bin Anas bin abu Amir Al- Asbahi föddes troligtvis år 93 eH i Medina, men enligt vissa uppgifter kan det ha varit någon gång mellan 91 och 97 eH. Hans farfar var en efterträdare och hans farfars far var en av Profetens kompanjoner. Hans släkt kom egentligen från Jemen, och de hade bosatt sig i Medina på Profetens tid. Hans fru hette Fatima och han hade tre barn, Yahua, Mohammed och Hammad.

När Malik var ung var hans far mycket noga med hans utbildning, och han lärde honom själv. Det berättas att Malik hade svarat fel på en fråga endast en gång och hans far sade att detta berodde nog på att han lekte så mycket med sina duvor istället för att studera. Efter denna incident koncentrerade han sig på sina studier.

Malik reste aldrig utomlands för att lära sig om hadither, men han hade utmärkta möjligheter att träffa många lärda från olika länder, eftersom de alla besökte Medina. Han hade fler än ett tusen elever, och det har skrivits flera böcker om hans liv och arbete.

Han hade goda relationer med makthavarna, trots att han aldrig gav några av dem några favörer. När man frågade honom om hans förhållningssätt till dem, sade han att de var i behov av uppriktiga råd, och att det är de lärdas plikt att möta makthavare och vägleda dem till det rätta och förbjuda dem från att göra något ont.

 

Maliks anspråkslöshet och förutseende

Kalifen Abu Jabar bad Malik skriva en lagbok för hela islamiska imperiet, denna bok skulle användas som konstitution och alla som bröt mot den skulle straffas. Malik ansåg att han kunde göra detta, eftersom Profetens efterföljare hade spridit sig över hela världen, särskilt under Omars tid eftersom han sänt dem som lärare. Folk lärde sig av kompanjonerna och de nya generationerna lärde sig av den äldre generationen. I många fall kunde man finna flera olika sätt att praktisera islam utan att de för den skull behövde vara i konflikt med varandra. Det kunde vara så att en aspekt hade understrukits av en av de lärda och en annan av en annan lärd. Resultat av detta blev att flera metoder med lika mycket validitet praktiserades på olika håll i det islamiska imperiet.

Därför hade det på Maliks tid varit svårt att försöka få dem att ändra sig och göra på ett annat sätt än de lärt sig av sina lärda. Det var bättre att lämna de olika områdena med den lärdom av islams praktiska tillämpningar som de redan hade lärt sig.

Abu Jabbar uppskattade Maliks förutseende. Vid ett annat tillfälle när Abu Jabbar ville att Malik skulle lära hans dotter sade Malik att kunskapen inte kommer till människorna, utan människorna kommet till kunskapen. När kalifen protesterade mot att hans dotter skulle sitta i samma klass med andra studenter sade Malik helt enkelt att hon fick lov att sitta där hon fann en tom plats.

Senare föll han i onåd med en guvernör, Jafar bin Sulaiman, för vissa fatwa (tolkningar av sharia) som denne uppfattade som upproriska. Han fick ett spöstraff för detta. Han dog 179 eH.

 

Maliks arbete

Följande verk har tillskrivits Malik. Risala ila Wahb fil Qadr, Qitab an-Nujum, Risalatun fil Aqdiya, Tafsir Li Ghrib al-Quran, Risalah ila Al-Laith bin Sa’d, Risalah Abu Hassan, Kitab al-Siyar, Kitab al-Manasik, Kitab al-muwatta. De flesta av dessa böcker är försvunna idag, men Malik är berömd än idag för sitt tankesätt och sin tolkning.

 

Avsikten med Muwatta

Muwatta är en samling av hadither från Profeten och av domar av de tidiga lärda i Medina. En berömd jurist, Abdul Aziz bin Abdullah al-Majshun, (dog 164) hade samlat i en bok enbart de juridiska domarna. Malik kritiserade detta och menade att han borde ha börjat med athar (källorna i Koran och hadith och de lärdas slutsatser) och sedan gett de juridiska besluten.

I Muwatta gjorde Malik på det sätt som han föreslagit och kombinerade återberättandet av hadither med de tidiga lärdas juridiska tolkningar och domar, liksom deras efterföljares och vissa senare lärdas. Han refererar ofta till Medinas lärdas gemensamma ställningstaganden i de fall där det finns inga hadither att hänvisa till, och även i vissa fall för att förklara på vilket sätt man borde kunna förstå och tolka en viss hadith.

 

Materialets omfattning

Av allt att döma samlade Malik enorma mängder av material och valde ur några tusen hadither. Allt som Malik lärt under fyrtio år fanns med i denna samling, som han fortgående granskade och som resultat av denna reducerade till vissa delar. Därför finns det fler än åttio versioner av hans Muwatta. Femton av dessa blev välkända och idag finns det en version som är tillgänglig i original form. Denna version innehåller hadither av profeten, hadither av kompanjonerna, och athar från senare auktoriteter.

 

Kommentarerna

Det har skrivits mängder av böcker som grundar sig på detta verk, de mest kända kommentarerna är av

  • Ibn Abdul Barr som skrev At-Tamhid och Al-Istidhkar.
  • Sulaiman ibn Khalaf Al-Baj som skrev två kommentarer: Al-Istifa och Al-Muntaqa i sju volymer.
  • Mohammed bin Abdul Baqi Al-Zurkani fyra volymer.
  • Muhammed Zakariya Al-Kandalawi som skrev Aujaz al-masalik Sharh Muwatta av Imam Malik.

 

Salaam Mars-April 1999 sida 10-11