Fard Kifiyah – Det muslimska ummats själförsörjningsplikt

Fard innebär att något är obligatoriskt. Så är t ex tron på Guds Enhet, de dagliga bönerna, fastan i Ramadan och den årliga välgörenhetsskatten fard för muslimer. Fard kifiyah är den obligatoriska plikt som åligger ummat (muslimska folket) att skaffa sig tillräcklig samhällsförsörjning. Denna plikt avser naturresurser, vetenskapliga och tekniska kunskaper.

Om barmhärtighet med sin familj – Hadither från Bukhari samlingen

Aisha berättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Ordet ar-Rahm (livmodern) har fått sitt namn från Ar-Rahman (Allahs namn). Så den som håller goda relationer med sin Ar-Rahm (släkt och familj) skall Allah hålla goda relationer med och den som bryter sina relationer, skall Allah bryta sina relationer med”. (Med goda relationer avses besöka dem, hjälpa dem ekonomiskt, tala vänligt till dem, mm.)

Hajj – Pilgrimsfärden

Hajj är den största årliga sammankomsten där muslimer träffas för att lära känna varandra och ventilera sina gemensamma angelägenheter. Den är också den största regelbundna manifestationen för fred som är känd i mänsklighetens historia.

Vallfärden, Muslimernas största konferens

Islam befäster sociala förbindelser mellan muslimer genom rituell dyrkan och högtider. Genom bönen i moskéerna träffar muslimerna sina bröder och systrar fen gånger per dag. På fredagarna och under de islamiska högtiderna träffas muslimerna i stor skara för att förstärka sina relationer med varandra. Men under vallfärdens högtid upplever muslimerna det bästa av allt.

Vallfärden – Hajj

Abu Huraira berättade att Profeten sade: ”Den som genomför Hajj för Guds förnöjsamhet och undviker lösaktighet och syndfullhet kommer att återvända hem efter Hajj så fri från alla synder som han var den dag då hans mor födde honom.”

Kött och religiösa aspekter

Enligt en tidigare utredning påpekar man att den enda religiösa slaktmetod som kan uppfylla kraven i uppdraget är den halalslakt som idag bedrivs på svenska slakterier. Muslimska företrädare undersökte om huruvida man kunde tänkas acceptera en reversibel bedövning efter slakt. Man måste finna en rättvis väg som tillgodoser muslimernas behov av halalslakt.