Uppfattningen om Islam, 600-1100-talen

FUNCI

 

De första manifestationerna av demoniseringen av Islam, betraktad som ytterligare ett kätteri inom kristendomen, började på 600-talet och fokuserade på profetens gestalt, för att stävja den islamiska kulturens överhöghet i Medelhavet.

 

Vad är islamofobi?

Kanske borde vi precisera det nyligen myntade begreppet islamofobi, liksom andra fobier som har dykt upp på senare tid, som det förkastande som en del av världens befolkning, kallat ”västerländskt samhälle”, har mot allt som har med Islam att göra.

Även om det är ett relativt nytt ord, och det inte råder konsensus om allt dess mening kan innebära, har det under några år gjorts vissa juridiska bedömningar av dess innehåll, som samlats i texter från internationella organisationer som Europarådets Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (CERI) sedan 2000. Även Allmänpolitisk rekommendation nr 5 [CRI 2000] ”Om kampen mot intolerans och diskriminering av muslimer” och särskilt sedan de senaste terrorattackerna.

Från Europarådet framgår det också i en annan rapport som utarbetades 2005 ”Islamofobi och dess konsekvenser i ungdomen”, där islamofobi talas om som ”… rädslan eller fördomen mot Islam, mot muslimer och allt som har med dem att göra. Oavsett om det är i form av dagliga yttringar av rasism och diskriminering, eller i andra mer våldsamma former, utgör islamofobi ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot den sociala sammanhållningen.”

Det kanske tydligaste innehållet om islamofobi, utarbetat 1997 av den icke-statliga organisationen Runnymede Trust och samlat i rapporten som utarbetades i december 2006 av European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) (s. 43), även med vissa begreppsmässiga modifieringar som kan ha har lagts till sedan det datumet, anser vi att de förblir fullt giltiga.

Således definieras islamofobi i det tidigare nämnda dokumentet utifrån följande punkter:

Islam ses som ett monolitiskt block, statiskt och ovilligt att förändras.

Islam betraktas som en annan verklighet och ”annan”. Det har inte gemensamma värderingar med andra kulturer, det påverkas inte av de senare och påverkar dem inte heller.

Islam anses vara underlägsen västvärlden. Den uppfattas som barbarisk, irrationell, primitiv och sexistisk.

Islam anses vara våldsam, aggressiv, hotfull, benägen för terrorism och civilisationernas sammandrabbningar.

Islam betraktas som en politisk ideologi som används för att få politiska eller militära fördelar.

Islams kritik av västerlandet avvisas globalt.

Fientlighet mot Islam används för att rättfärdiga diskriminerande metoder mot muslimer och uteslutning av muslimer från det vanliga samhället.

Fientlighet mot muslimer anses naturlig och normal (EUMC, december 2006, samlad i Documents Arab House nº 1/2007, s. 43-44)

Till dessa 8 grundläggande punkter, som sammanfattar innehållet i nuvarande islamofobi, kan vi ändå lägga till några fler, såsom:

”Fientlighet och förkastande mot islam, mot dess religiösa, sociala eller någon annan manifestation, används som ett instrument för självbekräftelse av västerländska ursprungsvärden och särskilt av de som anses ”nationella eller övernationella historiska värden”.

Allt detta, med tydliga rasistiska och främlingsfientliga konnotationer, som påminner oss om episoderna före andra världskriget.

Faktum är att det implicita allvaret är så stort att det, för att minska eller lindra det, redan finns många webbplatser på Internet och på sociala nätverk, som uppmanar sina sympatisörer att inte vara rädda för att bli stämplade som islamofobiska, och att uttrycka sina öppna fientlighet mot Islam, ”för att försvara dess historiska värden.”

Denna fientlighet mot islam är dock inte från senare tid. Med olika perspektiv och olika intressen, men med liknande innehåll, har ett förkastande av Islam manifesterats genom historien, sedan högmedeltiden.

 

Vad hände under högmedeltiden?

Du kanske undrar varför det finns ett behov av att veta vad som kunde ha hänt under högmedeltiden. Men händelserna i vår historia måste vara kända från deras ursprung, och i huvudsak måste man vara informerad om växlingarna i deras tillblivelse, eftersom bristen på information för oss närmare med stormsteg till okunnighet.

Denna brist på sanningsenlig information om Islam och dess yttringar, och därför den utbredda existensen av stor okunnighet, baserad på sekulära ämnen och aktuella förminskande tankar, är vad vi har märkt genom de kulturella aktiviteter och kurser för lärare som vi har utvecklat i flera år.

Forskare som Umberto Eco har redan påpekat att det moderna tänkandets tillkomst skapades under medeltiden, trots att det idag verkar så avlägset och konstigt för oss.

Echo i sin essä Ten ways to dream the Middle Ages säger:

”I själva verket är både amerikaner och européer arvtagare till det västerländska arvet, och alla västvärldens problem uppstod under medeltiden: moderna språk, handelsstäder, kapitalistisk ekonomi (plus banker, checkar och förmånliga räntor) är uppfinningar av medeltida samhälle. Under medeltiden bevittnar vi uppkomsten av moderna arméer och det moderna konceptet om nationalstaten, såväl som idén om en övernaturlig federation (under fanan av en tysk kejsare vald av en diet som fungerade som en valkonvent), kampen mellan rika och fattiga, begreppet kätteri eller ideologisk avvikelse, och till och med vår samtida föreställning om kärlek som en vilt olycklig sorts lycka. Jag skulle kunna lägga till konflikten mellan kyrka och stat, fackföreningarna (om än i företagsform: skråen) och den tekniska omvandlingen av arbetet.” (Umberto Eco, Ten ways to dream the Middle Ages)

Till den här listan lägger Karen Armstrong:

”Det kunde också ha lagt till problemet med Islam. Efter medeltiden vidhöll västerlänningar många av de gamla medeltida mytologierna.” (…). (Karen Armstrong, Muhammad. Biography of the Prophet, s. 40)

 

Förnekandet av ett nytt monoteistiskt budskap

Det medeltida europeiska samhällets förkastande av Islam, från början och senare integrerat i det så kallade västerländska samhället, har visats sedan de tidigaste tiderna av Islams uppkomst, det vill säga det sjätte århundradet e.Kr.

Orsakerna till denna avståndstagande, och därför till motståndet mot alla frågor som hade med Islam att göra, var mycket olika:

1.- Rädsla för en blomstrande politisk-religiös rörelse som höll på att spridas, några år efter dess uppkomst på 600-talet, och snabbt, från Arabien till de dekadenta bysantinska och persiska imperierna.

2.- Rädsla för att den rådande kristendomen under 700-talet i hela Medelhavsområdet skulle behöva ge upp sin företräde som en religiös ideologi, för en annan religiös ideologis skull, mycket lika i många avseenden, men med enklare grunder som stödde dess spridning.

3.- Spridningen, några år efter Kristi död, av utlöpare av kristendomen som tolkade läran om Jesus och uppfattningen kring hans person på ett annat sätt, en uppfattning som drevs av Paulus ström och som hade etablerats som officiell i hela området av det romerska riket. Detta gjorde att de som följde denna Paulus ström av officiella tolkningar kvalificerade de andra som kätterier. Dessa ”kätterier” som spreds var:

 

Adoptionism (förnekar Jesu gudomliga natur).

Anomoeanism (Aetius och Eunomius. 300-talet): Kärnan i Gud Fadern och Sonen är helt olika.

Apollinarianism (Apollinaris, biskop av Laodicea, 300-talet): Förnekar Jesu mänskliga natur.

Arianism (Arius, biskop av Alexandria, 300-talet): Sonen har inte samma natur som fadern.

Bogomilos: Kristna kättare från Thrakien (900-talet), kopplade till manikeismen, som förnekade sakramenten, treenigheten och Kristi gudomliga födelse. De spreds över hela Balkan under1400-talet.

Katarism: Ström från södra Frankrike (1000-talet). Bekräftar existensen av två motsatta principer (gott och ont). Kopplad till albigenserna.

Docetism: Heresi från kristendomens tidiga dagar. Kristi kropp är bara ett utseende och hans passion och död var inte verklig.

Ebionism: Utsträckt bland de judisk-kristna på 1000-talet. Jesus är bara en man, son till Josef och Maria. Han är en profet, men han är inte Guds son.

Enkratism: Rigoristisk trend som försvarar en radikal askes, som utvecklades i öst, 100-talet till 300-talet.

Homeism: Enligt vilken sonen är lika med fadern i allt, men inte är konsubstantiell med honom.

Ikonoklasm: Rörelse som uppstod i den bysantinska kyrkan (700-800-talen) som förkastar bildkulten och deras liturgiska användning, baserat på det bibliska och koraniska förbudet att inte lägga något mellan Gud och den troende. Det fördömdes på 800-talet av det andra konciliet i Nicea, även om det fanns bysantinska kejsare som stödde det.

Mesalianism: doktriner om asketer och syriska mystiker från 300- till,400-talet som uppmanar att uppleva Guds närvaro med danser som inducerar dem till en extatisk trans. De fördömdes vid konciliet i Efesos (431).

Monofysitism: Kätteri som medger endast en natur i Jesu person. Den fördömdes vid Kaledoniens konciliet (451).

Monothelism: Doktrin från 600-talet som bekräftar att i Jesu person finns det bara en vilja, den gudomliga. Fördömd vid konciliet i Konstantinopel (480).

Nestorianism: Läran om Nestorius (400-talet) som bekräftar att i Jesus finns två människor som samexisterar: Gud och människa.

Originism: Bildades efter Origenes död (200-talet), denna ström varade fram till 500-talet.

Origenes tolkade skrifterna allegoriskt och påstod att själar existerar redan innan människans födelse.

Pelagianism: Den engelske munken Pelagius (400-talet) insisterade på företräde och effektivitet hos individuella ansträngningar för att uppnå frälsning. Han förnekade existensen av arvsynden, och därför var återlösning onödig.

Det vill säga, den kristna tankevärlden som etablerades innan Islams uppkomst var inte alls en värld förenad i sin religiösa ideologi, en värld av homogen tanke, utan från 100 till 700-talet var många lärda kristna, munkar och biskopar och de flesta av dem hade uttryckt sina teorier om Jesus och hans budskap, ibland endast kopplade till den enkla läran från de palestinska apostlarna som omgav och levde med Jesus, och i oenighet med den rådande Paulinska teorin, som förespråkades av Paulus av Tarsus. Paulus av Tarsus tillhörde i själva verket en judisk familj, föddes på grekiskt territorium och utbildades inom hellenismens sfär, hade romerskt medborgarskap och kände inte Jesus i livet.

 

Rädsla för politisk, social och religiös hegemoni

När Islam uppstod och började spridas, på 600-talet, genom Bysans, och installerade sin huvudstad i Damaskus, stannade många bysantinska kristna kvar vid den umayyadiska kalifens hov i Damaskus (Muawiyya) som tjänstemän i hans administration.

Baserat på den tolerans som Islam alltid hade med de två andra religionerna i boken, kristendomen och judendomen, kunde bysantinerna behålla sin religion, sina kyrkor, kyrkliga hierarkier, kultur och språk (grekiska), utan att tvingas konvertera till Islam i och med den kända versen i Koranen som säger:

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. (2:256)

Korankommentatorn Muhammad Assad, som bygger på detta kategoriska förbud mot användning av tvång, hävdar att alla islamiska jurister (fuqaha) anser att omvändelse med våld är ogiltigt i Islam, och att varje försök att tvinga en icke-troende att acceptera Islams tron är det ett mycket allvarligt fel. Detta avfärdar den utbredda falska uppfattningen att Islam sätter den icke-troende mellan ”omvändelse eller svärd”.

 

Skapandet av en pervers bild av Islams profet

Om vi återvänder till vår historiska tid, i Damaskus på 600-talet, under den umayyadiska kalifen Muawiyyas regering, föddes Johan eller Yahya, senare känd som Johannes från Damaskus, i en bysantinsk kristen familj kopplad till kalifatets administration.

Han hade, liksom sin far, en hög position inom administrationen av kalifens finanser, och uppenbarligen var han en barndomskamrat till prins Yazid, arvtagare till kalifen Muawiyya. Denna prins kännetecknades inte av att vara en from muslim, men han visade en våldsam, tyrannisk karaktär och en vän av magiska sedvänjor, inte accepterade i Islam.

Damascenen, som avgick från sin civila tjänst, drog sig tillbaka till det kristna klostret Mar Saba nära Jerusalem, där han dog, och under sitt klosterliv skrev han en serieböcker om kristen exegetik, inklusive den med titeln Kunskapens källa. I nämnda avhandling finns ett kapitel om de kristna kätterierna, så många på den tiden, och bland dem placerar han Islam.

Med en virulens som inte motsvarade hans fredliga samexistens i den islamiska världen, men som kanske var produkten av den frustration som genererades av den islamiska erövringen av Syrien, eller av det faktum att hans förfader uppenbarligen hade dött i Yarmuk slaget under Syriens erövring, visar Johannes från Damaskus en speciell fientlighet mot Islam, och i huvudsak mot Islams profet, Muhammed, som han utan tvekan inte kände, eftersom han inte var en samtida med honom.

Han kvalificerar Islam som en vidskepelse av ismaeliterna, ättlingar till Ismael, Abrahams och Hagars son. Han anklagade Islams profet för att vara en falsk profet, som kunde Gamla och Nya testamentet, tack vare samtal med en ariansk munk, och ansåg sig vara en upplyst man som hade fått en himmelsk uppenbarelse.

Tillsammans med Johannes från Damaskus bidrog andra kristna författare till skapandet av legenden mot Islams profet, eftersom de förutom att stämpla honom som en lögnare, en falsk profet, en sensuell karaktär, på grund av att han hade flera fruar, lägg till epitet som epileptiker, som kommer från Theofanes bekännaren, en bysantinsk präst från 800-talet, som i sitt verk Cronographia avsiktligt förvränger det faktum som berättats av traditionen om Islams profets liv, de djupa frossa som han led när han mottog Koranens uppenbarelse.

Men dessa ideologiska attacker på Islam hade som syftet framför allt att undvika den islamiska trons framträdande (med mycket enklare innehåll) framför den kristna. Det vill säga, både Johannes från Damaskus och Theofanes bekännaren fortsatte att betrakta Islam som ett kätteri inom kristendomen, och deras avsikt var att motbevisa varje inställning till den övertygelsen så var så nära kristendomen (eftersom den i många aspekter var väldigt lik arianismen), mot alla möjliga närmande som skulle kunna äga rum mellan bysantinerna och de kristna i allmänhet.

Den ondskefulla och fientliga tanken var dock redan skisserad, mellan 700- och 800-talen, när den attackerade, inte bara det rena Koran innehållet, genom en exeges av Islam, utan snarare, på ett grovt sätt, Islams profets person, mycket älskad och respekterad bland muslimer, på grundval av falska tillskrivningar, med en blandning av hemska och påhittade historier.

 

Mozarabernas martyrskap

Under 800-talet ägde några händelser rum i Cordoba, al-Andalus huvudstad, som grumlade det fram till dess rådande samexistensförhållandet mellan kristna och muslimer från Córdoba.

Den mozarabiska befolkningen i Cordoba levde under villkoret dimmi, eller skyddad av den muslimska emirens politiska myndighet, genom betalning av en skatt. Den åtnjöt religionsfrihet och kunde utöva den kristna religionen, med rätt att ha prästerskap, kyrkor och att behålla sitt språk, latinet, såväl som sina kulturella traditioner. Men inflytandet och dragningen från den dominerande kulturen, den islamiska, fick de unga mozaraberna att luta sig mot det eleganta arabiska språket och de arabiska poetiska och litterära användningarna, och glömde sin latinska kultur. Detta upprörde några av dem, till exempel en mozarab vid namn Alvaro, som fördömde sina trosfränder som attraherades av Islam.

Denna situation förvärrades av en incident i souken i Cordoba, mellan några muslimer och en kristen munk, kallad Perfecto, som bodde i utkanten av Cordoba. De bråkade om vem som hade varit den större profeten, Jesus eller Muhammed, och resultatet blev att munken bröt ut i förolämpningar mot Islams profet, en handling som ansågs mycket allvarlig av de muslimska qadis (domare). De muslimska domarna förstod dock att det hade varit ett utbrott, resultatet av en provocerad situation av spänning, och de släppte munken.

Dagar senare återvände Perfecto för att framträda inför qadi och förolämpade Islams profet och bad att de verkställde dödsstraffet, som föreskrivs i detta fall, för att få tillgång till martyrdöden, vilket han till slut uppnådde, med den islamiska myndighetens önskan att avsluta denna händelse.

Idén om martyrdöden spreds sedan hos en del av mozaraberna från Cordoba, uppmuntrad av Alvaro och en präst vid namn Eulogio. Denna situation med aggressiv martyrkult skrämde Umayyad-emiren, som inte ville ha konfrontationer med minoriteter, liksom mozaraberna själva och deras biskopar, eftersom det bröt ett fredligt samlevnadsförhållande, vilket resulterade i en rad frivilliga dödsfall, betraktade som martyrsjälvmord (som påminner oss om aktuella situationer), som alltid använde kränkningen av Islams profet som ett verktyg.

Anstiftarna till denna situation, Alvaro och Eulogio, brukade övertyga sina trosfränder om de falska bilder som producerades två århundraden tidigare mot profeten. Men i det mozarabiska fallet lade de till ytterligare en ingrediens, den apokalyptiska visionen. Således presenterade de Islams framväxt som en förberedelse för Antikrists ankomst, som förespråkas i Nya testamentet. idéer som finns i en apokalyptisk biografi skriven, tydligen, av en anonym munk, hittad i klostret Leyre (Navarra) av Eulogio.

I denna kusliga biografi om Islams profet, där han kallas ”Mahund”, stämplades han, inte bara som en bedragare, utan också som en libidinös (en mycket frekvent förolämpning mot profeten bland kristna polemiker) som skulle etablera sin tronen i Jerusalems tempel och skulle lura många kristna med sina trovärdiga läror. Med detta frammanade de, om än på ett apokalyptiskt och felaktigt sätt, muslimernas erövring av Jerusalem och byggandet av klippan och al-Aqsa-moskéerna på Tempelberget.

De bekräftade att denna misslyckade form av kristendom, som var Islam, var en våldsam religion som spreds med svärdet, även om dessa mozaraber från Cordoba mycket väl visste av egen erfarenhet, den islamiska toleransen som utövades genom pakter med kristna och judar (”Bokens folk”).

Ursprunget till denna våldsamma reaktion från en minoritet av mozaraberna från Cordoba var dock inte att vederlägga Islam självt, inte heller bekräftelsen av deras kristna religion, utan självbekräftelsen av deras kultur, den latinska, som de såg i fara, inte på grund av hotet från de andalusiska islamiska myndigheterna, men på grund av apatin hos deras trosfränder som föredrog den arabisk-islamiska kulturens prakt. Den mozarabiska martyrrörelsen var i många forskares ögon en desperat handling av självbekräftelse av en ”nationalistisk” typ som ville bekräfta de kristna-spansk-latinska värderingar.

 

Islamofobins spridning i det medeltida Europa

Även om Cordobas mozarabiska skrifterna inte lämnade några spår i resten av det mozarabiska samfundet, och knappast producerade reaktioner utanför halvöns gränser, dök efter århundraden de avsiktliga lögnerna mot Islam och dess profet upp igen i våra dagar.

Enligt Karen Armstrong, i hennes verk Mohammed, Profetens biografi:

”Några tvåhundrafemtio år senare (1100-talet), när Europa var på väg att återintegreras i den internationella sfären, återgav kristna legender dessa fantasifulla porträtt av Muhammed med fantastisk trohet. Några välrenommerade forskare försökte presentera en mer objektiv syn på profeten och hans religion, men detta fiktiva porträtt av ”Mahund” fortsatte att cirkulera bland folket. Muhammed, representanten för allt ”vi” hoppades att inte bli, blev den framväxande västerländska identitetens fiende. Rester av den uråldriga fantasin finns kvar än idag.” (s.30).