De första tretton dagar i Dhul-Hijjah

Dhul-Hijjah är den tolfte månaden i den islamiska kalendern. Det är en månad full av välsignelser (baraka) för dem som är fördjupar sin dyrka under dessa dagar. Enligt en hadith av Ibn Abbas, som berättades av Abu Huraira, versen …och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn… (22:28) hänvisar till de tio första dagarna av Dhul-Hijjah. Så dessa är några speciella dagar lämpade för dhikr, att minnas Allah.

Kvinnans frigörelse genom islam

Idag tror folk att kvinnorna i väst är befriade och att kvinnors frigörelse rörelsen började under 1900 talet. Detta startades dock inte av kvinnor utan den uppenbarades av Gud under 600 talet till en man som hette Muhammed. frid vare med honom, känd som Profeternas sigill. Koranen och profetens traditioner eller Sunna är de källor från vilka varje muslimsk kvinna härleder sina rättigheter och skyldigheter.

Islam och fundamentalismen. Att modernisera islam eller islamisera moderniteten? Del 1

Den arabiska världen står inför tre stora utmaningar i detta nya århundrade, att påskynda den ekonomiska utvecklingen som har gått i stå sedan åttiotalet, övervinna den kulturella och utbildningsmässiga eftersläpning, som fungerar som ett hinder för dess tillträde till kunskapssamhället och sist övervinna de medborgerliga rättigheterna och politiska underskottet för att bygga en verklig rättsstat som inte diskriminerar det civila samhället

Ett svar till Angela Merkel – Den riktiga debatten

Den tyska tänkare Goethe skrev år 1810: ”Jag har stor respekt för den religion som predikades av Muhammad eftersom den är fullt av underbar vitalitet. Den är den enda religion som verkar innehålla förmågan att tillgodogöra sig existensens förändringar – en förmåga som kan göra det attraktivt i alla perioder … Jag förutspår att Muhammeds tro kommer att bli accepterade av morgondagens Europa.” Denna upplysta uppfattning förbises. Debatten om islam i Europa är skrämmande.

Slutsatserna från det IV Internationella kongressen om Islamisk Feminism

Den fjärde internationella kongressen om islamisk feminism avslutades i Madrid den 24 oktober. Konferensen, som anordnades av den katalanska Junta Islamicas styrelse och Spaniens Muslimska Kvinnors Union (Umme) fokuserade på debatten om det aktuella läget för islamisk feminism, liksom kopplingen mellan sufismen och feminism.