De första tretton dagar i Dhul-Hijjah

IIF:s redaktion

 

De tio angivna dagar

Dhul-Hijjah är den tolfte månaden i den islamiska kalendern. Det är en månad full av välsignelser (baraka) för dem som är fördjupar sin dyrka under dessa dagar. Enligt en hadith av Ibn Abbas, som berättades av Abu Huraira, versen …och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn… (22:28) hänvisar till de tio första dagarna av Dhul-Hijjah. Så dessa är några speciella dagar lämpade för dhikr, att minnas Allah.

I Bukharis samlade berättelser finns en där det berättas att Ibn Umar och Abu Hurayrah brukade göra takbir (de repeterade om och om igen ”Allahu Akbar”) när de gick till marknaden under dessa tio dagar och hur folket följde deras exempel.

Abu Huraira berättade också att Guds budbärare sade: ”Det finns inga andra dagar älskade av Allah för att dyrka Honom än de tio (första) dagar i Dhul-Hijjah. Att fasta i någon av dem är lika med att fasta i ett helt år och att be natt bönen (Salat at-tahajjud) under en av dessa nätter motsvarar att be under Laylatul-Qadr.”

Under dessa dagar bör man dyrka Allah genom att fasta och komma ihåg Honom. Att inte göra detta innebär att man har en bristande förståelse för de speciella förhållanden som råder i dessa dagar, när hundratusentals muslimska vallfärdar till Allahs hus.

Allahs sändebud, frid vare med honom, brukade fasta, enligt en berättelse av sin hustru Hafsa:”Det finns fem saker RasuluAllah aldrig missade att göra, att fasta under Ashura dagen, att fasta de första tio dagarna av Dhul-Hijjah, att fasta tre dagar varje månad och göra två rakas innan salat al-Fajr.” (Abu Dawud)

Från denna hadith kan vi förstå att Allahs sändebud fastade ”till den tionde dagen” av Dhul-Hijjah, utan att inkludera denna dag eftersom det är förbjudet att fasta under Eid al-Adha (den tionde dagen).

Men det finns en annan hadith där Aisha säger: ”Jag såg aldrig Allahs sändebud fasta dessa tio dagar”. (Muslim)

Således är denna fasta frivillig, sunnan är inte ens en fast förankrade.

I en annan hadith som har överförts av Ibn ’Abbas, sade Allahs budbärare: ”Inga andra korrekta handlingar är bättre än de som utförts under dessa dagar.” (Bukhari)

Man frågade Profeten: ”Inte ens jihad i Allahs väg?” Han svarade, ”Inte ens jihad i Allahs väg, utom för den person som gick själv och med sina egna medel och återvände med ingenting.” (At-Tirmithi)

 

Arafah dagen

Den 9 Dhul-Hijjah firas Waqfatu-Arafah. Den dagen står pilgrimerna i tillbedjan på berget Arafah. De muslimer som inte gör Hajj rekommenderas att fasta Arafah dagen.

Abu Qatada berättade att Allahs sändebud sade: ”Att fasta under Arafah dagen ger förlåtelse för två år, året som föregår och den som följer efter. Fastan under Ashura dagen (den tionde dagen i Muharram) ger förlåtelse för det föregående året.”

När det gäller pilgrimerna är de förbjudna att fasta den nionde dagen av Dhul-Hijjah. Abu Hurayrah sade: ”Rasulullah förbjöd fastan under Arafah dagen för dem som är i Arafah.”

Traditionen berättar vidare att denna dag träffades igen Adam och Hawa efter 200 års vandring efter deras utvisning från Janna (Paradiset). Den långa resan, separerade från varandra kulminerade vid Arafah.

 

Eid al Adha

Den tionde dagen av Dhul-Hijjah firar man offerfesten, Eid al-Adha. Ibn Umar har återberättat följande: Nahr dagen (offerdagen) stod Allahs sändebud upp bland dem som samlats för Hajj och sade: ”Detta är den största dagen.” Sedan började han igen: ”Åh Allah! Du är vittne att jag har levererat ditt budskap.”

An-Nahr är en stor dag som nämns i Koranen: Gud och Hans Sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag. (9:3)

Detta bekräftas i en hadith som berättades av Ali ibn Abu Talib: ”Den mest underbara dagen i pilgrimsfärden är offerdagen.” (Tirmidhi)

När profeten Muhammad emigrerade till Medina såg han hur människor firade Nawruc och Mihrejan (vår- och vinterdagjämningen). Han sade: ”Allah har välsignat oss med två fester i stället för dessa ni firar nu. Dessa är Eid al-Fitr och Eid al-Adha.”

Således kan högtiden Eid al-Adha ses som en ersättning för vårdagjämningen. Månkalendern skiljer sig genom att den inte heligförklarar naturens cykler, den erbjuder i stället firandet av människans andliga upplevelse.

 

Firandet av offerrit

På denna välsignade dag, hushållets huvuden i alla muslimska familjer offrar ett lamm, på samma sätt som Ibrahim gjorde när han offrade ett lamm istället för sin son Ismail, frid vare med dem. Denna handling avslutar de stora riter under pilgrimsfärden och firar Allahs generositet och barmhärtighet över Ibrahim, Hans budbärare, när han gav honom ett lamm att offra istället för sin son.

Eid al-Adha är en kollektiv fest, där folk klär upp sig, samlas för att äta tillsammans och ber om varandras förlåtelse för de begångna brotten. Det är dagen för försoning och Hajj kulminerar med gemenskap. Det arabiska ordet för offer är Qurban, som kommer från Qarib, att vara i närhet, i detta fall i Allahs närhet.

Kärleken mellan människor kan förvandlas till avstånd när det gäller relationen med Allah, därför testas vi.

Testet innebär att vara villig att offra allt för Allah. När vi visar likgiltighet mot denna världs ting ger oss Allah allt detta. Provet profeten Ibrahim gick igenom lär oss att man kan älska Allah och våra medmänniskor, att Allah inte är svartsjuk och att hans kärlek inte är exklusiv.

Under Eid al-Adha närmar vi oss Honom omgivna av våra nära och kära, vänner och bröder, i en fest som kombinerar enkelhet med glädje, festligheter med djupare dyrkan. Vi dyrkar Allah som en gemenskap, omgivna av de vi älskar och inte i en narcissistisk isolering. En troendes behov av att dyrka sin Herre i enskildhet gör honom inte till en varelse främmande för världen.

 

Tashreeqs dagar

Al-Qarr dagen (bosättning) är den elfte dagen i Dhul-Hijjah, denna dag är pilgrimerna i Mina. Under dessa dagar, skärs och soltorkas köttet från de slaktade djuren. Detta är vad det arabiska ordet tashreeq betyder.

Under dessa dagar slutför pilgrimerna sina riter och muslimerna världen över fortsätter med Eid al-Adha firandet. De är festdagar där det är förbjudet att fasta.

Enligt en hadith som överfördes av Uqbah Bin Amir sade Allahs sändebud: ”Arafah dagen, Nahr dagen, och Tashreeq dagar är våra festdagar. Dessa är dagar för att äta och dricka. ” (Abu Dawud)

Amr bin al-As sade om tashreeq dagar följande: ”Dessa dagar är dagar under vilka Allahs budbärare befallde oss att äta och att inte fasta.” (Abu Dawud)

Ubayshah Al-Huthali berättade att Allahs budbärare sade: ”Minas dagar är dagar för att äta och dricka”