Kvinnans frigörelse genom islam

Mary Ali och Anjum Ali – Institutet för islamiska Information och utbildning i Chicago, USA

 

Idag tror folk att kvinnorna i väst är befriade och att kvinnors frigörelse rörelsen började under 1900 talet. Detta startades dock inte av kvinnor utan den uppenbarades av Gud under 600 talet till en man som hette Muhammed. frid vare med honom, känd som Profeternas sigill. Koranen och profetens traditioner eller Sunna är de källor från vilka varje muslimsk kvinna härleder sina rättigheter och skyldigheter.

 

Mänskliga rättigheter

Islam förklarade för 1400 år sedan att kvinnan har samma skyldighet att förhärliga och dyrka Gud som mannen. Den förklarade också att det inte finns några gränser för kvinnornas moraliska framsteg. Islam etablerade jämställdhet mellan kvinnor och män i deras mänsklighet.

I Koranen, i första versen av kapitlet (surah) ”Kvinnor”, säger Gud: MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Gud, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er. (4:1).

I den mån män och kvinnor kommer från samma väsen är de lika i sin mänsklighet. Kvinnan kan inte ha en demonisk karaktär (som vissa religioner tro) inte mannen heller. Likaså kan ingen kön vara överlägsen den andra eftersom det skulle strida mot jämlikhet.

 

Medborgerliga rättigheter

I Islam har kvinnor de grundläggande val och yttrandefrihet som grundar sig på erkännandet av deras personlighet. För det första är hon fri att välja sin religion. Koranen förklarar: TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. (2:256)

Kvinnor uppmuntras i islam att dela med sig av sina åsikter och idéer. Det finns många traditioner (hadith) av Profeten som visar att kvinnor kunde ställa direkta frågor till honom och uttrycka sina åsikter om religiösa, ekonomiska och sociala frågor.

En muslimsk kvinna väljer själv sin man och behåller sitt eget namn efter äktenskapet. En muslimsk kvinnas vittnesmål är giltigt i rättsliga tvister. Faktum är att i områden där kvinnor är mer kunniga är deras bevis avgörande.

 

Sociala rättigheter

Profeten sa: ”Att söka kunskap är en skyldighet för varje muslim (man och kvinna).” Detta innefattar kunskap om Koranen och Sunna och annan kunskap. Män och kvinnor har förmågan att lära och förstå. Eftersom det är också deras skyldighet att främja gott uppförande och fördöma dåligt beteende inom alla livets områden, måste muslimska kvinnor få rätt utbildning för att utföra denna plikt i enlighet med sina naturliga talanger och intressen.

Samtidigt som hemarbete, att stödja sin make, barnafödande, utbildning och undervisning av barn anses vara de första och viktigaste roller en kvinna kan ha, om hon har kompetens och möjlighet att arbeta utanför hemmet för gemenskapens bästa, ska hon göra det så länge hon uppfyller sina familjeskyldigheter. Precis som mannen.

Islam erkänner och främjar den naturliga skillnader mellan män och kvinnor trots deras jämlikhet. Vissa typer av arbete är mer lämpade för män och andra för kvinnor.

Detta förringar inte deras insats eller nytta. Gud kommer att belöna båda könen lika för deras arbete även om det inte är samma verksamhet.

Angående moderskapet sade Profeten: ”Paradiset ligger under mödrarnas fötter.” Detta innebär att ett samhälles framgång kan hänvisas till dess mödrar som har byggt upp det. En individs första och största påverkan kommer från sin mor som har gett honom/henne trygghetskänsla, kärlek och uppfostran. Därför ska en kvinna som kommer så småningom att ha barn utbildas och göras medveten om sina förmågor och möjligheter för att bli en lämplig mor.

 

Politiska rättigheter

En rättighet som Gud gav till de muslimska kvinnor 1400 år sedan är rätten att rösta. (1) Vid varje offentlig angelägenhet har en kvinna rätt att få uttrycka sin åsikt och att delta i politiken. Ett exempel finns i Koranen 60:12: Profet! När troende kvinnor kommer till dig för att avlägga trohetsed – [och lovar] att inte sätta något, vad det än är, vid Guds sida, att inte stjäla, att inte begå äktenskapsbrott, att inte döda sina egna barn, att inte sprida förtal som de själva diktat upp och att aldrig vägra dig lydnad i det som är rätt och rimligt – tag då emot deras trohetsed och be Gud förlåta dem deras synder; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Här fastställs kvinnornas rätt att välja sina ledare och deklarera det offentligt. Slutligen Islam förbjuder inte kvinnor att inneha viktiga poster i regeringen. Abdurrahman Ibn Auf rådgjorde men många kvinnor innan han rekommenderade Uthman Ibn Affan till kalif.

 

Ekonomiska rättigheter

Koranen säger: Vid Den som har skapat man och kvinna! [Alla] strävar ni mot olika [mål]! (92:3-4). I dessa verser säger Gud att Han skapade män och kvinnor att vara annorlunda, med unika roller, funktioner och kunskaper. Precis som i ett samhälle där det finns en arbetsfördelning, inom familjen har varje medlem olika ansvarsområden. Generellt ger Islam kvinnan rollen som administratör medan mannen får en skyddande roll. Således har kvinnor rätten att bli försörjda.

Koranen förklarar: MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. (4:34)

Denna beskyddande roll och större ekonomiskt ansvar som har getts till mannen innebär att de måste ge kvinnor inte bara ett ekonomiskt stöd utan även skydda dem fysiskt och behandla dem med kärlek och respekt.

Den muslimska kvinnan har förmånen att tjäna sina egna pengar, (2) rätten att äga egendom, att ingå juridiska kontrakt, förvalta sina tillgångar precis som hon vill. Hon kan ha ett eget företag och ingen annan än henne har rätt över dessa inkomster, inte ens hennes make. Koranen förklarar: Kasta alltså inte begärliga blickar på det som Gud har skänkt några av er i rikare mått än andra – män skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar, och kvinnor skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar – be Gud att ge er något av Sitt goda. Gud har kunskap om allt. (4:32)

En kvinna ärver sina släktingar. Koranen förklarar: MÄN HAR rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar och kvinnor har rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar, vare sig det är litet eller mycket – en andel föreskriven [av Gud]. (4:7)

 

En hustrus rättigheter

Koranen säger: Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (30:21). Äktenskapet är således inte bara en fysisk eller känslomässig handling utan i själva verket ett tecken från Gud! Det är en relation av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som grundar sig på gudomlig vägledning. Gud skapade män och kvinnor med kompletterande natur och i Koranen etablerade Han ett system av lagar för att stödja ett harmoniskt samspel mellan könen.

… De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. (2:187)

Kläder ger fysiskt skydd och täcker kroppens skönhet och brister. På samma sätt betraktas makarna. De ska skydda varandra, täcka sina fel och komplettera sin partners egenskaper.

För att främja kärleken och tryggheten som följer med äktenskapet har muslimska fruar olika rättigheter. Den första är att få en hemgift, (3) en gåva från mannen som är en del av äktenskapsförord och som krävs för att äktenskapet ska vara lagligt.

Den andra rättigheten är underhåll. Oavsett om hon är rik eller inte är hennes man skyldig att tillhandahålla mat, husrum och kläder. Han kan dock inte tvingas att spendera bortom hans möjligheter och hans hustru har inte rätt att ställa orimliga krav. Koranen förklarar: Den förmögne skall sörja [för det som nu har sagts] med sin rikedom, och den som lever under knappa förhållanden skall avstå [vad han kan] av det som Gud har gett honom för hans försörjning. Gud fordrar inte av någon mer än vad Han har låtit honom förfoga över. Efter svårigheterna skall Gud skänka er lättnad. (65:7)

Gud säger oss att männen är kvinnors väktare och ger dem ledningen i familjen. Dennes ansvar är att lyda Gud och vägleda sin familj att lyda Gud under alla omständigheter.

Hustrun rättigheter sträcker sig längre än de materiella behoven. Hon har rätt att behandlas med kärlek. Profeten sa: ”Den mest perfekta troende är de med bästa beteende. Och bland dem de bästa är dem som behandlar väl sina fruar.” Gud säger oss att Han skapade vänner och sätta kärlek, barmhärtighet och lugn mellan dem.

Både män och kvinnor har sällskap och sexuella behov och äktenskap är utformad för att möta dessa behov. Om en make förnekar denna tillfredsställelse till den andra, kommer frestelsen att söka en sådan tillfredsställelse någonstans att dyka upp.

 

En hustrus skyldigheter

Med rättigheter följer ansvar. Därför ha en hustrur också vissa skyldigheter gentemot sina män. Koranen förklarar: … Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. (4:34)

En hustru bör hålla sin mans hemligheter och skydda deras äktenskapliga privatliv. Integritetsfrågor eller defekter som skulle vanära honom får inte yppas av hustrun, precis som han måste skydda hennes ära.

En hustru måste också behålla för sig själv sin mans egenskaper. Hon måste skydda sitt hem och ägodelar från stöld och skadegörelse. Hon måste sköta hushållet på ett klokt sätt och undvika förluster och förfall. Hon bör inte bevilja inträde till huset till någon som misshagar hennes man, och inte heller ådra sig kostnader som hennes man skulle ogilla.

En muslimsk kvinna måste samarbeta och samordna med sin man. Hon kan dock inte samarbeta med en man som inte lyder Gud. Hon bör inte tillfredsställa hans önskemål om han ber om något olagligt. (4) Mannen bör inte heller utnyttja sin fru, han måste visa hänsyn till hennes behov och lycka.

 

Slutsats

Koranen säger: Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag. (33:36)

För 1400 år sedan fick den muslimska kvinnan sin roll samt skyldigheter och rättigheter som många kvinnor inte åtnjuter i dag, även i väst. De kommer från Gud och är utformade för att hålla balansen i samhället. Det som kan tyckas är orättvist eller ofullständig på ett ställe kompenseras eller förklaras på annat håll. Islam är ett komplett sätt att leva.

 

Anteckningar

  1. Här ska inte tolkas att rösta som omröstningsprocessen i en demokrati. Islam är en övergripande socio-ekonomisk-politisk-moralisk och religiös system, sammanhängande och annorlunda, ett alternativ till kapitalismen, socialismen och alla konstgjorda system. Rösträtt i islam hänvisar till varje muslims rätt, manligt och kvinnligt, att aktivt delta i det sociala, ekonomiska och politisk gemenskap.
  2. Den muslimska kvinnan har rätt att bli försörjd, därför om hon arbetar, det hon tjänar är endast till för hennes personliga utgifter och hon är inte skyldig att betala hushållets kostnader.
  3. Detta är en gåva från mannen till sin nya fru, hemgiften är inte en del av giftorättsgods. Vid skilsmässa kan inte mannen kräva återbetalning helt eller delvis. På samma sätt utgör egendom som hustrun hade före äktenskapet, inte en del av giftorättsgodset, och mannen har ingen rätt över dem i händelse av skilsmässa.
  4. När man talar om något olaglig menar man något som strider mot Koranen eller Sunna. Om endera maken inte respekterar en av de rättigheter och skyldigheter som Islam har gett dem kan den andra maken använda det som grund för skilsmässa. Det faktum att en av makarna inte uppfyller Islams fem pelarna, kan också tas upp som grund för skilsmässa. Naturligtvis skall de lokala lagar där makarna bor respekteras i den utsträckning de inte strider mot Koranen eller Sunna, och i det avseendet kan de inte heller kräva från sin partner något som är olagligt enligt dessa.

 

Artikel har skrivits av Mary Ali och Anjum Ali. Den publicerades på engelska av Institutet för islamiska Information och utbildning i Chicago, USA, www.alrahman.org/women