Zakat al-maal – Betydelsen av rikedom och fattigdom i Islam

Conseil théologique musulman de France (CTMF)

 

Med anledning av det islamiska nyåret 1445 utfärdade Frankrikes muslimska teologiska råd (CTMF) en fatwa, en religiös åsikt, som rekommenderade antagandet av den lägsta nissab mellan guld och silver för zakat al-maal. Vad du behöver veta om det här.

 

Den språkliga betydelsen

Enligt arabiska ordböcker förknippas termen ”rikedom” med föreställningar som ekonomisk autonomi, lätthet, frånvaro av behov gentemot andra, förmögenhet och överflöd av varor. Genom att sätta ihop dessa olika definitioner kan vi dra slutsatsen att rikedom ligger bortom ett område av fattigdom och behov, där ekonomisk autonomi och oberoende från andra börjar manifestera sig.

Det är i detta område som rikedomen finns. Denna språkliga tolkning antyder att rikedom innebär en nivå av självförsörjning där individen inte är beroende av andra för att stödja dem. Således nås minimitröskeln för rikedom när en person når detta tillstånd av autonomi och oberoende.

 

Koranens betydelse av rikedom och fattigdom

En Koran vers ger tydligt innebörden av de två termerna: [Ge] till de behövande som så ger sig hän åt arbetet för Guds sak att de inte har möjlighet att gå ut i världen [för att söka sitt levebröd]. På grund av deras försynta uppträdande kan den tanklöse tro att de inte lider brist. Men du skall känna igen dem på deras sätt: de besvärar inte andra med efterhängset tiggeri. Gud har full kännedom om det goda som ni skänker dem. (2:273)

I samma vers kallar Gud dem fattiga enligt sin gudomliga kunskap, men dåtidens araber ansåg dem rika på grund av deras inställning. Deras utseende av rikedom berodde på att de inte tiggde av värdighet och tillit till Gud.

Således, enligt araberna, anses en som inte tigger, och är ekonomiskt oberoende, rik, även om han inte är rik. Därför kan vi förstå att den profetiska hadithen som beordrar att ta zakat från de rika, riktar sig till människor som utöver sin ekonomiska autonomi besitter någon sorts nissab i guld, silver eller andra varor.

 

Betydelsen av rikedom enligt islamisk rättsvetenskap

Majoriteten av juridiska skolor (med undantag för hanafiterna) anser att gränsen mellan rikedom och fattigdom bestäms av begreppet finansiell autonomi (al-kifayah). En som faller under tröskeln för ekonomisk autonomi anses vara i behov och berättigad att få zakat utan att vara skyldig att betala det. En som passerar tröskeln för ekonomisk autonomi utan att nå nissab är inte skyldig att betala zakat, eftersom han inte har den rikedom som krävs för det, och han har inte rätt att få zakat, eftersom han inte anses vara fattig. Slutligen måste den som överskrider nissab under ett helt år betala zakat utan att ha rätt att få det.

Sålunda, enligt enhällighet mellan de fyra juridiska skolorna, är en person som innehar silver-nissab under ett helt år, över tröskeln för ekonomisk autonomi och utöver sina grundläggande behov, skyldig att betala zakat.