Profeten Muhammed

Wahiduddin Khan – Webislam

Enligt Koranen var profeten Muhammed den mest utmärkt exempel för hela mänskligheten, även icke-muslimska historiker
ser honom som en av de mest framgångsrika personligheter i historien.

1946 skrev kyrkoherden R Bosworth-Smith om profeten i ”Mohammed & Mohammedanism”:

”Han var Statschef liksom kyrkans ledare, han var Caesar och påven i ett, men han var påve utan påvens krav, och
Caesar utan hans legioner, utan en stående armé, utan livvakt, utan palats, utan en fast inkomst källa. Om någonsin en
man skulle kunnat säga att han härskade med gudomlig rätt var Muhammad, för han hade all makt utan instrument och utan
dess stöd. Han bryddes sig inte om de yttre tecknen på makt. Enkelheten i hans privatliv var i linje med hans
offentliga liv.”

Michael Hart valde 1978 i sin bok ”De 100 mest inflytelserika personer i historia” Muhammed som den mest
inflytelserika personen i historien och han sa detta om sitt val:

”Mitt val av Muhammad för att leda listan av de mest inflytelserika i världen kanske förvånar en del läsare och kan
ifrågasättas av andra människor, men han var den enda helt framgångsrik man i historien, både civil och religiös…
Den oöverträffad kombination av civila och religiösa inflytandet är vad jag känner ger Muhammed rätten att anses vara
den enskilt mest inflytelserika figur i hela mänsklighetens historia.”

Profetens ord och handlingar visar oss hur man ska nå framgång, inte bara i den här världen, men i det följande.

Kort sagt, Islams profet var en positiv tänkare i dess fulla bemärkelse. Alla hans aktiviteter var inriktade på ett
resultat. Han avstod från beteendes negativa delar som är kontraproduktiva för att uppnå sina mål, såsom hat, avund,
högmod, girighet.

Profetens alla åtgärder baserades enbart på den rena avsikten att behaga Gud.

Genom att studera profetens liv kan vi identifiera några av framgångs principer.

Den första principen:

Ta den enkla vägen. Denna princip förklaras väl av en fras av Aisha. Hon sa: ”När profeten hade att välja mellan två
alternativ, valde han alltid den enklare.” (Bukhari)

Att välja det enklaste alternativet innebär att du måste utvärdera dina alternativ och välja den mest lönsamma. Den
som utgår från denna punkt kommer säkert att nå sitt mål.

Den andra principen:

Se fördelen i nackdelen. I början av tid i Mecka fanns det många problem och svårigheter. På den tiden uppenbarade en
vägledande vers i Koranen.

På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad! (94:5-6)

Det innebär att om det finns problem, finns samtidigt möjligheter. Vägen till framgång är att övervinna problem och
utnyttja möjligheterna.

Den tredje principen:

Att ändra platsen för åtgärden. Denna princip kommer från Hijra. Hijra var inte bara en migration från Mecka till
Medina, den var en resa för att hitta en mer lämplig plats att sätta islam i aktion.

Fysisk migration och uthållighet är ett viktigt inslag för fred och rättvisa. Detta etablerade också grunden för
intellektuell migration från underkuvade sinne till en vaken ande.

Den fjärde principen:

Att förvandla till vän en fiende. Islams profet utsattes upprepade gånger för hårda metoder för icke-troende. På den
tiden föreskrev Koranen att returnera ont med gott. Och sedan, som Koranen säger:

Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän! (41:34)

Det innebär att en god gärning i utbyte av en dålig handling har en erövrande effekt över dina fiender. Och profetens
liv är ett historiskt bevis på denna princip.

Profeten visade det största exemplet på amnesti efter den oblodiga erövringen av Mecka. Till alla islams fiender
beviljades förlåtelse, inklusive Hinda, hustru till Abu Sufyan som hade styckat Hamzas martyr kropp och som var
farbror till profeten. Trots den avskyvärda stympningen av Hamzas kropp förlät profeten henne.

Den femte principen:

Utbildning är avgörande för framgång. Efter slaget vid Badr togs 70 otrogna som krigsfångar. De var utbildade
människor. Profeten meddelade att om någon av dem undervisade tio muslimska barn i att läsa och skriva skulle denne
bli frigiven. Detta var den första skolan i Islams historia där alla elever var muslimer, och där alla lärare var från
fiendens sida.

Den sjätte principen:

Använd inte dikotomin (tvådelning) som ett sätt att tänka. I det berömda slaget vid Mutah beslutade Khalid Ibn Walid
att dra tillbaka de muslimska styrkorna från slagfältet när han upptäckte att de var oproportionerligt underlägsna
fiendens trupper. När de nådde Medina togs de emot av en del muslimer som skrek, ”O desertörer”. Profeten sade, ”Nej,
de är avancerings män.”

Dessa människor i Medina tänkte på bara två alternativ, slåss eller reträtt. Profeten sade att det också fanns ett
tredje alternativ, nämligen att undvika krig och hitta en tid för att stärka sig själv. Idag berättar historien att
muslimerna, efter tre års förberedelser, gick fram igen mot den romerska gränsen och den här gången vann de en
rungande seger.

Den sjunde principen:

Att inte engagera sig i onödig konfrontation. Denna princip härrör från Hudaybiyyah fördraget. På den tiden var de
otrogna bestämda att engagera sig i strider med muslimerna eftersom de hade ett fördelaktigt läge. Men profeten, genom
att acceptera deras villkor ensidigt, ingick en pakt. Det var ett tio årigt fredsavtal. Fram till dess hade
mötesplatsen mellan muslimer och icke-muslimer varit slagfältet. Nu var området för konflikten den ideologiska
debatten. Under loppet av två år segrade islam av den enkla anledningen av ideologisk överlägsenhet.

Den åttonde principen:

Gradvis istället för radikal agerande. Denna princip är väl etablerat i en hadith nämnd av Bukhari. Aisha säger att de
första verserna i Koranen var mestadels relaterade till himmel och helvete. Efter en tid då tro hade blivit fast i
människors hjärtan, uppenbarade Gud specifika order för att avstå från orättvisa och oacceptabla sociala praxis som
var förhärskande i arabernas mörka tider. Detta är ett tydligt bevis på att för att uppnå sociala förändringar,
rekommenderar islam den evolutionära metod, snarare än den revolutionerande metoden.

Den nionde principen:

Att vara pragmatisk i kontroversiella frågor. Under utarbetandet av Hudaybiyyah fördraget, dikterade Profeten dessa
ord: ”Det här är från Muhammed, Guds budbärare.” Quraysh delegaten motsatte sig dessa ord. Profeten beordrade snabbt
att orden skulle ändras till ”Muhammad, son till Abdullah.” Denna enkla förändring blidkade Quraysh delegaten.

Dessa är några av de principer som Islams profet praktiserade i sitt liv. Hans insatser har erkänts av historiker som
den högsta framgång. Vi bör vara kloka att följa efter.

I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den
Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.
(33:21)

Anteckningar:

Anpassad från ”Principer för framgång i Sirahs ljus” av Wahiduddin Khan – Renaissance islamiska tidskrift (journal).