Om barmhärtighet med sin familj – Hadither från Bukhari samlingen

Aisha berättade att Profeten (fvmh) sade:
”Ordet ar-Rahm (livmodern) har fått sitt namn från Ar-Rahman (Allahs namn). Så den som håller goda relationer med sin
Ar-Rahm (släkt och familj) skall Allah hålla goda relationer med och den som bryter sina relationer, skall Allah bryta sina
relationer med”. (Med goda relationer avses besöka dem, hjälpa dem ekonomiskt, tala
vänligt till dem, mm.)

Abu Huraira berättade av Profeten (fvmh) sade: ”Allah skapade skapelsen och när Han skapat färdigt Ar-Rahm (livmodern) sade
den: O Allah, på den här platsen söker jag skydd hos Dig ifrån alla som skiljer (bryter) sig ifrån mig (dvs. De som bryter
sin förbindelse med familj och släkt).

– Allah sade: Ja, skall inte du bli nöjd när jag kommer att ha goda relationer med den som har goda relationer med
dig, och den som bryter sina relationer med dig. Skall jag bryta mina relationer med.

– Den svarade: Ja min Herre

– Allah sade: Så ska det vara för dig.

Profeten (fvmh) tillade: ”Läs i Koranen om du önskar Allahs mening; ’Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen
[åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider
sedefördärv och river itu alla familjeband?’
” (47:22)

Hakim bin Hizam berättade att han sade: ”O Allahs budbärare! Vad anser Du om de goda gärningar som jag brukade göra innan
jag konverterade till Islam, såsom att vara god mot min familj och släkt, frigöra slavar, ge allmosor mm, skall jag få
belöning för det? Allahs budbärare (fvmh) sade: Du har konverterat till Islam tillsammans med alla dessa goda gärningar du
gjort.”

Abu Bakr berättade att Allahs budbärare (fvmh) sade tre gånger: ”Skall jag informera er om de största av de grövsta
synderna?” Vi sade: ”Ja, Allahs budbärare”. Han sade: ”Shirk, att dyrka någon vid sidan av Allah. Att inte fullgöra sina
plikter mot sina föräldrar”. Profeten (fvmh) satte sig upp efter att ha legat och tillade: ” och jag varnar er för att ge
falska uppgifter och vittna falskt”. Profeten (fvmh) fortsatte att repetera detta tills vi trodde han aldrig skulle sluta.”
(Samma hadith finns berättad av Anas bin Malik)

Asma bint Abu Bakr berättade: ”Min mor (avgudadyrkare) kom till mig i förhoppning om att jag skulle vara snäll mot henne
under profetens (fvmh) livstid. Jag frågade: ”Har jag rätt att behandla henne väl (besöka henne, hjälpa henne ekonomiskt,
prata vänligt med henne, mm)? Han (fvmh) sade: ”Ja.”

Ihb Uyaira sade: ”Sen sände Allah följande vers: ’Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på
grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet
– Gud älskar de opartiska.’
” (60:8)

Aisha berättade: ”En beduin kom till Profeten (fvmh) och sade: Ert folk kysser pojkar! Vi kysser inte dem. Profeten (fvmh)
sade: Jag kan inte sätta barmhärtighet i era hjärtan, när Allah har tagit bort det.”

Abu Huraira berättade: ”Jag hörde Profeten (fvmh) säga: Allah har delat sin barmhärtighet (Rahma) i 100 delar och behållit
99 delar hos sig själv och sänt en del till jorden, och pga. denna enda del barmhärtighet är Hans skapelse barmhärtig mot
varandra, så att till och med ett sto lyfter sina hovar för att inte trampa på sitt föl.”

Salaam, Nr 6-7, 1994, Sida 4-5