Några frågor om Hajj

Redaktion

Vad är Hajj sanna innebörd för en muslim? Vilka känslor upplever man under Hajj, och förändrar det en muslims liv?
Kommer man verkligen närmare Gud?

Hajj är en viktig pelare i islam. Det har många fördelar och betydelse för muslimer. Hajj har en form och en själ.
Formen finns i att ha Ihram, utföra tawaf (gå runt Kaba) och sai (gå mellan de två kullar), gå till Mina, Arafat,
Muzdalifah, göra Rami (att kasta småsten) på Jamarat och offra ett får, get eller kamel. Hajjs anda innehåller kärlek,
tillgivenhet, offer, tålamod, barmhärtighet, harmoni, enhet, mm.

Den framlidne framstående muslimsk lärd Sayyid Abul Ala Maududi fördjupa detta med följande beskrivning:

Under en period på två till tre månader från tidpunkten för beslutet om och förberedelse för Hajj, till tidpunkten för
hemkomsten, kan vi bedöma vilka stora effekter blir det i människans hjärta och sinne. Processen innebär att offra tid,
pengar, bekvämlighet, flera världsliga angelägenheter liksom uppoffrande av många köttsliga begär och njutning, och allt
detta är helt enkelt för Allahs skull, utan några själviska ändamål. Sedan, tillsammans med fromhet och rättfärdighet,
den ständiga hågkomst av Allah och längtan och kärlek till honom präglas pilgrimens sinne vilket lämnar ett starkt
intryck på honom som varar i många år framöver.

När pilgrimen når detta heliga land bevittnar han vid varje steg relikerna av dem som offrade allt de ägde i
underkastelse och lydnad till Allah. De kämpade mot de otrogna, utsattes för tortyr, tvingades flytta från sitt land,
gick igenom outhärdliga umbäranden och vedermödor, men till slut höjde de Allahs Ord och inte nöjde sig förrän de
kämpade ner alla falska makter som ville att människan skulle underkasta sig annat än Allah.

En lektion i mod och beslutsamhet, som Allahs anhängare kan dra av dessa tydliga tecken och heliga reliker, kan knappast
vara tillgänglig från någon annan källa. Genom att gå runt Kaba (Tawaf), repetitionen av en Mujahid liv som består av
Hajj ritualer (såsom att springa mellan två punkter, och upprepade start och stop), som kombineras med bön, fasta och
Zakah, kommer du att inse att dessa processer utgör en träning eller några stora uppgifter som Islam vill att muslimerna
ska utföra. Av denna anledning har Hajj gjorts obligatorisk för dem som har betalat alla sina skulder och kan genomföra
resan till Kaba så att så långt som möjligt, muslimer i största möjliga antal är utrustad vid varje tillfälle efter att
ha helt gått igenom denna träning.

Hajj medför enorma belöningar. Abu Hurairah (mGvnh) berättar att Profeten (fvmh)
sade: ”Genomförandet av ett Umrah och en till sonar och utplånar alla de synder som begåtts mellan dem, och Hajj Mabrur
(vanlig Hajj som utförs enligt Koranen och Sunnas regler) har ingen belöning än Paradiset.” (Al-Bukhari och Muslim)

I ett annat autentisk Hadith, rapporterade av Ibn Juraish med Jabirs bemyndigande (mGvnh)
att Profeten (fvmh) sa: ”Detta Allahs Hus (Kaba) är en pelare i islam, så den som kommer hit med avsikten att utföra
Hajj eller Umrah är under Allahs skydd. Om han skulle dö (under resan), kommer han att få tillträde till paradiset, och
om han skulle återvända hem säkert, kommer han tillbaka med belöning och fördelar.”

Hajj dessutom utplånar alla synder. Abu Hurairah (mGvnh) rapporterar att Profeten (fvmh) sa: ”Den som utför Hajj enbart
för Allahs skull och under det, avstår från oanständighet och olydnad, återvänder efter Hajj obefläckade som ett barn
som just fötts.” (Al-Bukhari och Muslim)

Amr Ibn Al-Aas (mGvnh) berättar: ”När Allah väglett mig till islam, gick jag till Profeten (fvmh) och sade till honom:
’O Allahs budbärare! Sträck ut din hand så att jag kan svära min lojalitet till dig.’ Profeten (fvmh) sträckte ut sin
hand till mig, men jag drog min hand. Profeten (fvmh) frågade, ’O Amr! Vad är det med dig?’ Jag sa: ’Jag skulle vilja
framföra ett villkor!’ Profeten (fvmh) frågade, ’Vad är det för villkor du vill framföra?’ ’Det är att alla mina
tidigare synder förlåts’ sa jag. Profeten (fvmh) sa: ’O Amr! Vet du inte att när man omfamnar Islam tas bort alla de
synder man begått innan, att Hijra (migration för Allahs sak) torkar bort alla synder, och att utförandet av Hajj
utplånar alla dina tidigare synder!’” (Muslim)

Abdullah Ibn Masud (mGvnh) berättade att Profeten (fvmh) sa: ”Växla mellan Hajj och Umra, för dessa två avlägsnar
fattigdomen och utplåna synder liksom smeden tar bort med sin blåsbälg alla föroreningar från metaller som järn, guld
och silver. Belöningen för Hajj Mabrur (vanligt Hajj enligt Koranen och Sunnas regler) är inget annat än paradiset.”
(An-Nasaai och At-Tirmidhi)