Mot en islamisk-kristen befrielseteologi

Juan José Tamayo – Webislam

Från debatten om ”Religioner och civilisationers dialog” i World Social Forum, Tunisien, 26-30 mars 2013.

En antihegemonisk teologi

I takt med att man känner bättre religioner och kulturer, erkänns och värderas också deras befriande dimensioner och
deras arbete med att utveckla nya diskurser i linjen med befrielsen. En av de mest rimliga initiativ i det nuvarande
religiösa multiuniversum och i linjen för dialogen mellan religionerna är utvecklingen av en interkulturell och
interreligiös befrielseteologi (1).

Det är inom detta interkulturell och interreligiösa befrielseteologi projekt där det finns ett förslag om en
islamisk-kristen befrielseteologi frigörelse (2), vars avsikt är att visa att i islam, i deras heliga texter, i sin
lagstiftning och i dess historia traditioner har befriande traditioner, precis som de finns i kristendomen, och att
det är möjligt att konstruera en islamisk-kristen befrielseteologisk diskurs, eftersom båda religionerna kännetecknas
av etisk monoteism, som hänvisar till en praxis av rättvisa och solidaritet med de utslagna.

Det är en teologi som bidrar till förändring av de sociala, politiska och ekonomiska strukturer, mentalitet, attityder
och praxis bland de troende av båda religionerna och till en världsfred, en fred baserad på rättvisa. Ett viktigt
faktum att tänka på är att cirka 3300 miljoner människor, det vill säga hälften av världens befolkning, är kopplade
till kristendomen och islam.

När man ska tänka om befrielseteologin utifrån andra glömda eller gamla religiösa kunskaper och världsbilder, utöver
kulturell kolonialism och kristen fokus, måste man ha med sig kreativa reflektioner från samhällsvetare som Boaventura
de Sousa Santos kring ”frånvarandes sociologi och nödsituationers sociologi” och dess reflektioner ”bortom tanke
skillnader” (3) och med bidrag från Edward Said om orientalismen.

Befrielseteologis teologi bör tänkas om utifrån andra föreställningar om världen, andra kulturer och religiösa
kunskaper glömda eller försummade, för det mesta medvetet, utöver kulturell kolonialism, som fortsätter att härska
över den arabiska-muslimska världen, även efter självständigheten, bortom den orientalistiska ideologi (4) och bortom
den kristen fixering som råder i västvärlden.

Denna nya strategi bör leda till en islamisk-kristen antihegemonisk befrielseteologi på en fyrdubbel horisont:

 • Etiken, vilket i Levinas fotspår betraktar jag som den primära teologin och som bör befrias från marknadens
  belägring som den är utsatt för idag;

 • En kritisk rehabilitering av utopin: utopierna, säger Bloch, utgör mänsklighetens emancipatoriska medvetande och
  den har sin resplan och tid (5);

 • Sekularismen, inklusive de religiösa fakta, inte ursäktande, men kritiskt analyserad;
 • Framväxten av en kosmopolitisk frigörelse politik inom ramen för en aktiv deltagande demokrati.

Jag föreslår, här nere, några av de frågor kring vilka man kan utveckla den nya islamiska-kristen befrielseteologi:
Gud, mysticism, etik, ekonomi och interkulturell och interreligiös dialog och feminism.

Från Krigsguden till fridens Gud

Muslimer och kristna tror inte på två olika gudar, men på samma Gud. Därför har de ingen anledning att argumentera.
Detta avslöjas av de heliga texterna i båda religionerna. Vi läser i Koranen: Och ge er inte in i diskussioner med
efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt – utom med sådana bland
dem som vill väcka förargelse – och säg: ”Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för
er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja.”
(29:46). Muslimer och kristnas tro
på samma Gud finns beskrivet också i ett brev som påven Gregorius VIII (d. 1085) sände till Mauretaniens emir,
samtidigt som han erkänner att sättet att bekänna och dyrka Honom är annorlunda. Nästan tio århundraden senare
ratificerades denna idé igen av det Andra Vatikankonciliet (1962-1965) genom att hävda att muslimer och kristna
bekänner Abrahams tro och dyrkar en och samma barmhärtiga Gud. (6)

Den bild som har rått i kristendomen och islam har varit om en våldsam, hämndlysten Gud som båda religionerna har
vädjat ofta för att motivera de sammandrabbningar och konfrontationer, aggression och krig sinsemellan och mot andra
folk och religioner som ansågs vara fiender.

Nu även om i de tre monoteistiska religionerna finns många viktiga traditioner som talar om en ”Arméns Gud” för att
förklara krig mot de otrogna och avgudadyrkare, det finns också de som talar om Gud med ett pacifistiskt språk och
till vilken man tillskrivs en fredsbevarande och tolerant attityd.

Bibeln beskriver Gud som ”långsam till vrede och rik på barmhärtighet”, den kommande Messias som ”freds prins” och
”många folks domare.” I saligprisningarna förklarar Jesus välsignade dem som arbetar för fred, de skall kallas Guds
söner (Matt 5:9). Fred är det viktigaste arvet han lämnar till sina anhängare. Paulus identifierar Jesus med fred.

Gud åberopas i Koranen som den Barmhärtige, den Mest Generösa, Ödmjuk, Förlåtande, Vise, Förstående, de fattigas
Beskyddare, Storsint, Tacksam, Villig, Kärleksfull, Skyddande Hjälpande, osv. (7) Gud definieras som ”Freden, den som
ger trygghet, den Beskyddande”. Alla suror i Koranen utom en börjar med åkallan ”I Guds namn, den Nåderikes, den
Barmhärtige.”

Mystik och sufism

Filosofer, teologer, fenomenologer och historiker av religioner och forskare är överens om att mystikern är kärnan i
religionen (Henri Bergson, William James, Albert Einstein). Detta gäller speciellt för kristendomen och islam, till
den grad av man kan säga att mysticismen är en av de platserna för dialog och möten mellan de två religionerna. Båda
uppstår inte ur ett politiskt program eller en dogmatisk trosbekännelse men utifrån Jesus från Nasaret och Muhammeds
mystiska erfarenhet som Guds profeter. Jesus upplever ökens erfarenhet, bibliskt tema par excellence, öknen så den
idylliska tiden i relationerna mellan Gud och det judiska folket, som en plats för att komma bort från vimlets yra,
en plats för meditation och möte med sig själv. Under hans offentliga verksamhet kom han bort ofta för att be.

Han vänder sig till Gud med ett affektiva och självsäker uttryck, abba (pappa). Muhammed levde sitt intensivt religiös
erfarenhet i en grotta i berg Hira (Ljusets berg). Både religiösa traditioner har manliga och kvinnliga mystiker som
upplevde den religiös erfarenhet med fullt djup och genomgripande, och som samtidigt hjälpte att befria islam och
kristendomen från deras perversioner och avvikelser: Bagdads ilska, Rumi, Ibn Arabi, Mästaren Eckhart, Teresa av
Jesus, Johannes av Korset …

Befriande etik

Kristendomen och islam är två monoteistiska religioner, men inte en dogmatisk monoteism men etisk och, därför, med en
tydlig moralisk horisont. Så förstod, levde och formulerade grundarna och profeterna av båda religionerna, och så levs
upp av många befrielserörelser i båda religionerna idag, där det finns stora befrielseteologiska strömningar: islamisk
befrielseteologi, kristen befrielseteologi.

Ekonomi

Kristendomen och islam befriande etik konkretiseras i synnerhet i oförenligheten mellan religiös tro och ansamling av
tillgångar och stödjande av solidarisk praxis som ska översättas i ekonomiska termer.

Jesus kritiserar kraftigt ansamlingen av egendom och kallar ”orättvisans rikedom”, d.v.s. rikedom som kommer från
orättvisa ekonomiska metoder. Kritiken riktas framför allt till pengar som har blivit ett ändamål, en idol, gud, som
dyrkas och offras allt, inklusive de fattigas liv. Jesus formulerade radikalt utan undantag oförenligheten mellan Gud
och pengar: Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla
fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
(Matt 6:24). Kristendomens
etiska imperativ är: Dela med dig egendomen, livet! Nu är det så att oförenlighet stannar inte enbart i principernas
sfär, men den förverkligas i en fattig, fristående, ambulerande, nomad livsstil, ingen fast bostad, utan ägodelar,
Jesus och sina anhängare.

De sociala och ekonomiska frågorna spelar en central roll i islam och är mycket närvarande i Koranen. Även om man inte
kan tala om en islamisk ekonomisk och social teori i sig, kan man extrahera från Koranen vissa principer som styr den
ekonomiska aktiviteten. Islam inte har en negativ uppfattning av materiella varor, de välkomnas och uppmuntra att
njuta av dem. Men ekonomin ska vägledas av etik. På det ekonomiska området inte allt är giltig och laglig, inte allt
är tillåtet, skiljer Islam mellan det lagliga och olagliga. Ekonomin måste tjäna människorna, inte tvärtom, den ska
till livets tjänst, till det materiella livet också.

Islam fördömer ocker (riba) som anses vara en av de mest allvarliga brott som någon kunde begå mot en annan person.
Koranen skiljer mellan ocker och handel och kvalificerar den första som olaglig och den andra som laglig, Men Gud har
förklarat handel lovlig och förbjudit ocker.
(2:275). Den motsätter ocker och välgörenhet: Gud utplånar vinsten av
ockret men låter allmosornas värde växa.
(2:276).

På samma sätt sätter i motsats ocker med den lagliga allmosa, vilken är obligatorisk: medan ocker baseras på
förväntningar om en vinst utan ansträngning är allmosor att ge utan att förvänta sig någon materiell vinning. Vad ni
lånar ut i ockersyfte för att det skall växa [i värde] på bekostnad av [andra] människors egendom, växer inte [i
värde] inför Gud; men det ni ger till de behövande för att vinna Guds välbehag [välsignar Han] med en mångdubbel
belöning.
(30:39). Det som Koranen slutligen fördömer är ”de med större makt och resursers utnyttjande av de
ekonomiskt svaga.” (8)

Solidaritet med de behövande är ett etiskt imperativ i islam. ”Den som sover medan hans granne är hungrig och han vet
det, är inte en av de troende” säger en hadith. Att dela med sig är en av deras viktigaste krav. I grunden för
begreppet solidaritet i ekonomin finns tanken att ägandet av egendomar tillhör bara Gud. Människan äger inte, men
förvaltar och använder sig av det skapade. Däremot erkänner islam rätten till privat egendom men för dess njutning och
försäljning, inte för missbruk och förstörelse.

Dialogen mellan kulturer och religiösa övertygelser

Den hebreiska bibeln, kristna Bibeln och Koranen är ett bra exempel på en dialog mellan kulturer och religiösa
övertygelser. Den hebreiska bibeln är inte en exklusiv skapelse av den semitiska världen, men den påverkades av det
grekiska och hellenistiska tänkandets anda.

Den kristna Bibeln och kristendomens ursprung är inte bara en fortsättning på judendomen, utan måste förstås som en
produkt av korsningen mellan den hebreiska religiösa miljön och den hellenistiska kulturen. (9)

Bibeln är en av de ljusaste exempel på interkulturell och interreligiös dialog mellan Aten och Jerusalem, mellan
kristendom, judendom och hellenismen, men inte utan konflikter och till och med krig. En dialog som bör fortsätta i
dag i deras studie och tolkning. Även Koranen är ett exempel på kritisk dialog och respekt för Toran och Evangeliet,
där den gemensamma erkänns utan att dölja skillnaderna.

Ett emblematiskt exempel på dialog mellan kulturer och religioner i Islam är Ibn al-Arabis kringresande liv, ett
exempel på religiös och kulturell interkommunikation är hans omfattande arbete, som visar flera filosofiska influenser
och hans interreligiösa erfarenhet vilket framgår i sin dikt ”Kärlekens religion”:

”Kapabel att ta emot alla
bland de olika formerna
har mitt hjärta blivit:
den är en äng för gaseller
och kloster för munken,
templet för idoler,
Kaba för pilgrimen,
Den är Torahs skrifter
Och den är Koranen.
Kärlekens religion
Jag fortsätter till var den än går
Dess karavan, kärleken
Det är min lära, och min tro.” (10)

Feministteologi

Feminism är ett annat område där kristendomen och islam kan finna en gemensam punkt för att bygga interreligiös
befrielseteologi. I båda religionerna har utvecklats i årtionden viktiga feministiska rörelser som utmanar den
patriarkala organisationen av sina institutioner. De motsätter sig anspråket på det heliga rummet som präster och
imamer gör, kritiserar det androcentriska språket i den kristna och islamiska teologin, fördömer ”imamernas och
prästernas” monopol i läsning och tolkning av de grundande texterna, Bibeln och Koranen. De hävdar kvinnornas rätt
att komma in direkt utan förmedling av män till dessa texter, de betraktar dessa texter som emancipations kanaler för
kvinnor och tolkar dem ur ett genusperspektiv.

För att övervinna fundamentalism, patriarkat och androcentrism som är idag installerad i religionernas kupoler och
ofta praktiserad i läsningen av heliga texter av officiella tolkar, de kristna och muslimska feministiska rörelser
styrs av gemensamma principer eller kriterier som kan sammanfattas i följande.

 1. Misstankes hermeneutik.
 2. Relativisering av de heliga texternas myndighet.
 3. Proklamationens hermeneutik.
 4. Minnens hermeneutik.
 5. Kreativ uppdaterings hermeneutik.
 6. Kritisk hermeneutik av Guds patriarkala bilder.
 7. Samspel mellan feministisk hermeneutik och frigörelse rörelser.
 8. Samspel mellan genus kategori med andra hermeneutiska kategorier.

Anteckningar

1. Juan José Tamayo och Raul Fornet-Betancourt, ”Interkulturell, interreligiös dialog och befrielse”. Första
Symposium om interkulturell och interreligiös befrielseteologi, EVD, Estella (Navarra), 2005.

2. Juan José Tamayo, “Islam. Kultur, religion och politik”, Trotta, Madrid, 2010, 3rd ed.

3. Boaventura de Sousa Santos, ”Den föräldralösa millennium. Tester för en ny politisk kultur”, Trotta, Madrid, 2005,
sid 151-192, id., ”För en frånvaros sociologi och nödsituationers sociologi”, i Juan José Tamayo och Luiz Carlos
Susin (red.), ”Teologi för en annan möjlig värld”, PPC, Madrid, 2006, sid 151-200.

4. Edward W. Said, ”Orientalism”, Barcelona, 2002, id., ”Att täcka islam”, förord av Bernardino León, Debatt,
Barcelona, 2005.

5. Ernst Bloch, ”Hoppets princip II”, Trotta, Madrid, 2006.

6. Andra Vatikankonciliet, Folkets Ljus Konstitution, nr 16.

7. En av de bästa klassiska studierna om Guds namn i Koranen är Ibn al-Arabis ”Guds namns hemlighet”. ”Allusionernas
språk: kärlek, medkänsla och skönhet i sufismen av Ibn Arabi”, Editora Regional de Murcia, Murcia, 2005.

8. Bedömare tror att versen 30:39 är den första referensen i Koranen om termen ”ocker” (riba) och 2:275 till 281 den
sista uppenbarelsen Profeten fick ett par dagar innan han dog. Så hans följeslagare hade inte tid att fråga om de
rättsliga frågor som förbudet mot ocker innebär. Men det är tydlig de radikala sociala och moraliska konsekvenser.

9. Antonio Piñero, ”Bibeln och hellenismen. Grekiskt tänkande och kristendomens födelse”, eller

10. ”Ljusens krog, ett urval”, Editora Regional de Murcia, Murcia, 2006, sid. 7 och 24.