Kvinnor, islam och islamofobi

Angel Alvarez Hernández – Webislam

Vi hör ständigt och vi kan också läsa att kvinnorna, i islam, är ofullkomliga och underlägsna män, de bär skulden
för att de blir våldtagna, de är onda av naturen och utan någon bra att framhäva. Mindre värda än en kamel. Dömda
till pedofili och misshandel. Könsstympade och täckta. Undergiven, utan röst. Sin mans slav och betjänt till sina
barn. En kanin som föder ständigt barn. Okunniga.

Koranen säger:

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall
bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.
(16:97)

Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så
mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna.
(4:124)

Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin
strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].
(3:195)

Om kvinnor sade Profeten (fvmh):

”Visst är kvinnorna männens tvilling halvor…”

Profeten (fvmh) sade:

”Att söka efter kunskap är en plikt för varje muslim.”

Abu Huraira rapporterade att profeten Muhammed (fvmh) sade:

”Om en person har tre döttrar som försörjer och utbildar, kommer Allah att belöna honom med Jannah (Paradiset).”

Anas ibn Malik rapporterade att Profeten (fvmh) sade:

”Flickor är modeller av sympati, tillgivenhet, välsignelse Om en person har en dotter, skyddar Allah honom från
Jahannams (Helvetets) eld. Om han har två döttrar, tar Allah honom till paradiset, och om han har tre döttrar,
undantar Allah honom från zakat och jihads ibada.”

Profeten Muhammed (fvmh) sade också:

”Ge till dem av samma mat ni äter, kläd dem såsom ni klär er själva och skäl inte ut eller slå dem”.

Abu Huraira berättade att profeten (fvmh) sade:

”Ingen muslim bör vara arg på sin hustru. Om någon av deras egenskaper ogillar ni, kommer det att finnas många andra
kvaliteter som förtjänar er uppskattning.”

Abdullah Ibn Abbas berättade att ”en jungfru kom till Profeten (fvmh) och nämnde att hennes far hade gift henne bort
med en man mot hennes vilja, så Profeten (fvmh) lät henne välja själv.”

Umm Mubashir berättade att änkan till Al Baraa bin Maarour berättade för Profeten (fvmh): ”Jag lovade min (avliden)
make att jag inte skulle gifta om mig efter honom” och Allahs apostel (fvmh) sa att detta löfte var ogiltigt.

Profeten (fvmh) betonade:

”Den som gifter sig, kompletterar hälften av sin religion, frukta Gud då för den andra hälften.”

Allah, den Upphöjde, säger i Koranen:

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han
har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.
(30:21)

Allah säger i Koranen:

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till
hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla
lika – eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika
partiskhet.
(4:3)

Om kvinnornas värde sade profeten Muhammed (fvmh):

”Livet i denna värld är full av vackra (och önskvärda) saker, och det mest värdefulla av allt är en dygdig kvinna.”

Profeten (fvmh) sade:

”De mest kompletta troende är den med den bästa karaktären, och det bästa av er är den som är snäll mot sina fruar.”

Den heliga Koranen säger:

Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så
mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna.
(4:124)

Abu Huraira berättade att en person kom till profeten Muhammed (fvmh) och frågade, ”Vem bland folket förtjänar mer
min goda behandling? Profeten (fvmh) svarade: ”Din mor.” Mannen sade, ”Och sedan?” Profeten svarade, ”Din mor.”
Mannen frågade igen ”Och sedan?” Och Profeten (fvmh) sade än en gång: ”Din mor”. Mannen frågade igen, ”Vem sedan?
Och profeten Muhammed (fvmh) sade, ”Din far.”

Profeten (fvmh) sade:

”Paradiset finns under mödrarnas fötter.”

Trots dessa ädla ord, som hedrar kvinnor och som finns i den heliga Koranen och i profetens uttalanden, finns det
vissa människor fast bestämda att befria kvinnor från sina slöjor, förbjuder dem och vill att de antar västerländska
koder. Dessa människor vet inte att det första embryot till universitetet, var Qarawiyyinn Universitet i Fes,
Marocko, som grundades av Fatima Muhammad Al-Fihri i 859.

Man förväxlar Islam med sexism och kultur med patriarkat. Det är lätt att glömma att Profeten (fvmh) arbetade för
sin första fru, Khadija och att han inte gifta sig med någon annan kvinna medan hon levde.

Burka och kvinnlig könsstympning är inte en del av islam och är förislamiska vanor. Islam motiverar inte misshandel.
Det är machismen och sexismen som har försökt motivera sig på bekostnad av islam, precis som fanatikerna försöker
täcka sina brott under islams täckmantel. Profeten (fvmh) behandlade aldrig illa någon kvinna.

Fatimah bint Qays berättade:

”Jag gick till Profeten (fvmh) och sade, ’Abul Jahm och Muawiyah har bett mig att gifta mig med dem.’ Profeten,
(fvmh) (som ett råd) sade: ”När det gäller Muawiyah är han mycket fattig och Abul Jahm är van att slå kvinnor.’”

Han sade också:

”De troende som visar den mest perfekta tron är de som har bra karaktär och det bästa bland er är den som är
snällare mot sin hustru.”

Islamofobi uppmuntras inte av islam utan av terrorism och vilda handlingar från avvikande grupper som har uppfunnit
en pseudo-Islam som passar dem för att införa terror mot civila, något som helt strider mot islam.