Interkulturalitet i islam

Cherif Abderrahman Jah – FUNCI

 

Med denna intervention deltog FUNCI i det första forumet om mångfald och interkulturalitet i Córdoba (Spanien), som anordnades av stadens kommunfullmäktige inom ramen för programmet ”Córdoba Intercultural”.

”Först och främst vill jag tacka Córdobas kommunfullmäktige och EUROMED Civil Meeting för deras inbjudan att delta i detta positiva initiativ för att fira ”Första internationella forumet om mångfald och interkulturalitet.”

Ett initiativ som förutsätter att en ny och hoppfull dörr öppnas: den politiska, psykologiska och sociologiska analysen, för att nå en förståelse och försöka förverkliga det begreppet, ibland så svårfångat, som vi kallar Coexistence in Peace, mellan män och kvinnor av olika kulturer, mentaliteter och andlighet.

 

Interkulturalitet som ett sekulärt fenomen

På senare tid hörs ordet ”interkulturalitet” starkt, som om det vore en stor nyhet i dagens värld. Sanningen är att kulturell mångfald alltid har samexisterat sedan början av det mänskliga samhället, både stillasittande och nomadiskt.

Den aktiva relationen mellan kulturer som inte utger sig för att vara slutna universum i sig själva kallas interkulturalitet. Sålunda har mänskligheten alltid stöttats av ett konglomerat av folk, där de, den ena till den andra, gav ett kulturellt lån, ibland ofrivilligt, vissa mycket tydliga och andra omärkliga, men i slut ändra ett lån. I själva verket är människan i sig benägen att förstå varandra över kulturella särdrag, bevis på detta är barnen, och ett exempel på detta har vi haft ganska nyligen i städer som Tanger, eller i länder som Turkiet, Indonesien och Egypten.

Detta förhållande har dock nästan alltid hamnat i beaktande, under hela dess utveckling, i termer av ojämlikhet, med upprättandet av en rollfördelning mellan de olika kulturerna. Den ”tydligt dominerande kulturen” kommer att försöka påtvinga sina ”värden”, genererade enbart ur dess perspektiv, och därför med en stor portion subjektivitet, på det samhälle som anses vara mindre utvecklat, eller undervärderat av det dominerande.

Men detta är inte ett spontant faktum eftersom, som vi sa, människan är i grunden densamma i sina begär, sin glädje och sitt lidande, och som sådan identifierar hon sig med andra bortom olikheter. Den separation som vi ofta bevittnar idag är resultatet av perfekt orkestrerade politiska och ekonomiska strategier för dominans.

 

Utseendet på ”den andra”

Därav framträdandet av begreppet ”den andre” som annorlunda, och begreppet ”civilisationernas sammandrabbning” som myntats av amerikanskt nykonservativt tänkande. Radikalitet och förminskande som inte är ett nytt mynt, och som fick skaparna av den ideologin att tro i århundraden att den globala världens axel var Europa. Koncept som senare utvidgades till en abstraktion: Västerlandet.

Resten av kulturerna och samhällena, som trots allt hade funnits sedan de tidigaste tiderna med egen erfarenhet, visdom och egenheter, räknades inte som en befolkning av den antika civilisationen, i en position att bidra med sin sekulära visdom.

Detta är fallet med Islam.

 

Islam som en integrerande civilisation

När Islam växte fram på 700-talet fanns det ingen sociokulturell sammanhållning runt omkring Medelhavsbassängen och Mellanöstern, oavsett hur hårt det romerska imperiet försökte övertyga sig om sin imperialistiska betydelse, upprepade det missvisande namnet Pax Romana och det idylliska Mare Nostrum.

Rom förde samman provinser som var så olikartade som Maurietania Tingitana, Lybien, Egypten, Judéen eller Gallien, som det påtvingade sin kultur, utan att respektera de autoktona särdragen. Den axeln i den världen var det kejserliga Rom, en axel som, ur det västerländska perspektivet, var tvungen att dela rampljuset med sin stora öst fiende: det persiska imperiet, som också ansågs vara östers centrum.

Senare fortsatte denna romerska etnocentriska hägring som ett arv inbäddat i den så kallade ”judisk-kristna kulturen”.

Det handlade inte längre om religionen i sig, utan att förlita sig på den och med dess garantibevis, inramade folken, européerna, som förnekade sitt olika ursprung (medelhavs-, centraleuropeiska eller nordiska folk) med olika kulturella traditioner och egenheter, de utgjorde ett eurocentriskt block som kunde och borde erövra andra territorier, hur avlägset de än är i namnet av deras ideologiska värderingars överlägsenhet.

Från och med 1400-talet vävdes sålunda europeisk överlägsenhet och som motståndare uppträdde ”den andre”, i form av de indianska samhällena i Amerika, ursprungsbefolkningen i Indien och Afrika och människorna i den islamiska världen. Alltid under ett förhållande av underordning till den dominerande kulturen.

Den muslimska expansionen, från dess början, suddade ut dessa maktcentra och kulturell konfrontation, och kom att inkludera i sin omloppsbana en serie folk som överlevde till våra dagar för att bevara sina folkliga uttryck, och som idag visar sin deltagande överlevnad inom den islamiska ramen. Inom den islamiska civilisationen, sedan dess uppkomst, har det inte funnits en enda kultur, utan många folk och kulturer förenade genom kopplingen till en gemensam tro.

Långt före moderna politisk-filosofiska strömningar var den islamiska civilisationen redan baserad på universella grunder vars mottagare var Människan, och förutsåg de universella förklaringarna om mänskliga rättigheter i många århundraden:

MÄNNISKORNA utgjorde en gång ett enda samfund… (2:213)

En tydlig universalitet, eftersom Islam i sina väsentliga grunder förnekar existensen av något privilegium för nation, folk, ras eller klass, som dess profet förklarar:

”Människor är alla lika, som tänderna på en kam”,

Eller ännu:

”Araben är inte överlägsen främlingen, eller utlänningen araben, inte heller den vita den svarta eller vice versa, utan bara den som utövar större fromhet är överlägsen.”

Tyvärr är dagens nyheter i den arabisk-muslimska världen ibland väldigt långt ifrån att tillämpa dessa premisser, av ett antal anledningar som tiden inte tillåter mig att nysta upp. Okunnighet, i vissa fall, och ideologisk manipulation, i andra, leder ofta till att den frihetsanda som är karakteristisk för Islam felaktigt framställs, och att den tillskrivs barbarier.

 

Överföring och utbildning för en fredskultur

Den islamiska civilisationens universella grundvalar var därför pionjärer på sin tid, och är de nödvändiga premisserna för att uppnå social samexistens baserad på respekt i länder med muslimsk majoritet, men också för att hjälpa västerlänningar till en korrekt förståelse av muslimerna.

De många fall av social och till och med juridisk konfrontation som vi ser i Europa på grund av tillämpningen av seder som mer än islamiska är resultatet av vissa muslimska medborgares djupa okunnighet och å andra sidan intensiteten av fördomar och okunnigheten från värdsamhällets sida, tvingar oss att fördjupa arbetet med information och ömsesidig utbildning.

Det finns en fras från Pythagoras från Samos som perfekt sammanfattar denna fråga: ”Utbilda barnet och du kommer inte behöva straffa mannen.”

Men vem är egentligen i stånd att underlätta den förståelsen mellan värdsamhällena, i det här fallet européerna, och den muslimska befolkningen som bor i dem? Vem är kvalificerad att fungera som sändare och bygga broar?

Detta kräver en stor mångkulturell kunskap och, ännu mer, en djup kunskap om människan, hennes psykologi, hennes motivationer och hennes frustrationer.

En klok person, kort sagt, i den klassiska betydelse av det.

Kloka människor med universell kunskap och förmåga att förmedla grundläggande värderingar, vars uppfattning om saker, andlighet och Mänskligheten som helhet projiceras över kulturella särdrag, utan att ignorera eller förakta dem.

Dessa människor, från sitt politiska, ideologiska och konfessionella oberoende, och från sitt engagemang för försvaret av rättvisa och sanning, är inte begränsade eller underkastade parametrarna som fastställts i någon kultur, tvärtom, de överskrider dem i sin tolkning av fakta, band och sociala, religiösa och politiska begränsningar.

Kloka människor som är kapabla att göra sin egen den välkända dikten av den store andalusiske mystikern, Ibn al-Arabi av Murcia, som gick på dessa gator i Córdoba på 1100-talet:

”Mitt hjärta har gjorts kapabelt

att ta emot alla former.

Det är gräs för gasellen

och kloster för munken,

tempel av idoler och kaaba för pilgrimer,

Lagtabeller och Koransidor.

Jag bekänner mig till kärlekens religion.

Kärlek är min religion och min tro.”

 

Tack så mycket.