Hajj och Eid El Adha

Redaktion

 

Den underliggande betydelsen av denna festivitet är uppoffringens anda till minne av Abrahams stora troshandling många århundraden sedan. Eid el Adha är enligt islamisk lära, en tid för muslimer att lära sig värdet av självförnekelse genom att göra ett offer av något levande till Gud. Det är strängt förnekas av de flesta muslimska teologer att offret har någon vidare betydelse och framförallt att religiösa offer har några försonande eller blidkande värde. Abrahams stora akt av underkastelse ses därför bara som ett exempel på äkta överlämnande till Guds vilja och ska följas som sådan.

 

Abraham (Ibrahim)

Historien om Abraham och offret av hans son är av stor betydelse och det bästa sättet att få den djupaste kunskapen om dess innebörd är att gå igenom Abrahams liv från allra första gången när han fick löftet om denna son, till slutet när denna son blev stamfader till ett stort folk.

När Abraham var sjuttiofem år gammal, talade Gud till honom och sade:

1 Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. 2 Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” (Första Moseboken, 12:1-3)

Koranen bekräftar löftet till Abraham om att han skulle bli far till många nationer.

[Gud] sade: ”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna. (Sura 2:124).

När Abraham lämnade sitt land och färdades genom Kanaans land (senare känt som Palestina och Israel), talade Gud igen till honom och sade Åt dina ättlingar skall jag ge detta land. (Första Moseboken 12,7). Senare, när Abraham en gång kom till Kanaans land, talade Gud till honom och sade:

Se dig omkring från den plats där du står, åt norr och söder, öster och väster. 15 Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina ättlingar för all framtid. 16 Jag skall låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden: kan någon räkna dem, skall också dina ättlingar kunna räknas. (Första Moseboken, 13:14-16).

Abraham måste ha förundrats över dessa enorma löften. Han måste ha undrat mycket djupt om kommande generationer och ha funderat mycket utförligt om varför han skulle vara far till så många ättlingar och varför de skulle bli välsignade genom honom. För närvarande var han dock bekymrad över att han inte hade någon egen avkomma. Hans brorson Lot hade skilts från honom och hans enda arvinge vid den tiden var en slav vid namn Elieser från Damaskus. Därför, när Gud talade till honom igen, sade Abraham:

Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös [—].” 3Och han sade: ”Du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig. (Första Moseboken, 15:2-3).

Omedelbart dock svarade Gud honom och talade dessa tröstande ord till honom:

Det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. (Första Moseboken, 15:4).

Efter att ha gett honom beskedet att han skulle få en son, fick Gud honom att komma ut ur hans hus och sade:

Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! (Första Moseboken, 15:5).

Så Abraham tittade på alla stjärnor upp i himlen i den klara natten. Då sade Gud till honom:

Så talrika skall dina ättlingar bli. (Första Moseboken, 15:5).

Gud hade lovat honom att han skulle ge honom en son, även på hans ålderdom – och att genom detta sonen att han skulle ge honom avkomma så många som stjärnorna han kunde se på himlen.

Abraham fick sin son och allt Gud hade lovat honom. Genom det etablerades grunden för Islam och den vägen att följa om man vill komma närmare Gud. Hajj ritualen är ett sätt att minnas och uppleva Abraham och Ismaels Guds dyrka.

OCH [MINNS att] Vi gjorde Helgedomen till en samlingsplats för människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön. Och Vi gav Abraham och Ismael uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den, och för dem som där skall dra sig tillbaka i stillhet, och för dem som skall böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten [i tillbedjan].

Och då Abraham bad: ”Herre, gör detta till ett tryggt land och ge dess folk – de bland dem som tror på Gud och den Yttersta dagen – de frukter de behöver för sitt uppehälle”, sade [Gud]: ”Och den som förnekar tron, honom skall Jag skänka välstånd under någon tid; sedan skall Jag överlämna honom åt Eldens straff – ett i sanning fasansfullt slut!”

Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] ”Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt.

Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige! (Sura 2:125-128)

 

Aktiviteter vid Eid el Adha

Eid el Adha är en minnesdag. Även i de mest glädjefyllda tider startar muslimer dagen med gemensam bön till Allah.

Muslimer runt om i världen firar denna högtid som symboliserar engagemang, lydnad och självuppoffring till Allah. De bär sina finaste kläder och går till Salatul Eid (Eid bön) på morgonen. Detta följs av en kort predikan, varefter alla umgås. Man besöker varandras hem och deltar i festliga måltider med speciella rätter, drycker och desserter. Barnen får presenter och godis på detta lyckliga tillfälle.

Dessutom, precis som pilgrimerna i Mecka, de som har råd att göra så, offrar ett djur, vanligtvis ett får, som en symbol för Ibrahims offer . En del av köttet ges till de fattiga, oftast en tredjedel, resten delas mellan familjen, släkt och vänner. Dessutom är Eid el Adha en tid då muslimer ber om förlåtelse från Gud och att deras tro förstärks.

 

Bönen

Eid är ett speciellt tillfälle och en av de saker som gör det så är Eid el Adha bön.

Eftersom denna bön kommer bara en gång om året, finns det ofta förvirring om hur man utför denna bön. Så här gör man:

I allmänhet, när vi ber följer vi alltid imamen i bön. Gör inte dina rörelser (dvs. bugar, nedfallande, etc.) innan han gör eller på ett annorlunda sätt än hans.

Eid bönen består av två enheter (rakat på arabiska). Den största skillnaden i hur denna bön och annan bön med två rakat görs finns i antalet Takbirs som görs.

Takbir är ett det arabiska ordet för en rörelse där man lyfter händerna upp till öronen och säger ”Allahu Akbar”.

Steg 1: Gör en avsikt att göra två rakat bakom imamen för Eid bön tillsammans med ytterligare sex Takbirs.

 

Första Raka

Steg 2: Efter Imamen har sagt ”Allahu Akbar” första gången, bör du höja dina händer och följa. Detta är den första Takbir i bönen.

Steg 3: Det kommer att finnas 3 Takbirs innan Imamen börjar recitera Koranen. Varje gång Imamen säger ”Allahu Akbar”, ska du följa genom att höja händerna och sedan sätta dem på sidorna. Efter den tredje Takbir kommer Imamen börjar recitera Koranen. I det läget bör du sätta händerna på bröstet, med höger hand ovanpå vänster.

Steg 4: Lyssna till recitationen av den Heliga Koranen. Imamen kommer att recitera sura Al Fatiha (den första Sura i Koranen) och sedan en annan sura.

Steg 5: När Imamen säger ”Allahu Akbar” gå in Ruku (den bugande positionen).

Steg 6: Stå rakt när han säger Sami Allahu Liman Hamidah (Allah hör den som prisar Honom) och säg ”Rabbana lakal Hamd” (vår Herre Prisad vare Du) med låg röst.

Steg 7: När Imamen säger ”Allahu Akbar” gå in sujud (nedfallning). Du kommer att göra två sujood som vid normal bön.

 

Den andra Raka

Steg 8: Imamen kommer först att recitera ur den heliga Koranen första sura Al Fatiha och en sura till.

Steg 9: Efter recitationen, innan du går in i ruku kommer det att finnas 3 Takbirs. Följ imamen. Upp med händerna efter varje ”Allahu Akbar”. Efter den tredje Takbir, gå in ruku (den bugande positionen).

Steg 10: Stå rakt när imamen säger Sami Allahu Liman Hamidah, och säg ”Rabbana lakal Hamd” med låg röst.

Steg 11: När Imamen säger ”Allahu Akbar” gå in sujud. Du kommer att göra två sujood.

Steg 12: Efter detta sitter du för hela Tashshahud.

Steg 13: Följ imamen när han avslutar bönen genom att vända sitt ansikte åt höger först och sedan till vänster och säga ”Assalamu alaikum wa Rahmatullah” åt varje håll.

Steg 14: Gå inte upp direkt. Imamen kommer att göra en kort khutba (tal). Håll dig stilla och lyssna. Det rekommenderas att göra det.