Mat för muslimer – Nyttig mat för alla!

I Islam är allt tillåtet, utom det som förbjuds i Koranen eller Profetens tradition (sunna). Att påstå att tillåtet är otillåtet, eller tvärtom, är likvärdigt med att sätta andra gudar vid sidan av den Ende Guden. Allt tvivelaktigt skall undvikas, men en nödsituation ger alltid en möjlighet att göra ett undantag från reglerna. Allt hälsosamt är tillåtet och allt skadligt är otillåtet.

Tvagning: en ordination för bättre hälsa!

Tvagning är en utmärkt medicinsk ordination och en av miraklen i Koranen. Även de som inte antagit islams budskap tar efter detta muslimernas sätt att rena sig. Men muslimerna har redan haft denna favör i 1400 år. De har utfört tvagning troget under hela denna långa tidsperiod, utan att ana vilka fantastiska medicinska upptäckter som skulle göras av forskare långt senare.

Genetisk rådgivning och genetiska sjukdomar: ett islamiskt perspektiv

Genetisk rådgivning är den process med vilken en individ eller en familj får råd och information om ett genetiskt förhållande som kan påverka individen och familjen, deras barn och samhället runtomkring. Syftet med denna sorts rådgivningar att möjliggöra att rätt beslut kan tas angående giftermål, fortplantning, abort och hälsovård.

I honung finns det läkemedel för människorna

Biet är den enda insekt som kan samla och spara nektar till föda, och gör alltså ett viktigt arbete för mänskligheten. Förutom att bygga bikupor med en utomordentligt fin och organiserad struktur och förutom att producera vax och honung, pollinerar biet blommor och visar ett bra exempel på stor yrkesskicklighet i sin ständigt pågående rörelse och envisa arbete.

Hadither angående hälsan

Följande hadither är hämtade från böckerna ”Health Education and Information through The Islamic Teaching of The Prophet” av Dr. Nabil S. Al Tawil och ”Medicine in the light of the Qur’ an and Sunna” av Ahmed Taha. Det är viktigt att veta hur Profeten, frid vare med honom, rådde oss att leva, eftersom hans levnadssätt är det bästa och vägen till hälsa.