Zakat al-Fitr

Redaktion

Ramadan är en helig månad och därför är den full av stora välsignelser. Det är ett riktigt tecken på Allahs visdom. Eid al
Fitr ger oss en verklig möjlighet att rena oss själva genom Zakat al Fitr (Ramadans allmossa).

Zakat brukar översättas som välgörenhet (sadaqa) eller skatt, men den är snarare de fattigas rätt över dem som har mer än
dem. Eftersom allt vi har kommer från Allah, måste man vara generös, eftersom Allah är generös och ger oss i överflöd.
Utbetalning av Zakat är obligatoriskt vid två tillfällen, en gång om året och i slutet av Ramadan.

Zakat används för att stärka broderskapsbandet mellan det muslimska samfundet (umma). Genom att betala Zakat al Fitr renar
vi oss och eliminerar fåfänga och skillnaderna i vår gemenskap.

Zakat al Fitr är obligatoriskt. Detta följer Profetens lag. Ibn Umar berättade att zakats betalning vid Ramadans slut
gjordes obligatoriskt för alla muslimer. Abu Said al Khudri berättade att de brukade betala zakat i form av en saa (ett
mått på fyra fulla händer) av russin, dadlar, bönor eller ost, för varje man och kvinna, fri eller slav, ung eller gammal.
Att följa Profetens lag är obligatorisk för alla muslimer enligt Koranen:

Den som lyder Sändebudet lyder Gud; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem.
(4:80)

Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er… (59:7)

Så en muslimsk man eller kvinna ska leverera fyra saa säd eller mat (motsvarande två kilo och fyra gram) i sitt eget namn
och de som är beroende av honom/henne (för varje familjemedlem). Betalning ska göras så länge det finns mat kvar för
honom/henne och de som är beroende av honom/henne för en dag och en natt. Man behöver inte betala zakat i de oföddas namn
när det gäller gravida kvinnor. De flesta ulema är överens om att man inte ska ge bort pengar (om man batalar direkt till
de fattiga) för traditionen och Profetens sunna tyder på att alltid handlade det om att ge mat, och detta är en del av
Islams kulturarv.

Ramadans allmossa (zakat) är inte bara en välgörenhetshandling utan den ger oss andra lärdomar. Den är de fattigas rättighet
som därmed inte tvingas att tigga under denna lyckliga Eid fest. Dessutom hjälper zakat den fastande att rena sig från alla
typer av överträdelser under Ramadan. Det är också ett uttryck av tacksamhet till Allah för den hjälp de troende får för att
kunna fasta under Ramadan. I en hadith som sammanställdes av Abu Dawood berättar Ibn Abbas att: ”Profeten har ålagt oss att
betala Zakat al Fitr som en form av rening från våra fel och misstag samt för att stödja de fattiga. Den som ger den före
Eid bönen, får den accepterat som Zakat, men för den som betalar det senare accepteras det som vilket andra välgörenhet som
helst.”

Det rekommenderas att ge bort livsmedel som kan lagras som t ex ris, mjöl, dadlar, russin, mm. Eftersom detta Zakat har ett
särskilt syfte, måste levereras vid en viss tidpunkt, innan Eid al Fitr bön. I en annan hadith, sade Ibn Umar att de som
ger den obligatoriska välgörenheten före Eid bönen kommer den att tas emot som sådan men om det inträffar senare, är helt
enkelt en vanlig välgörenhet. Så den ska levereras och distribueras innan Eid al Fitr bön.

Man måste komma ihåg Zakat al-Fitr och Eid dagens syfte och att alla muslimer, rika och fattiga, har fastat under månaden
Ramadan för att söka Allahs nåd. Därför är det viktigt och nödvändigt att vid Eid dagen alla muslimer har mat att äta så
att skillnaderna i välstånd lämnas vid sidan om. Att ge mat är också en mer personlig och gemmenskaplig form av stöd som
stärker de sociala band bland muslimer. Således muslimerna måste delta aktivt i våra relationer, och intressera sig i våra
bröders välfärd som Allah säger i Koranen:

MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och
förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud
visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.
(9:71)

De som ger zakat visar sin tacksamhet till Allah för de gåvorna och framgångar Han har beviljat oss under vår fasta och
våra nattliga böner.

Zakat ska betalas ut på den plats man befinner sig oavsett om man är hemma eller på resa. Om man inte känner till några
behövande, kan man utse någon att ge vår zakat för vår räkning till människor i nöd i det land där de kan finnas. De som
får zakat måste vara muslimer i behov eller med skulder. Välgörenhet bör ges dem på grund av deras behov, och enligt en
hadith berättad av Ibn Umar sade Profeten: ”Den ska vara tillräcklig för denna dag …” Zakat kan delas ut till flera olika
personer till bara en.

Allah har ålaggt oss att visa kärlek till våra muslimska bröder, att hjälpa dem och att ta hand om varandra andligt,
fysiskt och materiellt. Vi måste ge oss den nödvändiga tiden för att engagera oss i vårt samhälle, hitta dem som är
behövande och hjälpa dem i enlighet med Allahs budbärares sunna. Det är förbjudet att avundas dem som Allah har gett vissa
förmåner och det finns ingen skam i att vara fattig i denna värld. Allt som betyder något för Allah är vår medkänsla och
vår rättfärdighet. Om Allah vill, kommer han att ge oss styrka och energi för att vara förenat och dela med oss av denna
fest, Eid.

Må Allah ge oss sin nåd och välsignelser och leda oss på den rätta vägen.