Waqf, en evig donation för allmänt bruk

Seyfeddine Ben Mansour – Saphirnews

Institutet för studier av islam och samhällen i den muslimska världen (IISMM) anordnade två konferenser den
12 januari 2020 om temat ”Waqfs och deras nätverk idag i Turkiet och i Europa”.

Waqf (eller habs) är en islamisk institution. Det gör att fastigheter kan dras tillbaka från privat egendom
permanent (för Shafi- och Hanafi-skolorna blir det Guds egendom) och sedan fördela dess användningsinkomster
till välgörenhets- eller allmännyttiga verk. Det är ett fromt arv, genom vilket den generösa givaren gör en
sadaqa jariya, en evig allmosa. Oftast är dessa fastigheter främst odlingsbar mark och byggnader.

Inkomsterna som de tillhandahåller används till exempel för att hjälpa änkor och föräldralösa barn samt
pilgrimer som är lång bort från sitt hem. De används för att bygga och underhålla moskéer, sjukhus,
bibliotek, universitet (madrasa), mm. Det är på det sättet som 1470 byggdes sjukhuset och medicinskolan i
Dar al-Shifa i Kairo. Två århundraden tidigare, 1288, testamenterade Ibn al-Nafis, berömd för att ha
upptäckt blodcirkulationssystemet, sitt hus och sitt bibliotek till Mansuri sjukhuset, där han undervisade
länge.

Waqf gynnade icke-muslimer

Waqf gjorde det möjligt att betala driftskostnaderna för sjukhus, men också vård och mat för sjuka,
utbildning av medicinska studenter eller finansiering av forskning. Många vetenskapliga verk av Ibn Sina
(Avicenna, 980-1037) eller Ibn Rushd (Averroes, 1126-1198) möjliggjordes tack vare dessa fromma arv.

I Maghreb är waqf, traditionellt, och par excellence, sättet att upprätthålla zawiya moskéer och
mötesplatserna för marabout brödraskap.

Trots dess betydelse i islamiska samhälles historia, är waqf institution inte en skyldighet enligt Koranen,
den troende är helt enkelt uppmanad att ägna en del av sin egendom till fromma verk ”Gud förbiser ingenting
av vad ni gör.” (Koran, 2:85). Det finns emellertid många hadither om ämnet. En av profetens följeslagare
frågade honom om vilket sätt att avyttra sitt land skulle vara behagligt för Gud: ”Säkerställ att det inte
kan säljas, ges bort eller ärvas och fördela inkomsterna till de fattiga” var hans svar.

Profeten var den första att etablera waqf i historien. I Medina såg de sju trädgårdarna som angränsade till
Islams första moské deras inkomster ägnade åt fromma verk.

Andra muslimer kom att följa detta exempel. Det var emellertid först under det nionde århundradet som waqf
kodifierades av juristerna (fuqaha). Fenomenet kommer sedan att växa stor under de följande århundradena,
särskilt från 1100-talet. Mycket tidigt började det att gynna även icke-muslimer: Kalifen Omar II (680-720)
godkände det för hans judiska och kristna undersåtar.

Waqf kom alltså att bildas till förmån för kyrkor och synagogor, vilket gjorde det möjligt att bygga upp ett
kulturellt och religiöst arv. ”Detta välsignade evangelium gjordes till en evig waqf till förmån för kyrkan
aposteln Saint Anania, i staden Damaskus, inne i Bab Sharqi”, står det att läsa om waqf handlingen i en
melkitevangelist (östlig kristendom) från 1400-talet.