Vilka ursäkter har de som inte ber?

Redaktion AK – Nurain Magazine


Första ursäkt

”Jag, Alhamdulillah, stjäl inte, ljuger inte och jag tror inte att det inte är så allvarligt att inte be. Det är
bättre att vara som mig, än som många andra människor jag känner, de ber och ljuger samtidigt och går ut på kvällen
till perversa platser.”

Allah, den Upphöjde, säger: Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras
passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse.
(19:59)

Jabir (mGvnh) säger: ”Jag hörde Allahs budbärare (fvmh) säga: ’Mellan en man och otro (kufr) eller polyteism (shirk)
finns övergivandet av bönen.’”(Berättad av Muslim)

Så är bönen (salat) det som skiljer oss från icke-troende. Den som ger denna falska ursäkt, gör anspråk på att vara
muslim, men inte utför den handling som skiljer oss från oss icke-muslimer, bönen! Att inte ljuga eller stjäla är inte
i första hand det som skiljer oss från andra religioner eftersom det finns många kristna som kan vara bättre än
muslimerna på denna punkt, så det är vår tro och vår bön det som framförallt skiljer oss.

Det är sant att ljuga, stjäla eller begå otukt är allvarliga synder, men övergivandet av bönen är fortfarande en av de
värsta. Det är inte ärligt att fördöma ett beteende medan vårt är värre. Så vi rekommenderar denna person att titt på
sina synder först innan man tittar på andras synder:

Börja med din egen person och fördöm dess avvikelse.
Om den slutar att avvika, är du verkligen utrustade med förnuft.
Då kommer dina ord att accepteras och ett exempel kommer du att bli,
det du säger kommer att beaktas och din undervisning blir till nytta.
Förbjud inte ett beteende som du själv utför
Det är verkligen skamlös att göra det du själv fördömer!

Andra ursäkt

”Jag begår för många synder för att be, det skulle vara hyckleri av mig att be om jag beter nig så. Jag väntar tills
jag slutar med att begå synder och sedan ska jag börja be.”

Allah den upphöjde säger: Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet
och förnuft.
(29:45)

Och Han säger också. TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller
ut.
(2:153)

Kraften för att sluta med det som är ond kommer från bönen, som hjälper till att ge upp alla laster. Så bönen bör
utföras innan man blir av med sina synder och inte tvärtom!

Allah den Upphöjde säger: Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda
handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!
(11:114)

Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Vad skulle ni säga om det fanns en flod som rinner nära dörren till ditt hem, om ni
badade i det fem gånger om dagen, skulle finnas några spår av smuts i er?” Och folk sade, ”Nej, det skulle inte finnas
några spår av smuts eller orenhet i oss” Profeten (fvmh) sade sedan, ”Det här är som de fem dagliga bönerna, genom
vilken Allah, den Upphöjde, raderar synderna.” (Rapporterad av Muslim och Bukhari)

Om bönerna utförs, bland andra mål, för att rena våra synder, är det vettigt att vänta tills man slutar begå dem för
att börja be?

Detta skulle vara ett exempel på en person som utger sig för att vara för smutsig för att tvätt!

Detta är meningslös, ännu mer när handlingen att överge bönen i sig är en allvarlig synd.

Tredje ursäkt

”Jag är för ung, jag vill njuta lite av min ungdom, men i alla fall jag har jag för avsikt att börja med det en dag.”

Allah den upphöjde säger: Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna
och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga…
(3:133)

Abu Huraira (mGvnh) som berättade att Guds Sändebud (fvmh) sade:

”Skynda er att utföra göra goda gärningar innan korruptionen och perversion anländer eller blir rådande eftersom de
blir täta och mörka som den mörkaste natten. Människan vaknar som troende och på natten kommer att ändra sin religion,
kommer att övergå till misstro och så säljer denne sin religion för det materiella.” (Berättad av Muslim)

Är du säker på att du kommer att leva så länge som du tror? Och framför allt, är du säker på att om du njuter av din
ungdom, kommer du sedan att börja be? Tror du inte att du lurar dig själv när du alltid lämna saker till imorgon?
Varje gång du frågar dig själv kommer du att säga ”senare, senare” men när dödsängeln kommer för att träffa dig,
kommer den dagen att vara ”för sent”.

Visste du inte att islam är en religion som värderar de goda gärningar som utförs under ungdomen? I själva verket
kommer de unga fromma att vara under Allahs tron på Återuppståndelsens Dag.

Ibn Abbas (mGvnh) berättade att Allahs budbärare (fvmh) rådde en man med dessa ord: ”Dra nytta av fem före fem: Din
ungdom före din ålderdom, din hälsa före din sjukdom, din rikedom före din fattigdom, din fritid innan du är upptagen
och ditt liv innan din död.” (Rapporterad av Hakim).

Fjärde ursäkt

”Det är för sent! Jag har begått en hel del synder. Allah kommer aldrig att förlåta mig!”

Allah den Upphöjde säger:

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då
inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”

(39:53)

Enligt Abu Musa Al Ashari (mGvnh) sade Allahs budbärare (fvmh): ”Allah, den Allsmäktige, sträcker sin hand på natten
för att den som inte lyder Honom under dagen ska återända, och sträcker sin hand under dagen för att den som inte
lyder på natten ska återvända till Honom. Så tills solen går upp från väst.” (Berättad av Muslim)

Om Allah och Hans Sändebud (fvmh) säger att det inte är för sent, hur kan du tro att Allah aldrig kommer att förlåta?
Fråga dig själv och återvänd till Allah utan dröjsmål!

Femte ursäkt

”Jag är överhopad med arbete, ärligt talat har jag ingen tid och dessutom säger man inte att arbete är dyrkan?”

Allah den upphöjde säger: MÄNNISKOR! Frukta er Herre och bäva inför den Dag då en fader inte kan lösköpa sin son och
en son inte kan överlämna sig som lösen för sin fader! Guds löfte är sanning. Låt er då inte förledas av det jordiska
livets [lockelser] och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset vad gäller Guds [dom].
(31:33)

Enligt Abu Huraira (mGvnh) sade Guds Sändebud (fvmh): ”Låt dö dinar, dirham och lyxens slav!” (Rapporterad av Bukhari)

Om vi antar att varje bön utförs på fem minuter, som multipliceras med fem dagliga böner, i slutet vi har totalt 25
minuter per dag, eller en minut per timme eller mindre.

Vem av oss skulle vara så elak och snål att vägra att spendera 1 minut per timme till sin Skapare!

Och när det gäller frasen ”arbete är dyrkan” som används vidlyftig överallt, det kommer varken från Koranen eller från
Sunna, och det är riktigt roligt. Om arbetet, vilket är något hedervärt i sig är så överväldigande att den hindrar dig
att spendera 5 minuter på din Skapare, så är det sant, du måste vara i full tillbedjan: dyrkan av Satan, dyrkan av
pengar, men absolut inte av Allah …

Sjätte ursäkt

”Jag är rädd för att börja be och sedan lämna det eftersom jag har fått höra att om jag börjar bönen och sedan lämna
det, är det värre än att inte göra det alls.”

Allah den Upphöjde säger: Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det… (99:7)

Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Skydda er från elden även med en halv dadel (i välgörenhet).” (Berättad av Bukhari och
Muslim)

Hur kan någon som försöker lyda Allah och inte lyckas med det vara lika eller sämre med än som inte försöker något?
Att säga dessa saker är en uppenbar lögn! Är den som ber en dag och slutar göra det lika med en som aldrig har gjort
det?

Vad händer när ett barn börjar gå och faller och faller igen? Säger vi sluta försöka eftersom du kommer att falla
igen? Naturligtvis inte, vi uppmuntrar det! Det är verkligen dumt att hindra sitt barn att gå eftersom vi är rädda
för att han/hon kan falla igen… och det är också absurt att inte be för rädslan att överge det!

Sjunde ursäkt

”Tron finns i hjärtat!”

Allah den Upphöjde säger: Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er
som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.
(67:2)

Om vi är här i denna värld, är det för att testa vår tro. Hur? Med våra handlingar. Det är okej att säga till någon
”Jag älskar dig”, men om dina handlingar inte följer dina ord, kommer denne att snart inse att allt är en lögn.

Det är mer korrekt att säga att tron är det som är djupt rotad i hjärtat och visas med handlingar.

Åttonde ursäkt

”Jag skulle vilja be, men jag har ett problem med mina knän.”

Allah den upphöjde säger: Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag. (4:28)

Enligt Imran Ibn Hussein (mGvnh) sade Guds Sändebud (fvmh): ”Be stående. Om du inte kan, gör det sittande. Och om du
inte kan sitta, då ska du be liggande på sidan.” (Berättad av Bukhari och Muslim)

Islam är lätt! Den som är sjuk ska inte lida för att utföra bönen, eftersom Allah har gjort det lätt för oss, även när
vi reser, vilket ofta är stressigt och därmed förkortar vi våra böner. När det inte finns något vatten att göra
tvagning, då kan vi göra det med jord (torr tvagning, Tayammum), allt för att vi inte ska ha några svårigheter att
utföra våra handlingar av dyrkan.

Det visar tydligt att det inte finns några tillåtna argument för dem som inte ber. Låt dig inte luras av Satans fällor
och illusioner!

Allah de Upphöjde säger: Djävulens list är [enbart] svaghet. (4:76)

De som inte ber bör fråga sig: Är de andra bättre än mig? Är de smartare än mig? Varför gör de det, men inte jag?
Varför? Det finns ingen kraft och ingen styrka utom hos Allah.

Slutsats

Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Det första man kommer att be en person att stå till svars på Domedagen blir dennes bön.
Om den var fullständig kommer det att registreras som fullständig, men om du missat något man kommer att säga (till
änglarna): Titta efter om ni hittar några frivilliga böner för att slutföra vad han förlorade av sina obligatoriska!
Och för de andra handlingarna kommer man att stå till svars på samma sätt.” (Berättad av Abu Daud).

Vad kommer att presentera de som har varken frivilliga eller obligatoriska böner?

Tänk efter kära bröder och systrar och börja be!