Vilka är de islamiska metoder för vår tid? Behovet av att ompröva sitt andliga liv med islam

Abdennour Bidar, Eva Janadin och Anne-Sophie Monsinay – Saphirnews

Hur kan man tala om att ”reformera islam” utan att våga förnya religiös praxis? Andligt liv handlar om vardagen, om det
alla kan förstå och göra för att fördjupa sin personliga strävan efter mening. För att trivas behöver man idag en
uppsättning metoder anpassade till vår tid. Det är just detta arbete som initierades i Paris med en studiedag och dialog
i april förra året under rubriken ”Att tänka på ditt andliga liv med islam. Vilka islamiska metoder finns för vår tid?”

Som Yadh Ben Achour (författare till ”Réenchanter l’islam. Les voies du renouveau / Återförtrolla islam – Förnyelsens
väggar” publicerade i The World of Religions, nr 87, januari-februari 2018) nyligen sade: ”Det finns en kritisk tänkande
inom islam, men det måste göras känt. (…) Det finns en lång tradition inom islam i fråga om frihet, kritik,
intellektuell vaksamhet, som nu försvinner under medias intresserade uppmärksamhet av en annan islam, som är instängt i
sig själv”. I flera årtionden har denna tanke funnits hos många stora intellektuella men det måste få legitimitet, för
att strålkastaren ska skina på den.

Att dra de konkreta konsekvenserna hos den teoretiska frågan om dogmernas och traditionernas oföränderlighet

Denna kritiska diskurs måste våga ta itu med frågan om islamisk praxis utan att hänvisa dem till det privata livets sfär
och dess oberörbarhet. Men alltför ofta progressiva muslimer begränsar sig till sociopolitiska reflektioner och
metafysiska debatter verkligen nödvändiga men otillräckliga eftersom de är oåtkomliga för många muslimer.

Frågan om praxis är fortfarande oberörd. Det är dags att dra de praktiska konsekvenserna hos den teoretiska frågan om
dogmernas och traditionernas oföränderlighet. Visst är det mer än nödvändigt att hävda att Koranen och haditherna av
profeten är absolut inte ett resultat av människans skrivande och redaktion. Men det är också mer än nödvändigt att säga
att Koranen inte är en lagsamling men den innehåller stora skatter för att meditera över mänsklighetens stora
existentiella frågor. Men vilka är konsekvenserna på vårt dagliga andliga liv?

Förintar dessa nya teologiska ståndpunkter helt själva möjligheten att ha en religionsutövning? Vi tror inte det. Dessa
tolkningar tillåter oss att spåra outforskade vägar och återuppfinna det andliga livet i vår tid. Kritiska diskurser har
ofta bara dekonstruerat islam, med syftet att ta bort dess förstenade tolkningar men utan att försöka rekonstruera ett
annat sätt att leda sitt andliga liv med detta arv. Men om vi inte kan erbjuda andra möjligheter kommer muslimerna bara
ha två alternativ om det inte finns något tredje sätt: att överge islam eller hålla fast vid traditioner och praxis som
inte är anpassade till vårt århundrade.

Ge en filosofisk och teologisk grund för denna personliga islam för att göra den trovärdig

Huvudfrågan är hur anpassar man de islamiska metoderna till vår tid? Det vill säga att uppleva dem som andliga resurser
som kan hjälpa oss att möta de nya politiska, sociala, ekonomiska och kulturella utmaningarna i nutidens värld?

Att tänka om sitt andliga liv kan bara göras på egen hand genom att söka djupt inom sig själv det som verkar vara det
mest relevanta, det mest rättvisa och det mest lämpliga för sin resa. Detta kräver självförtroende, förmågan till
introspektion och urskillning som man kan lära sig och utveckla. Det är att lära sig att lyssna på sin inre röst.

Detta ska emellertid inte hålla sig till den enkla utvecklingen av individuella och isolerade initiativ som syftar till
att anpassa islams övning till vårt århundrades specifika egenskaper. Vi måste ge en filosofisk och teologisk grund för
denna personliga islam för att göra den trovärdig och för att förhindra att dessa tillvägagångssätt blir förgäves, dömda
till ensamhet eller tillfälliga lösningar som ofta kallas ”blandningar”. För det är det nödvändigt att öppna utrymmen
för fri reflektion och dialog för att möjliggöra för muslimer som behöver det att hjälpa varandra i denna andliga strävan
och att fatta medvetet sina beslut.

Anteckningar:

I Paris, Frankrike anordnades i april 2018 en konferens under titeln ”Att tänka på ditt andliga liv med islam. Vilka
islamiska metoder finns för vår tid?” för att diskutera utvecklingen av andlig praxis. Vi kommer att återge de olika
artiklar som beskriver de diskussionerna och deras slutsatser.

Om författarna och samordnare av konferensen:

Abdennour Bidar är filosof. Eva Janadin grundade 2017 tillsammans med Faker Korchane Föreningen för ett återupprättande
av Mutazilitisk Islam (MRIA), som syftar till att öppna ett fritt utrymme för diskussion och tolkning av det islamiska
corpus med stöd av resonemang, öppet sinne och hjärta för att återuppbygga ett oberoende andligt liv genom islam.
Anne-Sophie Monsinay är engagerad sedan några år i att synliggöra en fri och andlig islam.