Viljan att finna mening i utövningen (3/5)

Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay – Saphirnews

Ska man betrakta utövningen som religiösa skyldigheter? För deltagarna skapar detta bara skuldkänslor när man inte kan
följa det bokstavligen. Det är inte en fråga om att utföra en handling av dyrkan helt enkelt ”för att det är nödvändigt”,
utan att förstå det, eller till och med för att ”behaga” Gud för att själviskt få sin plats i Paradiset. Många vill
använda ett kvantitativt tillvägagångssätt för att utföra riten och som kan kontrolleras för att främja kvaliteten.
Utövandet måste vara frivilligt så att det skapar lugn och vitaliserar oss internt. Det får inte väcka rädsla gentemot
Gud, en önskan att ackumulera goda poäng eller uppmuntra önskan att söka andra muslimers godkännande.

Varje ritual som blir automatisk och mekanisk förlorar sin betydelse

Förstå innan du gör något. Vi fann hos deltagarna ett allmänt avståndstagande från envisheten att främja ritualernas
form framför förståelsen av dem. Varje ritual som blir automatisk och mekanisk förlorar sin betydelse. Tro och
hängivenhet passerar genom reflektion hos förnuftet och hjärtat och inte av blind imitation. De frågor som många
deltagare regelbundet ställer sig är: ”Varför praktiserar jag, av gamla vana, genom tvång eller med vital impuls? Vad
behöver jag i mitt andliga liv för att närma mig Gud?”

Andlig frihet betyder inte heller en avvisning av normer, regelbundenhet och disciplin, men en önskan om personalisering
och anpassning. Många deltagare uttryckte en önskan om att internalisera sin praxis men inte för att vara ”diskreta”
och ”osynliga”, men för att komma till botten med sig själva om hur de vill fördjupa sig i riterna. Uppriktighet är
också ett avgörande kriterium för att göra ett val, därför varierar riternas betydelse mycket mellan varje individ. Vi
måste därför i resten av denna artikel betona denna mångfald av tolkningar.

Alla investeringar i ett meningsfullt arbete blir personliga böner

Bönen ses ofta som en nära förbindelse med Gud, en länk till det gudomliga. Den är som syre, den är livsviktig. För
vissa är den instinktiv och permanent: ”Jag är alltid i bön”. Således skiljer många bönen som görs enligt ritualen och
den som görs av ett mer andligt och personligt skäl. Vissa deltagare anser att de rituella gesterna hämnar deras
spontanitet eftersom deras andliga innebörd uttrycks bättre utanför de officiella bönetiderna i en permanent anslutning
till det gudomliga, i en ”kontinuerlig dialog med Honom.” De tvekar inte att bredda sina andliga verktyg med meditativa
och kontemplativa metoder, yoga och mm, en strävan efter kunskap och en investering i ett arbete vars betydelse är att
de personliga bönerna blir lika giltiga som den traditionella bönen.

Dhikr (”åkallelse”), upprepande mantra av gudomliga namn) är en av den mest populära praxis av hängivenhet eftersom dess
flexibilitet gör det möjligt att följa den troendes vardagliga situationer. Bönen är den ritual där muslimerna tar sig
de flesta friheterna med. Icke-arabiska talande känner ett verkligt behov av att göra det på sitt språk för att förstå
den djupare betydelsen av deras invokationer. För andra har det arabiska språket, förutsatt att de förstår det, en viss
mystisk makt över sinnet. Tystnaden används också för att fokusera mer på bönens gester.

För vissa är det ablutionerna som ger mycket mening med intrycket att denna kontakt med vatten gör det möjligt att
återansluta sig till något original och mycket djupt. För andra är det qibla eller bönetider som är viktiga.
Diskussionerna var också mycket fokuserade på frågan: ”Vad är bäst för mig, att be i tid och få kontakt med rytmen i
kosmos och har en regelbundenhet eller be endast när man känner ett inre behov och när min tillgänglighet och min
uppriktighet verkligen är på plats? Alla fick svara på dessa frågor med uppriktighet.

Ramadan erbjuder möjligheten att ägna sig åt andlighet

Frågan om bönetider och deras anpassning uppstår också under fastemånaden Ramadan. Flera deltagare nämnde svårigheterna
med att fasta på sommaren och skulle vilja att bönetiderna följer dem i Mecka. Vissa gör det redan, andra bestämmer
fastan enligt sin egen fastetid (12 timmar till exempel), andra följer en våt fasta (de äter inte men dricker vatten),
men vissa vill gärna följa stjärnorna och naturen och vill inte se bönetiderna modifierade.

Denna valfrihet väcker också frågan om brytande av fastan i gemenskapen och de kompromisser som ska göras vid val av
olika fastetider. De flesta deltagarna är faktiskt vana och deltar aktiv tillsammans med familjen i faste brytande och
är väldigt lite engagerade i att ta tillbaka de missade dagarna. Denna månad uppfattas snarare som en välsignad och
helig månad som erbjuder möjligheten att ägna sig åt andligheten och minnet av Koranens uppenbarelse utan att för det
ska den ha en logistisk uppföljning som skulle leda till en kompensation av dagarna man inte fastade. Få personer tar
till sig praxis om att fasta utanför månaden Ramadan, oavsett om det är i samband med andra religiösa helgdagar eller
under utvalda dagar sprida under hela året.

För många har dyrkans aktiviteter som bön eller dhikr fördelen av att skapa en särskild tid för det, att fokusera och
lugna ner sig. De är nödvändiga i vardagen eftersom de tillåter en att ta raster mitt i yrkeslivets fart. De tillåter
introspektion, att ansluta sig till Gud och att vara uppmärksam på det nuvarande ögonblicket precis som att gripa
evigheten: ”Jag har intrycket att jag sparar tid, att tiden stannar.” Dessa ritualer tillåter sålunda en viss
förstärkning av individen som, genom att koncentrera sig på väsentligheterna, kan anpassa sig mer och möta de dagliga
prövningarna.

Allt detta går utöver islam. Idag finns det ett allmänt behov att inte längre se tiden fly och att inte längre följa
arbetsrytmer som alienerar oss. Många vill återfå makten över sina liv och andliga metoder är en del av de lösningar
som föreslås för att motverka alla dessa hinder.

Månaden Ramadans fasta är en övning som har en generellt positiv bild bland deltagarna. Mycket få har valt att ge upp
helt och hållet den här ritualen och många anpassar den eller vill anpassa den. Vissa personer från muslimska familjer
som har övergivit den rituella bönen på grund av ett stelt och formellt tillvägagångssätt, tom av mening ändå väljer att
fasta under Ramadan och ibland gå tillbaka till bönen vid denna tid på året. De finner därmed en länk till islam under
denna månad. Majoriteten av deltagarna njuter av denna månad och lägger en andlig, etisk, fysisk och familj mening in i
den. Fastans positiva effekter på hälsan nämns ofta.

Debatten om alkohol och fläsk

Förbudet mot alkohol har också blivit föremål för debatt och reflektion. Deltagarna känner till i allmänhet de koraniska
verserna som tar upp denna fråga och erkänner att förbudet inte är formellt. Vissa anser att det är bara berusningen som
är förbjudet medan andra anser att det är en rekommendation att undvika det utan ett förbud. Vissa tillåter sig därför
att dricka alkohol i mått eller när omständigheterna sätter dem i en situation som de anser vara känslig om de vägrade
(speciellt bland professionella kretsar). Andra dricker inte, inte för att de följer förbjudet men genom smak val eller
för att de tror att alkohol är dålig för hälsan. I detta fall är denna praxis, som vissa människor kan associera direkt
med deras religiösa tillhörighet, faktiskt ett personligt och eftertänkt val, helt oberoende av det.

Den vanligaste matpraxisen är paradoxalt den som deltagarna har minst förståelse på dess mening. Det handlar om förbudet
mot fläsk. Vissa väljer att äta fläsk eftersom de inte hittar någon mening med att inte göra det, ändå följer den stora
majoriteten detta förbud utan att kunna förstå det. Det är olyckligt att man inte investerar tid i tolkningsarbete av
denna praxis precis som man gör med andra.

Det finns dock många skäl för förbudet mot fläsk. Vissa är relaterade till Koranuppenbarelsens sammanhang och det gör
detta förbud föråldrad idag, medan andra fortfarande kan vara meningsfulla i vårt samhälle. För vissa var fläsk svårt
att konservera vid profeten Muhammads tid och var mer utsatt för förorening än andra kött. Idag, eftersom man har
utvecklat mer avancerade konserveringsmetoder, skulle detta förbud inte längre vara giltigt. Andra åberopa genetiska,
anatomiska och fysiologiska samband mellan människan och grisen och dess allätande diet som gör dess kött fetare och
mindre bra för hälsan. I detta fall skulle förbudet vara etiskt, filosofiskt och fysiskt. Det är upp till alla att vara
tydliga om sin egen åsikt om denna fråga.

Anteckningar:

Eva Janadin grundade 2017 tillsammans med Faker Korchane Föreningen för ett återupprättande av Mutazilitisk Islam
(MRIA), som syftar till att öppna ett fritt utrymme för diskussion och tolkning av det islamiska corpus med stöd av
resonemang, öppet sinne och hjärta för att återuppbygga ett oberoende andligt liv genom islam. Anne-Sophie Monsinay
är engagerad sedan några år i att synliggöra en fri och andlig islam.