Vid tiden för Ramadan, presentera dig själv för Gud som en kandidat

Francois Clarinval – Saphirnews

Försummelse i tillbedjan, andliga och sociala verk strider mot sökandet efter ihsan, god handling, uppfattad som en grad av förträfflighet
och närhet till Gud. Ingen kan hoppas på att komma närmare sin Skapare om han utför sina gärningar utan viljan att göra gott, att fullända
sina handlingar och utan att tillägna dem uteslutande till sin Herre. Resan mot Gud kräver av kandidaten för kunskap och närhet noggrann
respekt och kärlek till gudomliga föreskrifter.

Följeslagaren Kaab f. Ujra sa en gång, enligt Al-Hakim: ”Guds budbärare (frid vare med honom) sa: ’Samla er runt predikstolen för att
predika.’ Vi samlades. När han gick upp ett trappsteg sa han: ’Amin!’ När han sedan gick upp för andra trappsteget sa han: ’Amin!’ Sedan,
efter att ha klättrat det tredje steget, sa han: ’Amin!’

Sedan när han kom ner sa vi, ’O Guds budbärare, vi hörde något från dig idag som vi aldrig hade hört förut.’ Han sa sedan: ’Jibril, frid vare
med honom, kom till mig och sa: Bort kommer den som lämnar Ramadan när det inte är tillåtet för honom.’ Jag sa: ’Amin!’ När jag klättrade på
andra trappsteget, sa han: ’Ta bort den som inte ber över dig när du nämns för honom.’ Jag sa: ’Amin!’ När jag klättrade på tredje steget sa
han: ’Håll borta den som har åldrade föräldrar, eller någon av dem, och det är inte en anledning för honom att återvända till paradiset.’ Jag
sa: ’Amin!’”

Ingen framsteg till toppen är möjlig utan noggrann efterlevnad av obligatoriska akter

Denna mycket vackra berättelse översätter tydligt denna nyckelprincip för resan mot Gud som kräver fullständigt deltagande av den troende,
både inom områdena för obligatoriska handlingar, överordnade handlingar och i relationer med andra.

Vikten av denna princip bekräftas på två sätt: för det första genom ordet ”amin” som upprepas tre gånger av Guds Budbärare på vart och ett av
de steg han klättrar, utan att först avslöja orsakerna, sedan av det faktum att dessa tre läror uppenbarades för Guds budbärare av ängeln
Gabriel, som kom personligen.

Det kommer slutligen att noteras att den första bekräftelsen, definitivt nedtecknad av Guds Budbärare genom att säga ”amin”, relaterar till
respekten för fastan i månaden Ramadan, som är en av Islams fem pelare och därför faller inom obligatoriska handlingar. Ingen rusning till
toppen som symboliskt betecknar, här är uppstigningen på predikstolen för att predika möjlig utan den noggranna respekten för de
obligatoriska handlingarna, som utgör basen, grunden, stödpunkten.

Det är därför viktigt att under denna månad Ramadan komma ihåg denna lära som dessutom innebär respekt för fastans giltighetsregler. Allt har
gränser, ett syfte, lyder regler och utspelar sig inom en ram, som Gud vill. Överensstämmelse med Guds vilja angående var och en av dessa
saker gör det möjligt för den troende att närma sig sin Herre, den Högste. Detta är, när det gäller människan, hans yttersta syfte, vad han
skapades för, och detta i kraft av sura Adh-Dhariyat (De som virvlar upp), vers 56: Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna
enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Efterlevnad är en gyllene regel. Det är för människan det sätt på vilket hon på ett integrerat sätt kan delta i det gudomliga projektet som
rör henne.