Vem var Jesus och vad var Jesus lära?

Yasin Nerim Bicaku

Jesus är älskad av alla muslimer. Vem var Jesus, och vad undervisade han egentligen?

Profeterna

I Koranen som är den sista uppenbarelseboken vi människor har fått från Gud, säger Gud att varje samfund har fått en profet
sänd till sig; ”TILL VARJE folka har [Vi sänt] ett sändebud och när sändebudet har kommit [till sitt folk], skall rättvisa
domar avkunnas över dem och ingen skall tillfogas orätt.”
(10:47). Som muslim tror man därför på alla profeter som t. ex de
tidigt verksamma profeterna Noak, Abraham och de israelitiska profeterna Moses, David, Aron, mm. Detta är något som Koranen
klart tydliggör; ”Säg: ’Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och
Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [alla de övriga]
profeterna och deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.’”
(3:84).
Som muslim gör man ingen åtskillnad profeterna emellan, utan de är alla lika högt respekterade och omtyckta.

Jesus födelse

I Koranen nämner Gud Jesus mirakulösa födelse, utan en fader (3:45-47), där Jesus mor, Maria, erhåller ett glatt budskap
av änglarna om att hon skall föda en som, Jesus Kristus, trots att hon är jungfru. Denna mirakulösa födelse utan en fader
gör inte Jesus gudomlig. Det är ett av de olika sätt Gud kan skapa en människa på; vi har t. ex Adam som skapades utan
föräldrar, Eva som skapades utan pappa. Dessa är inte heller gudomliga. Detta är något Gud nämner i Koranen: ”Inför Gud är
Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.”
(3:59).
Detta är enkelt för Gud, Universums skapare.

Jesus var messias

Jesus var den Messias som det judiska folket väntade på i enlighet med deras heliga skrifter. Han skulle hjälpa den judiska
nationen ur krisen. Det moraliska förfallet var påtagligt med utbrett hyckleri och korruption. Jesus Kristus strävade efter
att höja deras moral och få de till att leva efter de tiobudorden. Det är allmänt känt att han fastade mycket och att han
bad mycket till Gud. Upprepad fasta och bön påminner varje människa om Gud och meningen med livet. Det leder till bejakande
av andlighet, och att man försöker leva ett harmoniskt, fridfullt och fromt liv i enlighet med Guds regler. Det var bl. a
på detta sätt Jesus skulle stärka den judiska nationen.

Mirakel

Koranen bekräftar att Jesus utförde mirakel, bl. a. botade han blinda och spetälska. Moses och Salomon är andra i historien
som också har utfört mirakel. Det gör varken dessa eller Jesus gudomliga utan det är något som sker med hjälp av Guds vilja.
Anledningen till att Jesus fick utföra mirakel var att han hade svårt att övertyga det judiska folket att han var sänd från
Gud.

Jesus lämnar jorden

Jesus blev aldrig accepterad av det judiska folket. Tvärtom, han blev hånad, förföljd och utsatt för stenkastning. Det gick
till och med så långt att det fanns planer på att döda honom.

Gud säger i Koranen: ”Och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!”
Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är
inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de
inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allmäktige, vis.”
(4:157-158)

Det finns inga bevis på att någon korsfästelse har ägt rum, bara påståenden som ej kan styrkas av några tekniska, historiska
eller arkeologiska bevis. Det som däremot är historiskt känt är att det har funnits kristna grupper tidigt efter att Jesus
hade lämnar jorden och under de första århundradena efter Kristus som trodde på honom. Men de förnekade att han var
gudomlig. De hävdade bestämt att han var en vanlig människa och profet. Det fanns även kristna som förnekade korsfästelsen.
Det Gud nämner i Koranen stämmer överens med uppfattningar som rådde bland flertalet av Jesus anhängare under de första
århundradena e. Kr.

Avskaffandet av Jesus lära

Jesus hade svårt att få gehör för sitt budskap och han hade för få rättroende till sin hjälp för att hans sanna budskap
skulle kunna bevaras. Under årens lopp har olika institutioner och personer sagt sig företräda Jesus och använt sig av
våld för att legitimera sig. Många kristna protesterade och accepterade aldrig den romerske kejsaren Konstantins införande
av doktrinen om Jesus gudomlighet på ett kyrkomöte i Nicea år 325 e. Kr.

Det är väldokumenterat historiskt faktum att den romerska armén, under ledning av kejsare Konstantin och andra högt
uppsatta romerska ämbetsmän, under årens lopp utförd regelrätta massavrättningar på hundratusentals kristna som aldrig
accepterade denna doktrin som kallas ”treenighet”. Många präster avrättades och m ånga skildringar av Jesus evangelium
brändes och bannlystes. Jesus ursprungliga evangelium blev ändrat och hans lära anpassades till Roms hedniska levnadskultur.
Läran spreds även till andra romerska hedniska områden.

En annan aktör som också påstod sig företräda Jesus är Paulus. I Apostlagärningarna, kapitel 26 vers 9-11 i dagens Bibel,
berättar Paulus själv att han fann det som plikt att på alla sätt bekämpa nasarén Jesus namn och att han med fullmakt från
prästerna satte många heliga i fängelse. När man ville döda dessa människor röstade Paulus för det! Han berättar också att
han överallt i synagogorna fick de heliga gång på gång straffade och tvang dem att häda, och att han i sitt raseri förföljde
kristna i städer utanför Judéen!

När Paulus var på väg till Damaskus för att fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff, påstod
han sig ha mött Jesus på vägen i en vision och ångrat sig (Apostlagärningarna 22:4-11)

Vad ville Paulus?

Jesus sade: ”Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas
som den minste i himmelriket”
(Matteus 5:19). Det framgår klart och tydligt att ingen har rätt att ändra i lagen. Inte ens
Muhammed, Jesus eller Moses har rätt att göra detta! Varje profets uppgift är endast att förmedla Guds budskap och
verkställa de direktiv de får genom de uppenbarelser de erhåller. Detta bekräftas också bl. a. av 5:e Moseboken, kapitel 18
vers 20, där vi läser att ingen profet har rätt att tala i Guds namn något som han inte har blivit befallen att tala. Vem
är då Paulus som tar sig denna rätt?

Paulus är ingen profet. Han är inte ens en av Jesus lärjungar och han träffade aldrig Jesus överhuvudtaget. Paulus påstod
sig ha träffat Jesus i en vision, men han var i själva verket en man som hade ett starkt brinnande hat till Jesus. Han
förföljde kristna och medverkade till att många av dessa blev avrättade.

Det är ett faktum att det enligt Guds heliga lag i Torah, den uppenbarelse som både Moses och Jesus tillämpade och levde
efter, inte går att ärva någon annans synd!

Det Paulus lärde ut strider mot Jesus lära, och att upphäva Guds heliga lag strider mot det Jesus predikade och undervisade.
Jesus själv sade: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att
upphäva utan för att uppfylla.”
(Matteus 5:17). Jesus skulle varken upphäva lagen eller profeterna utan hans uppdrag var
att uppfylla lagen och få det judiska folket att leva efter den.

Arvssynd och tron på försoningsoffer, d v s att någon har dött för människors synder, är en gammal hednisk tro som
förekommer i olika hedniska områden innan Jesus levde.

I Persien uppstod Mithra-kulten efter den persiske solguden Mithra som var född den 25:e december. Julafton och påsk var de
högtider som hedningarna högtidlighöll till minnet av honom. Hans anhängare utförde dop, konfirmation och nattvard där de
åt Mithras ”kropp” (bröd) och drack hans ”blod” (vin).

I Grekland trodde folk på Dionysios som kallades den ”enfödde sonen”. Han var född den 25:e december och kallades för både
försoningsoffer och frälsare. För hedningarna var han början och slutet (A och O).

Detta har förts in i Jesus ursprungliga lära under de första århundradena e. Kr. och påståendet om att Jesus hade ”dött” på
korset var nödvändig för den hedniska tron på försoningsoffer och arvssynd.

Jesus varnade för falska profeter, d v s folk som skall tal i Guds namn och påstå att de har erhållit en gudomlig
inspiration eller liknande (Matteus 7:15-21). De skall ”axla” en profets uppgift och lära ut ”religionen” till folk. Både
Paulus och kejsare Konstantin är exempel på det Jesus varnade för. De har sett till sina egna begär, makt och pengar, och
de är i själva verket fiender till Jesus Kristus och det han predikade.

Jesus och Moses

Jesus och Moses var lojala och trofasta mot Gud. De hade stark moral och stark personlighet. De levde i enlighet med Guds
heliga lag och de uppenbarelser som de erhöll.

De åt aldrig griskött eftersom Gud har förbjudit det i den heliga lagen. Den heliga lagen avskaffades och anpassades till
den hedniska kulturen.

Moses och Jesus var omskurna enligt Guds heliga lag. Omskärelse är ett tecken på det förbund som profeten Abraham slöt med
Gud och som innebar att Abrahams söner ättlingar, judarna (Isak) och araberna (Ismael), blev välsignade. Paulus avskaffade
omskärelsen och införde en hednisk tradition, dopet. Profeten Johannes döparen hette inte så på sitt modersmål, arameiska.
Eftersom arabiska är ett besläktat språk med arameiskan, då de tillhör den semitiska språkgruppen, är Yahya ett mer
tillämpade namn på honom. Det ”Johannes döparen” tillämpade var inte dop. Enligt guds heliga lag som de israelitiska
profeterna tillämpade, däribland Yahya, renade folk sig från synd genom att själva tvätta sig på ett föreskrivet sätt i
samband med bön, och i samband med att man omvände sig till att tro på Gud. I det sistnämnda fallet handlade det om att man
skulle tvätta hela kroppen.

I den engelska standardversionen av Bibeln, King James version, faller Jesus ned på sitt ansikte i bön (Matteus 26:39),
likaså profeten Abraham (1:a Moseboken 17:3), profeterna Moses och Aron (4:e Moseboken 20:6), profeten Joshua (Joshua 5:14)
med flera.

Denna forma av bön bekräftas av Koranen ”Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Gud i tillbedjan och söker Hans
nåd och Hans välbehag i sina ansikten bär de spåren av [de många] nedfallen under bönen.”
(48:29)

Denna tillämpning av bön avskaffades och ersattes med den hedniska kulturens former av tillbedjan. I den hedniska kulturen
tillbad man statyer och dylikt, antingen sittandes eller ståendes. Detta sätt att göra tillbedjan på är förbjudet enligt
Guds heliga lag som Moses och Jesus tillämpade och levde efter.

Jesus och Mohammed

Ca 600 år efter Jesus kom Mohammed (fvmh), och bekräftar att Jesus är Messias, det som de flesta judar hade förkastat under
Jesus tid på jorden. Han rättar också till den bild av Jesus, som Paulus, kejsare Konstantin och andra hade givit genom
införandet av de hedniska traditionerna i Jesus ursprungliga lära.

Jesus, Muhammed och alla andra profeter som t, ex Moses, Noak och Abraham är sända från samme Gud. Men vad var egentligen
deras lära?

Moses och Jesus första bud till israeliterna var ett och samma: ”Hör, Israel, vår Gud är den ende Herren.”
(5:e Moseboken 6:4 och Markus 12:29 i den engelska standardversionen av Bibeln, King James version). Ändå påstås det att
de har olika religioner. Jesus och Moses själva påstår sig aldrig vara grundare av någon religion. I Bibeln nämner de
aldrig att de har grundat någon religion.

Att tro på den ende sanne Guden och att man av en egen fri vilja, som är grundat på en fast övertygelse och kärlek till
Gud, vill leva efter Guds heliga regler heter al-Islam på arabiska. Detta är namnet på den lära som Jesus, Moses, Muhammed
och alla andra profeter har predikat sedan tidernas begynnelse.

Gud har själv namngivit denna religion: ”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min
välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.”
(5:3).

Profeten Muhammed är den siste av alla profeter som Gud har sänt till mänskligheten sedan begynnelsen. I och med hans
profetkall har Gud avslutat det religiösa regelverket åt oss människor. Namnet på denna lära, Islam, uppenbarades för
profeten Muhammed strax innan han dog.

Muhammed fick uppenbarelser från Gud i tjugotre år och Guds heliga lag som profeten Moses en gång i tiden hade kommit med
blev fullbordad och komplett i och med dessa uppenbarelser. Genom dessa uppenbarelser återinfördes bl. a bönen där
människorna skall falla ned på ansiktet, förbudet mot förtäring av griskött, mm.

Muhammeds uppenbarelser finns samlade i Koranen och i denna heliga skrift finns Jesus nämnd fler gånger vid namn än
Muhammed. Tjugofem gånger nämns Jesus vid namn medan Muhammed nämns fem gånger. Stora och betydelsefulla händelser ur Jesus
Kristus och hans mor Marias liv finns skildrade i Koranen. Jesus mor, Maria har ett kapitel uppkallat efter sig i Koranen,
kapitlet Maria. Hon är en högt respekterad kvinna. I kapitel 3 vers 42 till 51 läser vi hyr änglarna säger till henne att
Gud har valt ut just henne framför alla världens kvinnor att bli den som får äran att föda Jesus Kristus på ett mirakulöst
sätt.

Koranen berättar även om andra profeter och deras liv som t. ex Noak, Abraham, Salomon och Moses med flera. Vi kan bl. a
läsa om hur David besegrade Goliat, och hur Moses hjälpte det judiska folket att fly från farao och hur havet delade sig.

Eftersom Jesus ursprungliga budskap inte finns bevarad till fullo vet ingen hur han specifikt förhöll sig i olika
situationer. Genom att följa den sista uppenbarade boken till mänskligheten, Koranen, och profeten Muhammeds föredömliga
levnadssätt, lärdomar och uttalanden som är samlade i hadither (traditioner) följer du Jesus lära.

Enligt dessa traditioner, hadither, skall Jesus Kristus återvända6 till jorden under den sista tiden. Han återvänder under
ett stort krig som kommer att orsaka stor förödelse på jorden och där många människor kommer att dö. Han skall dessutom
bekräfta Koranen och dess budskap.

Jesus Kristus skall besegra sin störste fiende, Antikristen, och det kommer att råda frid på jorden i fyrtio år.

Koranen, ett levande mirakel

Koranen är Guds ord, och finns bevarade som den uppenbarades för profeten Muhammed. De första Koranen som skrevs ner finns
bevarad i Turkiet. Innehållet är oförändrat vilket har bekräftats av tekniska prover som har gjorts. Man har även funnit
att Koranen från olika århundraden, t. ex en Koran från 900-talet e. Kr. och en från 1700-talet e. Kr. i olika världsdelar
är helt identiska till punkt och prick.

Dagens Koran är exakt densamma och att de har bevarats på detta sätt är ett av miraklen med Koranen (det är den bäst
bevarade autentiska skriften i hela världen). Anledningen till det finner vi i den heliga skriften: ”Det är Vi som har
uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”
(15:9).

Vidare säger Gud att Koranen skall vara lätt att minnas: ”Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finna det någon som bevarat
[dess ord] i minnet [och tar lärdom]?”
(54:17)

Det finns idag miljontals människor runtom i välden som kan den helt utantill (!) även om den skulle försvinna i bokform så
finns den bevarad i människors minnen och hjärtan och kan lätt bli nedtecknad igen.

Koranen och Universum

Andra mirakel i Koranen är de vetenskapliga fakta som den innehåller och som har bekräftats av världens forskarelit på
senare år med hjälp av avancerad modern teknisk utrustning. Den tar upp hur universum uppstod för miljarder år sedan, hur
en människa skapas och genomgåt olika stadier som foster, astrologiska fakta om solen och månen. Den talar om att universum
expanderar och det är något som har bekräftats av flera framstående vetenskapsmän på 1900-talet, som t. ex amerikanen Edwin
Hubble. Koranen talar även om människans erövring av rymden!

Detta är några av flera exempel på vetenskapliga fakta som Koranen tar upp och det är något den tog upp för 1400 år
sedan!

Detta har fått till följd att bl. a flera vetenskapsmän har konverterat till Islam, som t. ex den f.d. romersk katolske
fransmannen Dr. Maurice Bucaille som är medlem av den franska medicinska akademien. Det var, som han själv uttryckte det,
hans vetenskapliga forskariver att komma fram till sanningen som fick honom att studera Koranen närmare8. När han var klar
insåg han att Koranen var en gudomlig uppenbarelse som hade uppenbarats för en profet. Han har hållit föreläsningar och
givit ut böcker om Koranen och den moderna vetenskapen.

Andra kända vetenskapsmän som också har studerat Koranens vetenskapliga fakta och det profeten Muhammed har sagt i hadither
(traditioner) angående detta tema, är den världsledande kanadensiske embryologiexperten Keith Moore. Det visade sig att det
fanns detaljer han inte kände till om fostrets utveckling som han fick reda på genom dessa källor. Han undersökte detta
närmare och fick bekräftat att det var helt sant. Då hade han haft tillgång till laboratorium och modern teknisk
utrustning!

Han hävdade bestämt att Koranen omöjligt kan vara en människas verk utan det är en gudomlig uppenbarelse. Den som en gång
har skapat hela universum, människorna, jorden, ja allt som existerar, berättar hur det hela har gått till. Det är flera
andra högt respekterade och framstående vetenskapsmän som också är av samma mening, som t. ex den japanske professorn
Yushido Kuzan som är huvudansvarig för Tokyos astronomiska observatorium, den världsberömde professorn i geologi Alfred
Kröner, den japanske världsledande professorn i maringeologi Siavida och den framstående amerikanske professorn i anatomi
Marshall Johnsson, som är verksam vid Thomas Jeffersons universitet i Filadelfia

I Koranen säger Gud: ”DENNA [SKRIFT] är en uppenbarelse från världarnas Herre; ingivelsens trogna ande har stigit ned
[och ingjutit] den i ditt hjärta, för att du skall vara en av varnarna [och varna] på ren och klar arabiska.”

(26:192-195 Koranen)

Koranen är Guds ord, och Muhammed är Guds siste budbärare. Det är Muhammed som förmedlar det slutgiltiga budskapet till
mänskligheten.

Salaam, Juli-Aug 1999, Sida 9-13