Tron på Domedagen


Sheij Muhammad Al Ruwaili – Webislam

Prisa Gud, som gör det lättare för Sina tjänare att dyrka Honom. Vi prisar honom för att Han banar för oss vägen till
lydnad. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, den Ende, som inte har någon partner, och jag vittnar att
Muhammad är Hans tjänare och Sändebud, må frid och välsignelser vare med honom, hans familj, hans följeslagare och alla dem
som följer hans vägledning.

Guds tjänare! Tron på Domedagen kan inte skiljas från tron på Gud och den som förnekar tron på Domedagen förnekar faktiskt
Gud och är en icke troende, dessutom är tron på Domedagen en av trons pelare som profeten (fvmh)
sa: ”Ni ska tro på Gud, Hans änglar, Hans heliga böcker, Hans budbärare, Domedagen och ödet, på gott och ont.”

Den sista dagen eller Domedagen är Uppståndelsens dag när folk kommer att återuppstå för att dömas och belönas för sina
handlingar. Det kallas för den sista dagen eftersom det inte kommer att finnas någon annan dag efter detta och då kommer
att definieras vilka som kommer att bo i himlen och vilka i helvetet där de kommer att inta sin sista viloplats.

Tron på dagen inbegriper tre viktiga frågor:

Först: Tron på att uppståndelsen innebär att de döda kommer tillbaka till livet när hornet hörs för andra gång och att
människorna kommer att stå inför världarnas Herre, nakna, barfota och oomskurna. Gud säger: Liksom Vi grep Oss an med
den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det!
(21:104)

Uppståndelsen är ett faktum bekräftat av Koranen och den profetiska tradition och en fråga där det finns konsensus bland
muslimer. Gud säger: En gång måste ni dö, och därefter skall ni väckas till nytt liv på Uppståndelsens dag.(23:15-16),
och profeten (fvmh) sade: ”Människor kommer att återuppstå, barfota och oomskurna”.

Det råder enighet om detta bland muslimer och är utan tvekan logisk, för Guds visdom bestämmer att hela skapelsen har ett
möte där de kommer att belönas för vad Gud befallde dem genom sina budbärare. Gud säger: Trodde ni att Vi skapade er för
nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?
(23:115) och berättade för Sin Profet (fvmh): ”Koranen har
det faktum föreskrivit för er ett datum för att återträffas.”

För det andra, tron på att man kommer att stå till svars för sina handlingar och belönas eller straffas för dem; människan
kommer att bedömas utifrån sina gärningar, detta bekräftas av Koranen, sunna och muslimerna är överens om det.

Gud säger: Det är till Oss de skall återvända, och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars. (88:25-26)
Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig
handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem. (6:160) På
Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med
det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

(21:47)

Ibn Omar (mGvnh) rapporterade att Profeten (fvmh)
sade: ”Gud närmar sig troenden och täcker honom, sedan säger Han till honom: Känner du till denna och den andra orättvisa?
Och den troende svarar: Ja, min Herre! Tills han erkänner alla sina synder och känner sig förlorad. Då säger Gud: Jag har
dold dem i ditt jordiska liv och Jag förlåter dig idag och så får han boken med goda gärningar. I motsats till hycklare och
lögnare som pekas inför hela skapelsen: Dessa är de som ljög om sin Herre! Allahs förbannelse ska över de orättfärdiga.”
Profeten (fvmh) sade också: ”Den som vill göra gott och gör det, får det registrerad som tio, sjuhundra eller fler gånger
dess värde, och den som vill göra något dåligt och göra så får den registrerat som en.”

Det råder enighet bland muslimer om sanningshalten i att vi kommer att stå till svars för våra handlingar och att vi kommer
att belönas eller straffas för dem och detta är också logisk eftersom Gud uppenbarade heliga böcker och skickade sändebud
och ålade människan att acceptera vad dem förde med sig och att handla efter dem, så om det inte fanns någon
ansvarsskyldighet eller vedergällning då skulle detta vara värdelös och fåfäng, något man inte skulle kunna hänföra till
Guds visdom. Gud säger: och Vi skall med [fullständig] kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har gått Oss förbi.
(7:7)

För det tredje, tro på himmel och helvete, att båda är mänsklighetens eviga öde. Paradiset är glädje hemmet som Gud har
berett för de troende som fruktade, trodde och lydde vad Gud har föreskrivit, och andäktigt följde budbärarnas ledning.

I paradiset finns det alla sorters nöjen som inget öga har sett, inget öra hört och inget hjärta kunnat föreställa sig. Gud
säger: Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser. Belöningen väntar hos
deras Herre: Edens lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda
[där de njuter] Hans [gåvor]. Detta väntar dem som står i bävan inför sin Herre.
(98:7-8)

Helvetet är dock platsen för lidande som Gud har bestämt för de onda bland de icke troende och hycklare som inte trodde på
honom och lydde Hans budbärare, som har alla typer av straff och otänkbara lidande. Gud säger: Och frukta Elden, som är
beredd att ta emot dem som förnekar sanningen.
(3:131) För de orättfärdiga har Vi en Eld i beredskap [vars
flammor] skall omsluta dem liksom tältduken [omsluter invånarna i ett tält]; och om de ber att få [stilla sin törst] skall
de få dricka vatten hett som smält koppar, som bränner deras ansikten.
(18:29) Gud har utestängt förnekarna av
sanningen från Sin nåd och Han har en flammande Eld i beredskap för dem;
(33:64)

Tron på Domedagen är också förknippade med tro på allt som kommer efter döden:

a) Gravens vedermödor, som innebär att den döde efter att ha blivit begravd kommer att förhöras om sin Herre, tillbedjans
praktiserande och profeten. Gud ger styrka åt de troende som svarar med säkra ord: Gud är min Herre, Islam är mitt sätt att
dyrka och Muhammed är min profet. Och vilseleder i sin tur de orättfärdiga icke troende. De kommer att säga: Oh? Eh? Jag
vet inte, medan hycklaren och de som tvekade kommer att säga, jag vet inte, jag hörde folk säga något och jag upprepade
det.

b) Straffet eller glädje i graven. Straffet i graven är till för de orättfärdiga bland icke troende och hycklare. Gud säger,
Vem är mer orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Gud eller säger: ”För mig har uppenbarats”, trots att ingenting
har uppenbarats för honom, eller den som säger: ”Jag skall uppenbara motstycket till det som Gud har uppenbarat”? Om du
kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna [mot dem och ropar]: ”Låt själen fara! I
dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna
till Hans budskap.” Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här
[skall änglarna säga:] ”För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”
(40:46)

Tron på Domedagen genererar underbara frukter, bland dem finns:

1. Viljan att vara lydiga och sträva efter lydnad får att bli belönad den dagen.

2. Rädslan för att begå synd eller tillåta dem av fruktan för straff den dagen.

3. Troendens tröst för det man förlorar från det världsliga livet med de nöjen som väntar honom i livet efter detta.

Khotba från den 29 april 2011 i Buenos Aires moské (Islamic Cultural Center – ”Väktaren av de två heliga moskéerna – Kung
Fahd, Buenos Aires – Argentina)