Till Källan

Ur Islamic Horizons – Översättning T. Abdelrahman

Stigen som leder till vatten är värdefullare för den törstige vägfararen än någon annan väg som han nyttjar, med värd än
den väg som leder till hans palats, om han har en. För det är denna väg som leder honom till ”livets upphov”.

Den bästa vägen

Han kommer att dricka sig mätt, släcka sin törst och vara nöjd. Han valde den bästa vägen. Alla människor föds törstiga,
men trots att vägarna är många, finns det bara en Sharia, det Gudomligt Uppenbarade och profetisk utformade föredömet. Det
är den totala summan av mänsklig förpliktelse i Islam – principer, regler, tro, värderingar, ideal och etik; uppenbarat av
Skaparen till sin skapelse.

Sharia är inte enbart en lagsamling som styr över yttre handlingar. Den preciserar och förklarar också vad tro, Guds enhet,
kärlek, tålamod, dyrkan, tillit, tacksamhet, syskonskap, åminnelse, jihad, Gudsfruktan och andra dimensioner på livet är.

Den språkliga meningen av Sharia framhäver den fullständighet och den omfångsrikedom som Sharia uttrycker. Enligt Lisan al
Arab (ett av de viktigaste lexikonen på arabiska språket) är roten av Sharia ordet Shara’a, som från början refererade till
en väg till vatten, en källa eller en ingång till en damm.

Sharia kan också betyda att tydliggöra eller klargöra, som i frasen Shara’a Allah ulan, ”Allah har gjort de klart för oss”.
Termen Sharia och dess många härledningar används i Koranen i många verser. Roten av Sharia (Shara’a) dyker upp två gånger
i Koranen, ”Han har föreskrivit (Shara’a) för er samma [regel för] tron som Han anbefallde Noa – detta har Vi uppenbarat
för dig [Muhammad] – och som Vi anbefallde Abraham och Moses och Jesus, nämligen att hålla fast vid [den sanna] trons
[principer] och att aldrig tillåta söndring”. (42:13)

Samma tro – olika lagar

De andra nämnda formerna i roten är shir’a och shur’an. ”Döm mellan dem [som följer dessa Skrifter] på grundval av det som
Gud har uppenbarat [för dig] och ge inte efter för deras önskningar [som står i strid] med den sanning som du har fått ta
emot. För var och en av er har Vi fastställt (shir’a) en lag och en levnadsregel.” (5:48) I koranens terminologi, inkluderar
Sharia också allt det som Gud (HoäH) förpliktade och
anklagade tidigare samhällen för genom budbärare och profeter.

Termen din (vanligen översatt med religion) innehåller faktiskt Sharia och inte tvärtom. För att förklara alla profetens
din var Islam men deras sharia var inte densamma, eller det kanske är bättre att säga att den var speciellt anpassad till
varje profets samhälle. Mohammed (fvmh) är Sharian
inte bara den sista och fulländade men också den universella. Studierna över Guds Sharia genom århundraden har lett till
framställningen av volymer och bibliotek av stora verk som inte lämnat många detaljer utan diskussion och inga givna
principer outforskade. Ett viktigt område inom studierna av Sharia är studierna av dess källa, källor som man skall söka
efter när man skall försöka hitta regler eller Sharias ståndpunkt i en fråga. Denna vetenskap kallas Usul-al-Fiqh, islamisk
rättsvetenskap. Det finns huvudsakligen två källor: det som Gud (HoäH) uppenbarat för sin Profet (fvmh), Koranen och Sunna
(Profetens normer) och tillika de mänskliga utredningsprocesser som sedermera skrivits, samlats och bearbetats. De senare
källorna kan brytas ner till flera närmanden: Qiyas, vilket betyder att fatta ett beslut genom att dra en parallell med
bestämda tidigare likartade fall i en text. Isma’ vilket betyder samstämmigt utlåtande och även andra former av uppdelningar.
Den vetenskapliga noggrannheten i detta område är överväldigande.

Gud är en – Sharia är en

Man måste dock alltid komma ihåg att trots allt mänskligt engagemang för att förstå Sharia och alla våra klassifikationer,
listor och nödvändiga förenklingar, har källan till Sharia varit och kommer alltid att vara en, Gud (HoäH) och Hans Sharia
är en.

I livet däremot finns de t flera olika vägar. Alla kan vi nog enkelt måla upp de andra vägarna och deras vägfarare – folk
och civilisationer som olyckligt gått ombord på dessa osäkra farkost. Det finns ingen tvekan om att andra stigar existerar,
och medan du läser denna artikel ä dessa vägar fulla av kolonner bestående av män och kvinnor, ovetande, naiva och
känslokalla. Trots detta är Sharias väg den enda väg som leder folk till ett meningsfullt liv i denna värld och i den
kommande. Sharia kan till och med ha ett mer relevant förhållande till sin språkliga bakgrund än vad man ser vid det första
ögonkastet. För vatten är det universella rengöringsmedlet, törstsläckaren, och bästa skyddet mot eld. Som Shaykh Ahmad
Sirhindi, 1500-talets reformator sade: ”det finns ingen högre nivå än att tjäna (abdyat) och det finns ingen sanning bortom
Sharia”.

Salaam 1996, Juli-Augusti Sida 27-28