Tecken på Domedagen: Den Falska messias. Del 3

Jamaal al-Din Zarabozo – www.islamreligion.com

Vi kommer att göra en kort presentation om var och en av all stora tecken som pekades av profeten (fvmh)
i den tidigare nämnda hadither. Naturligtvis i den utsträckning som detta är en diskussion om det som är dold för oss
(Ghaib, dvs. frågor som mänskligheten inte har sett eller upplevt), mycket av det kommer att begränsas till exakt vad som
nämnts i texterna i Koranen eller Sunna.

Al-Dajjal (den falske Messias)

Det finns många uttalanden av Profeten som behandlar ankomsten av al-Dajjal eller falske Messias. (1) Denna hadith visar
att denna person kommer att bli en stor prövning och frestelse för alla människor, troende eller inte. Profeten sade till
exempel att alla tidigare profeter varnade också sina folk om al-Dajjals ankomst. Profeten sade:

”Det har inte funnits någon profet som inte varnade sin nation om den enögde lögnare (al-Dajjal).”
(Sahih Al-Bukhari)

Dessutom profeten, som berättas i autentiska hadither, brukade söka sin tillflykt till Gud under bönen från den falske
Messias vedermödor.

Flera uttalanden av Profeten ger oss en mängd information om al-Dajjal. Profeten klargjorde till exempel att det är en
människa. (2) I allmänhet bör den sanna troende inte bli lurad av al-Dajjal eftersom profeten har gett en så tydlig
beskrivning av honom att det finns mycket små möjligheter för denne att lura en troende. Dock detta betonar vikten av
kunskap i islam. Om någon ignorerar helt hur Profeten beskrev al-Dajjal det kommer inte att vara förvånande om denne faller
in i några av de knep och bedrägerier av detta onda väsen.

De många hadith om al-Dajjal innehåller en beskrivning av hans fysiska egenskaper. Dessa hadith inkluderar följande:

Muslim antecknade att Ibn Umar berättade att Allahs budbärare gjorde ett omnämnande av al-Dajjal i närvaro av folket och
sade: ”Gud är inte enögd och därför vet vi att al-Dajjal är blind på sitt högra öga och hans öga är som en flytande druva.”

I en annan Hadith som rapporterades av Imam Muslim och andra, sade profeten: ”Det skall vara tre skrivna (arabiska)
bokstäver: Kaaf, Faa, Raa. Dessa tre bokstäver i den ordning utgör grunden för det arabiska ordet ”Kafir” som betyder
hedning, mellan al-Dajjals ögon.” I en annan hadith, förklarade profeten att varje muslim kommer att kunna läsa dessa
bokstäver.

Profeten beskrev också några av de saker som kommer med al-Dajjal. Imam Muslim registrerade till exempel att Profeten sa:

”Al-Dajjal kommer att ha med sig eld och vatten, och hans eld kommer att kännas som kallt vatten och vattnet kommer att
kännas som elden, så utsätt inte er för dess förstörelse.”

Hudaifa, profetens följeslagare sade också:

”Jag vet mer än er om vad som kommer med al-Dajjal. Det kommer att finnas två kanaler med honom (i den ena kommer att rinna
vatten) och i den andra (kommer att finnas) eld (inuti), och det som ser ut att vara eld kommer att vara vatten och det ser
ut att vara vatten kommer att vara eld. Så, vem av er som kan se det och är törstig, bör dricka det som ser ut som eld.”
(Muslim)

Precis som med alla religiösa bedragare, de som är medvetna om sanningen kommer att kunna se det som finns bakom hans
planer och fantastiska trick. Följande hadith gör detta mycket tydligt. Abu Said al-Khudri rapporterade att Guds budbärare
gav en dag en detaljerad förteckning över al-Dajjal, och där nämndes följande:

”Han kommer att komma, men han kommer inte att tillåtas komma in genom bergspassen till Medina. Så han kommer att stanna i
vissa landområden (som innehåller höga koncentrationer av salt som gör dem sterila) i anslutning till staden Medina, och en
person kommer att träda fram (till al-Dajjal) och säga: ”Jag vittnar att du är al-Dajjal som Allahs sändebud (fvmh)
berättade om för oss.” Al-Dajjal kommer då att säga (till sina följeslagare), ”Vad skulle ni tycka om jag dödar den här
personen och sedan föra den tillbaka till livet? Skulle ni fortfarande hysa några tvivel om detta?” De kommer att svara:
”Nej”. Då kommer han att döda (mannen) och sedan föra honom tillbaka till livet. När han har återupplivat denna person
kommer hon att säga: ”Vid Gud, det finns inget bättre bevis på detta (att du är al-Dajjal) än det du just gjorde.”
Al-Dajjal kommer sedan att försöka döda honom (igen), men inte kunna göra det.”

En av de många saker man lär sig genom historien om al-Dajjal är att världslig rikedom och landvinningar inte är det som
bestämmer en persons betydelse och värde. I själva verket kan en person ha allt som världen innehåller, dock om han saknar
tro i sitt hjärta, har han inget värde alls. Därför står det i en annan av Sahih Muslims hadither:

Al Muguira ibn Shuba sa:

”Ingen frågade Allahs budbärare, fred och Guds nåd vara med honom, mer om al-Dajjal än jag. Han sade: ”Han borde inte vara
en källa till oro för dig, han kommer inte att kunna skada dig”. Jag sade, ”Guds budbärare, det sägs att han kommer att ha
med sig (överflöd av) mat och vatten.” Sedan sade han: ”Han (al-Dajjal) och hans förmåga att förvirra de trogna med vad Gud
har gjort tillåten och som har skapats av Hans händer (till exempel stora mängder vatten och mat) kommer att vara obetydlig
i jämförelse med Guds förmåga att göra dessa händelser till en källa som kommer att öka de troendes tro.”

I Sahih Muslim finns det också några hadither där profeten klargör följande:

”Det kommer att inte finnas något land genom vilken al-Dajjal kommer att passera eller korsa med undantag för Mecka och
Medina, och varje väg som leder till dem kommer att skyddas av änglar ordnade i rader. Sedan kommer han (al-Dajjal) att
vistas i delar av landet (som innehåller höga koncentrationer av salt där det finns läckage som gör dem sterila) i
anslutning till staden Medina och denna (Medina) kommer att skaka så häftigt att alla icke troende och hycklare kommer att
lämna det och bege sig till honom (al-Dajjal).”

Profeten beskrev också al-Dajjals anhängare när han sade:

”Al-Dajjal kommer att följas av sjuttio tusen av Isfahans judar klädda med persiska mattor.”

Följande hadith av Sahih Muslim ger en mer detaljerad beskrivning av al-Dajjals ovanliga handlingar som leder direkt till
uppkomsten av nästa stora tecken för Domedagen: Jesus återkomst.

An-Nawas ibn Sam’an rapporterade att Allahs budbärare gjorde ett omnämnande av al-Dajjal en dag på morgonen. Ibland beskrev
honom som obetydlig och ibland beskrev (hans oro) som mycket viktigt och vi kände det som om han var mellan dadelpalmer. När
vi åkte till honom (profeten) på natten, läste han för oss (de tecknen på rädsla) och sade:

”Vad är det med er?” Vi sade, ”Guds budbärare, du nämnde al-Dajjal på morgonen (ibland beskrev du honom) som obetydligt och
ibland som mycket viktigt, tills vi började tro att han var där någonstans (nära en) grupp palmer.” Sedan sade han: ”Jag är
inte rädd när det gäller er om många andra saker förutom om al-Dajjal. Om han kommer fram medan jag är med er, kommer jag
att slåss med honom för er räkning, men om han kommer fram när jag inte är med er, då måste varje man kämpa för sin egen
räkning och Gud kommer att ta hand om alla muslimer åt mina vägnar (och skydda dem mot hans onda) . Han (al-Dajjal) är en
ung man med mycket lockigt hår och med ett blint öga. Jag liknar honom med Abdul Ussa b. Qatan. Den av er som överlever och
kan se honom bör recitera över honom de första verserna i Sura Al-Kahf. Han kommer att visa sig i vägen mellan Syrien och
Irak och sprida ondska höger och vänster. O Guds tjänare! Håll er till (sanningens väg).”

Vi sade, ”Guds budbärare, hur länge kommer han att vara på jorden?” Han sa, ”Under fyrtio dagar, en dag kommer att vara som
ett år och en dag som en månad och en dag som en vecka och resten av dagarna kommer att vara som alla dagar (normal).” Vi
sade, ”Guds budbärare, kommer en dags böner att räcka som böner för en dag som liknar ett år” Då sade han: ”Nej, men ni
måste göra en tidsuppskattning (och sedan be)” . Vi sade, ”Guds budbärare, hur snabbt kommer han att vandra på jorden” Han
svarade: ”som ett moln som drivs av vinden. Han kommer att gå till människor och bjuda dem in (till fel religion) och de
kommer att bekräfta sin tro på honom och svara till honom. Då kommer han att beordra himlen och regnet kommer att falla och
odlingarna kommer att växa.

På kvällen kommer deras bete djur att komma till dem med deras pucklar väldigt höga, deras juver fulla av mjölk och deras
flanker välsträckta. Då kommer han att gå med andra människor och bjuda in dem. Men de kommer att förkasta honom, han kommer
att gå ifrån dem och då blir det torka för dem och ingen form av välstånd blir det kvar för dem. Då kommer han att vandra
genom karg jord och säga ”Producera dina skatter”, och dessa skatter kommer att komma och samla sig (själva) framför honom
som en bisvärm. Han kommer då att kalla en person i sina bästa unga år, han kommer att attackera med svärd, skära honom i
två delar (dessa delar kommer att vila på ett avstånd som liknar den som finns) mellan bågskytten och hans mål. Då kommer
han att kalla den (unge mannen) och han kommer att komma skrattande, hans ansikte kommer att vara glänsande (med glädje),
och då i det ögonblicket kommer Gud att sända Jesus, Marias son …”

Anteckningar

 1. Egentligen talade profeten om många stora lögnare och bedragare, det är vad ordet al-Dajjal innebär, som kommer att
  framträda inför domedagen. Bukhari och Muslim rapporterade till exempel, att Profeten sade: ”Timmen kommer inte förrän
  cirka trettio bedragare, lögnare har stigit upp och proklamerat vara en Guds budbärare” Dessa kan betraktas som ”mindre
  al-Dajjal” och en del av de mindre tecknen på domedagen. Den ”större al-Dajjal är det största tecknet på domedagen och om
  vilken profeten, (fvmh) reserverade sina största varningar.

 2. Det finns de som tolkar att al-Dajjal är till exempel, vissa icke-islamiska ideologier, nationer eller världsåskådningar,
  och så vidare. Även om man måste lära sig av de bevis som kommer från alla olika al-Dajjals händer och undvika dessa
  oavsett var de kommer ifrån, är det inte rätt att förvränga den enkla betydelsen av hadithen och påstå att al-Dajjal är
  något annat än en människa som kommer att dyka upp strax innan Jesus ankomst.