Tecken på Domedagen: De större tecken. Del 2

Jamaal al-Din Zarabozo – www.islamreligion.com

Hadith om de större tecken på Domedagen

De större tecken är sådana som förekommer relativt nära Domedagen och det handlar om händelser som kan anses allmänt
”ovanliga” eller som sensationella.

Det finns ett antal hadith där profeten (fvmh)
nämnde de större tecken inför domedagen samtidigt. Dessa hadither inkluderar följande:

Imam Muslim registreras i sin Sahih:

Judaifa bin Usaid al-Gifari berättade att: ”Allahs budbärare kom till oss plötsligt medan vi var (engagerade i en
diskussion). Han sa: ”Vad är det ni diskuterar?” De (följeslagarna) svarade: ”Vi diskuterade om den sista timmen.” Då sade
han: ”Det kommer inte förrän ni ser de tio tecken som föregår den sista timmen”. Och (med hänvisning till detta) nämnde han
röken, den falska Messias, Odjuret, den uppgående solen från väster, Jesus andra ankomst, (fvmh), Gog och Magog, och
jordskred i tre platser, en i öster, en i väst och en i Arabien som avslutar med en eld som brinner från Jemen och driver
människorna till mötesplatsen.”

Muslim registrerade också i sin Sahih:

Allahs budbärare sade: ”Timmen kommer inte förrän ni ser tio tecken: ett jordskred i öster, och ett jordskred i väster och
ett jordskred på den arabiska halvön, röken, det falska Messias, odjuret, Gog och Magog, den uppgående solen från väster
och elden som börjar i Adens nedre delar och sprids överallt.” Det finns en hadith från Abu Sarihan där Guds budbärare inte
nämner (den tionde signalen), men sade att en av de tio var Jesus, Marias sons (fvmd) ankomst, och i en annan variant nämns
en våldsam vindstöt som kommer att leda sjöfolket.

Det finns ett par hadith till där Profeten nämner några av dessa tidigare händelser. I dessa hadither nämnde han inte dessa
som den sista timmens specifika tecken. Istället gav profeten en skarp varning om att människor ska göra sina goda gärningar
innan dessa händelser inträffar, eftersom de annonsera slutet för handlingstiden och början för räkenskapenstid. Abu Huraira
berättade att Allahs budbärare sade:

”Skynda er att utföra goda gärningar före sex saker händer: solens uppgång från väst, röken, den falske profeten, Odjuret,
och (dödsfallet) av en av er eller allmän förvirring.”

(Muslim)

Observera att i denna hadith nämnde profeten ”dödsfallet av en av er.” Detta är också en form av ”tid.” Även om det är
intressant och viktigt att lära sig och förstå de större tecken som föregår den sista timmen, för dem som inte kommer att
bevittna de sista dagarnas händelser är deras ”tid” deras död för vilket de måste förbereda sig och inför vilket är många
obetänksamma. Så när en beduin kom till profeten och frågade:

”När inträffar den sista timmen?” Profeten pekade på en pojke och sa: ”Om denna pojke lever, när han blir gammal och
skröplig kommer din tid ha redan ägt rum.”
(Sahih Al-Bukhari)

De större tecknens kronologiska ordning och dess natur

Yusuf al-Waabil noterade att han inte hittade någon tydlig text som nämnde den ordning i vilken de stora tecknen skulle
uppträda inför Domedagen. Haditherna som nämner dessa tecken samtidigt, som de som nämns ovan, gör det med hjälp av
konjunktioner som ”och” eller ”eller”. Dessa konjunktioner ger inte på något sätt några konkreta indikationer på den
kronologiska ordningen av dessa händelser. I själva verket, vilket framgår av Al-Waabil, några av haditherna nämner
händelserna i olika ordning. (1)

Ibn Hajar har dock delat upp de större tecken i två huvudkategorier, där de första, kronologiskt sätt, kommer att inträffa
hända definitivt före den andra. (2) Den första gruppen av tecken kommer att ske på jorden utan att jordens natur förändras
helt. Dessa tecken är tydliga och bör väcka folket och leda dem till omvändelse inför Gud. När de inträffar kommer det inte
att göras någon skillnad mellan troende och icke troende, det finns inte heller några direkta effekter som för tanken att
uppståndelsen är nära. Tecken som ingår i denna kategori inkluderar ankomsten av den falska Messias (Antikrist), Jesus
återkomst, Gog och Magog, och jordskred.

Den andra kategorin lämnar inga tvivel om att uppståndelsen och slutet av skapelsen har börjat. Dessutom kommer det att
göras skillnad mellan troende och icke troende. Därför, under och efter dessa tecken, kommer det inte att finnas möjlighet
till ånger eller återvändande till Gud. Vid den tidpunkten kommer det att vara för sent för att Gud ska acceptera någons
ånger. Tecknen i denna kategori omfattar odjurets ankomst, röken och soluppgången från väster.

Dessutom verkar det att när dessa tecken börjar att uppträdda, kommer den andra att följa relativt snabbt. (3) Profeten
sade:

”Tecknen kommer att dyka upp den ena efter den andra, liksom länkar i en kedja som följer efter varandra.” (4)

Ahmad registrerade i sin Musnad att profeten sade:

”Tecknen är som pärlor i ett snöre. Om snöret går sönder, faller de (snabbt) den ena efter den andra.” (5)

Anteckningar:

  1. Yoosuf al-Waabil, Ashraat al-Saa’ah (Al-Damam, Saudiarabien: Maktabah Ibn al-Jauzi, 1989), s. 183-186.
  2. Ahmad Ibn Hajar, Fath al-Baari bi-Sharh Sahih Al-Bukhari (Riyadh: Idaarah al-Buhuz al-Ilmiyyah, nd), vol. 11, s.
    352-353.
  3. Cf, Ibn Hajar, vol. 13, s. 77, Al-Waabil, s. 188-189.
  4. Rapporterad av al-Tabaraani i Al-Awsat.
  5. Rapporterad av Ahmad.