Steg till en islamisk skilsmässa

Huda – learnreligions.com

 

Skilsmässa är tillåten inom islam som en sista utväg om det inte är möjligt att fortsätta ett äktenskap. Vissa åtgärder måste vidtas för att säkerställa att alla alternativ har uttömts och att båda parter behandlas med respekt och rättvisa.

Inom islam tror man att livet i äktenskapet bör vara fyllt av barmhärtighet, medkänsla och lugn, äktenskapet är en stor välsignelse. Varje partner i äktenskapet har vissa rättigheter och skyldigheter, som ska uppfyllas på ett kärleksfullt sätt för familjens bästa.

Men tyvärr är det inte alltid så.

 

1. Utvärdera och försök att försona

När ett äktenskap är i fara, rekommenderas paret att vidta alla möjliga lösningar för att återuppbygga förhållandet. Skilsmässan är tillåtet som ett sista alternativ, men det avråds. Profeten Muhammed sa en gång: ”Av alla lagliga saker är skilsmässa det mest hatade av Allah.”

Av denna anledning är det första steget ett par bör göra att verkligen söka sina hjärtan, utvärdera förhållandet och försöka försona sig. Alla äktenskap har upp- och nedgångar, och detta beslut bör inte fattas lätt. Fråga dig själv: ”Har jag verkligen provat allt annat?” Utvärdera dina egna behov och svagheter, tänka igenom konsekvenserna. Försök att komma ihåg de goda sakerna med din make/maka och hitta förlåtelse, tålamod i ditt hjärta för mindre irritationsmoment. Kommunicera med din make/maka om dina känslor, rädslor och behov. Under detta steg kan hjälp av en neutral islamisk rådgivare vara till hjälp för vissa människor.

Om du efter en grundlig utvärdering av ditt äktenskap finner att det inte finns något annat alternativ än skilsmässa, är det ingen skam att gå vidare till nästa steg. Allah ger skilsmässa som ett alternativ eftersom det ibland verkligen är det bästa för alla berörda. Ingen behöver förbli i en situation som orsakar personlig nöd, smärta och lidande. I sådana fall är det mer barmhärtigt att var och en går skilda vägar, på ett fredligt och vänligt sätt.

Men inse att islam beskriver vissa steg som måste ske både före, under och efter en skilsmässa. Båda parters behov beaktas. Eventuella barn i äktenskapet ges högsta prioritet. Riktlinjer ges både för personligt beteende och juridisk process. Att följa dessa riktlinjer kan vara svårt, särskilt om en eller båda makarna känner sig kränkta eller arga. Sträva efter att vara mogen och rättvis. Kom ihåg Allahs ord i Koranen: ”… därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo.” (2:229)

 

2. Skiljeförfarande

Koranen säger: ” Om ni är rädda för oenighet mellan en man och hans hustru, utse då en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj; om båda [innerst inne] vill försonas, skall Gud återställa det goda förhållandet mellan dem. Gud har kunskap om allt, är underrättad om allt.” (4:35)

Ett äktenskap och en eventuell skilsmässa involverar fler än bara de två makarna. Det påverkar barn, föräldrar och hela familjer. Innan ett beslut fattas om skilsmässa är det alltså bara rättvist att involvera familjens äldsta i ett försök till försoning. Familjemedlemmar känner varje part personligen, inklusive deras styrkor och svagheter, och skulle förhoppningsvis ha deras bästa för ögonen. Om de närmar sig uppgiften med uppriktighet kan de vara framgångsrika i att hjälpa paret att lösa sina problem.

Vissa par är ovilliga att involvera familjemedlemmar i sina svårigheter. Man måste dock komma ihåg att en skilsmässa skulle påverka dem också i deras relationer med barnbarn, syskonbarn, etc. och i det ansvar de skulle möta när det gäller att hjälpa varje make att utveckla ett självständigt liv. Så familjen kommer att vara med, på ett eller annat sätt. För det mesta skulle familjemedlemmar föredra möjligheten att hjälpa till medan det fortfarande är möjligt.

Vissa par söker ett alternativ, med en oberoende äktenskapsrådgivare som skiljedomare. Även om en rådgivare kan spela en viktig roll i försoning, är denna person naturligt skild och saknar personligt engagemang. Familjemedlemmar har ett personligt intresse i resultatet och kan vara mer engagerade i att söka en lösning.

Om detta försök misslyckas, efter alla ansträngningar, är det känt att skilsmässa kan vara det enda alternativet. Paret fortsätter med att uttala sig om skilsmässa. Förfarandena för att faktiskt ansöka om skilsmässa beror på om flytten initieras av mannen eller hustrun.

 

3. Ansökan om skilsmässa

När en skilsmässa initieras av maken kallas det talaq. Makens uttalande kan vara muntligt eller skriftligt och bör endast göras en gång. Eftersom mannen försöker bryta äktenskapskontraktet har hustrun full rätt att behålla hemgiften (mahr) som betalats till henne.

Om hustrun påbörjar en skilsmässa finns det två alternativ. I det första fallet kan hustrun välja att lämna tillbaka sin hemgift för att avsluta äktenskapet. Hon avstår från rätten att behålla hemgiften eftersom det är hon som försöker bryta äktenskapskontraktet. Detta är känt som khul’a. Om detta ämne, säger Koranen: Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna fruktar att inte kunna iaktta de av Gud [fastställda] gränserna. Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta de gränser som Gud [fastställt], kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något [till mannen]. Överträd inte de gränser som Gud [har fastställt] – de som överträder de av Gud [fastställda] gränserna är syndare. (2:229).

I det andra fallet kan hustrun välja att ansöka om skilsmässa hos en domare, med anledningen. Hon måste bevisa att hennes man inte hade fullgjort sina skyldigheter. I den här situationen skulle det vara orättvist att förvänta sig att hon också skulle lämna tillbaka hemgiften. Domaren fattar ett beslut baserat på fakta i fallet och landets lag.

Beroende på var du bor kan en separat juridisk process för skilsmässa krävas. Detta innebär vanligtvis att lämna in en ansökan till en lokal domstol, iaktta en väntetid, delta i utfrågningar och erhålla ett juridiskt dekret om skilsmässan. Detta juridiska förfarande kan vara tillräckligt för en islamisk skilsmässa om den också uppfyller islamiska krav.

I alla islamiska skilsmässoförfaranden finns det en väntetid på tre månader innan skilsmässan slutförs.

 

4. Vänteperiod (Iddat)

Efter en skilsmässa kräver islam tre månaders väntetid (kallad iddah) innan skilsmässan slutförs.

Under denna tid fortsätter paret att bo under samma tak men sover isär. Detta ger paret tid att lugna ner sig, utvärdera förhållandet och kanske försonas. Ibland fattas beslut i hast och ilska, och senare kan en eller båda parter ångra sig. Under väntetiden är makarna fria att när som helst återuppta sitt förhållande och därmed avslutar skilsmässoprocessen utan att ett nytt äktenskapskontrakt behövs.

En annan orsak till väntetiden är ett sätt att avgöra om hustrun väntar barn. Om hustrun är gravid fortsätter väntetiden till efter att hon har fött barnet. Under hela väntetiden har hustrun rätt att bo kvar i familjehemmet och mannen ansvarar för hennes försörjning.

Om karenstiden fullföljs utan försoning är skilsmässan fullbordad och får full effekt. Mannens ekonomiska ansvar för hustrun upphör och hon återvänder ofta till sitt eget familjehem. Maken fortsätter dock att vara ansvarig för eventuella barns ekonomiska behov genom regelbundna underhållsbidrag.

 

5. Barnens vårdnadskap

I händelse av skilsmässa bär barn ofta de mest smärtsamma konsekvenserna. Islamisk lag tar hänsyn till deras behov och ser till att de vårdas.

Det ekonomiska stödet för eventuella barn, både under ett äktenskap eller efter skilsmässa, åvilar enbart fadern. Detta är barnens rättighet för sin far, och domstolar har befogenhet att verkställa barnbidrag, om det behövs. Beloppet är öppet för förhandling och bör stå i proportion till makens ekonomiska möjligheter.

Koranen råder man och hustru att rådfråga varandra på ett rättvist sätt angående sina barns framtid efter skilsmässa (2:233). Denna vers säger specifikt att spädbarn som fortfarande ammar kan fortsätta att amma tills båda föräldrarna kommer överens om avvänjningsperioden genom ”ömsesidigt samtycke och råd”. Denna anda bör definiera alla medföräldrarelationer.

Islamisk lag föreskriver att barnens fysiska vårdnad ska gå till en muslim som har god fysisk och psykisk hälsa och som är i den bästa positionen för att möta barnens behov. Olika jurister har etablerat olika uppfattningar om hur detta bäst kan göras. Vissa har slagit fast att vårdnaden tillerkänns mamman om barnet är under en viss ålder och pappan om barnet är äldre. Andra skulle låta äldre barn uttrycka en preferens. I allmänhet är det känt att små barn och flickor tas om hand av sin mamma bäst.

Eftersom det finns olika åsikter bland islamiska forskare om vårdnad av barn, kan man hitta variationer i lokal lagstiftning. I alla fall är dock det främsta problemet att barnen tas om hand av en vältränad förälder som kan tillgodose deras känslomässiga och fysiska behov.

 

6. Skilsmässan slutförs

Efter att väntetiden är över är skilsmässan slutförd. Det är bäst för paret att formalisera skilsmässan i närvaro av de två vittnena och verifiera att parterna har uppfyllt alla sina skyldigheter. Vid denna tidpunkt är frun fri att gifta om sig om hon så önskar.

Islam avskräcker muslimer från att gå fram och tillbaka om sina beslut, delta i känslomässig utpressning eller lämna den andra maken i limbo. Koranen säger: Då ni har skilt er från er hustru och hennes vänteperiod närmar sig slutet, skall ni antingen ta henne tillbaka eller också ge henne fri, allt enligt god sed. Men ni får inte hålla henne kvar mot hennes vilja för att skada henne. Den som handlar så begår orätt mot sig själv. (2:231) Således uppmuntrar Koranen ett frånskilt par att behandla varandra i godo och att bryta banden snyggt och fast.

Om ett par bestämmer sig för att försonas, efter att skilsmässan är klar, måste de börja om med ett nytt kontrakt och en ny hemgift (mahr). För att förhindra skadliga jojo-förhållanden finns det en gräns för hur många gånger samma par får gifta sig och skilja sig. Om ett par bestämmer sig för att gifta om sig efter en skilsmässa kan detta bara göras två gånger. Koranen säger: Skilsmässa [får återkallas] två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo. (2:229)

Efter att ha skilt sig och gift om sig två gånger, om paret sedan bestämmer sig för att skiljas igen, är det klart att det finns ett stort problem i förhållandet. Därför får paret i islam, efter den tredje skilsmässan, inte gifta om sig igen. Först måste kvinnan söka uppfyllelse i äktenskapet med en annan man. Först efter att hon blivit frånskild eller änka från denna andra äktenskapspartner, skulle det vara möjligt för henne att åter försonas med sin första make om de så önskar.

Detta kan verka som en konstig regel, men den tjänar två huvudsakliga syften. För det första är det mindre sannolikt att den första mannen inleder en tredje skilsmässa på ett oseriöst sätt, i vetskap om att beslutet är oåterkalleligt. Man kommer att agera med mer noggrann övervägande. För det andra kan det vara så att de två individerna helt enkelt inte var en bra match för varandra. Hustrun kan finna lycka i ett annat äktenskap. Eller så kanske hon inser, efter att ha upplevt äktenskap med någon annan, att hon trots allt vill försonas med sin första make.