Spreds Islam genom svärdet?

Shabir Ally

”Tvång ska inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd.” (2:256)

Denna koranvers visar att Gud har klargjort skillnaden mellan sanning och falska idéer, och att människorna därmed är fria
att välja antingen den ena eller den andra.

Ingen kan tvingas att tro på någon religion, eftersom tron är beroende av människans egna fria val. Den som tror på Koranens
uppenbarelse är förbjuden att påtvinga sin trosuppfattning på en annan människa.

Inte ens Profeten själv hade denna rättighet. Detta kommer tydligt fram i följande koranvers: ”Om detta hade varit din
Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du [Muhammed] påtvinga
människorna tron? Nej, ingen kommet till tro utan Guds vilja”

Dessa råd från skaparen gör det klart att den som tror sig få en annan människa att tro på Gud misstar sig grovt. Om Gud
hade velat, skulle Han gjort så att alla människor trodde på Honom. Men Han valde att ge människan fri vilja. Det är Guds
nåd att få tro på Honom! Någon vackrare förklaring till tro finns knappast, och vem helst förstått detta inser också att
det vore en svår synd att påtvinga sin tro på någon.

Tvärtom, Koranen råder de troende kalla de icke troende till tro på följande sätt: ”Kalla [människorna, Muhammed] med
kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet
bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning.”

Vi bör lägga märke till att denna kallelse till det rätta måste föras genom fasta kunskaper och visdom i sitt sätt att
framföra sin sak. Ingenstans nämns våld eller tvångsmedel – för att tala om svärdet!

Den kanadensiska junior Encyclopedia skriver om Islam: ”Islam är världens snabbaste växande religion. Vad förklarar detta
fenomen? Vad eller vem tvingar någon att bli muslim? Muslimerna är inte engagerade i utåtriktad missionsverksamhet. Det
är människorna som själva söker Islam, eftersom Islam är en förnuftig religion.” (Sida 396)

Huston Smith skriver i sin bok ”The Worlds Religions” hur Profeten Muhammed (fvmh) ,
gav judar och kristna full religionsfrihet i det islamiska samhället i Medina. Han lät skriva upp ett dokument enligt
vilket judar och kristna måste skyddas från alla slags trakasserier och orättvisor. De skall ha samma samhälleliga
rättigheter i den islamiska staten som muslimerna, och de skall få likadana möjligheter till religionsutövande som
muslimerna. (Sida 256)

Smith beskriver detta dokument som ”världens första deklaration av samvetes frihet och den grundläggande modellen för
alla kommande islamiska samhällen” (Sida 256)

Bedöm då själva om Islam spreds med svärdet. Följande svar kommer från Ira Zepp Jr som skriver i sin bok
”A Muslim Primer”: ”Det är olyckligt att man spridit den stereotypiska bilden av Islam som en religion som spriddes
genom svärdet. Den historiska realiteten är att Islam expanderade genom människornas övertygelse, inte genom militära
expeditioner. Hursomhelst kan Islam inte påtvingas någon, om trosbekännelsen uttalas utan tro, har man inte blivit muslim.”
(Sida 134)

Ur Salaam Nr 5 Sept-Okt 1997, Sida 17