Språkets förvrängning och islamofobin

Angel Alvarez Hernández – Webislam

I förordet för ”Språklig förgiftning – Språkets perversion” av Vicente Romano, doktor i informationsvetenskap från
Complutense de Madrid och doktor i social kommunikation vid universitetet i Münster (Tyskland), läser man följande:

Språket möjliggör social kommunikation och, med den, det språkliga förverkligandet av sociala relationer. Ordet är
en viktig reglerare av beteendes mentala processer.

Senaren tillägger Vicente Romano:

Kapitalismen behöver psykologisk dominans över individen och manipulering hans samvete. På detta integreras
individen i deras värdesystem. Så länge människor accepterar detta samhällssystem är inte nödvändigt att underkasta
dem till poliser, pansarfordon eller arméer. Eftersom ett öppet tvång skulle vara oacceptabel, och bara en liten del
av eliten kan mutas med konkreta belöningar, måste staten övertyga den stora majoriteten av medborgarna över dess
åtgärders oundviklighet och fördelar genom ideologin.

Det mest effektiva sättet att dölja handlingar av psykiskt och fysiskt våld i ett socialt system som genererar
ångest, osäkerhet om framtiden, osäkra anställningar, diskriminering av alla slag, osv, är att skapa en diskurs som
håller kvar rädslan och få befolkningen att tro att det inte finns något alternativ än uppgivenheten. Med andra ord,
lögner och sveks diskurs.

I dagens journalistik, många medier, skriftliga eller audiovisuella, använder felaktig islamiska termer, och
genererar med detta missbruk en oöverstiglig rädsla i en stor del av befolkningen och därmed skapar ett socialt
avvisande av allt som är muslim. Således förväxlas jihadism med terrorism och islam med terroristorganisationer som
Boko Haram eller den självutnämnda islamiska staten.

Stella Rodrigo Martínez, professor vid Granadas School of Communication (Spanien) (knuten till University of Wales)
och sekreterare vid Unesco för främjande av etiken i medierna (AUPEMEC), fastställer med rätta i sin artikel,
”Audiovisuellt språket och Manipulering” att ”manipulationen försöker, i allmänhet, att dominera individer och
grupper i någon aspekt av livet för att styra deras beteende.”

Shauqi Alam, Egyptens Mufti, säger att ”det finns inget sätt att gå freden till möttes i västerländska samhällen, om
man inte främjar en kultur av samexistens, tolerans och acceptans av andra” och ”försöket att länka islam med
terrorism i väst kolliderar med verkligheten där muslimerna är terrorbrottens vanligaste offer.”

Det är nödvändigt att skapa ett modernt, pluralistiskt samhälle, att inte blanda ihop islam med terrorism eller
islamism med terroristorganisationer, som bildats av avvikande grupper som har kommit bort från islam genom att
fläcka sina händer med oskyldigas blod.

Generalförsamlingen för Spaniens Federationen för Press föreningar har antagit inom journalismens etik journalistens
etiska åtagande avseende sanning och dennes plikt att sprida information med ärlighet.

Profeten Muhammed (fvmh) brukade säga i sina böner, ”O Allah, Du är den ursprungliga källan till fred, från Dig
kommer all fred och till Dig returnerar all fred. Så, låt oss leva i fred, och låt oss komma in i Paradiset, Fredens
Hus. Välsignade vare du vår Herre, till vem hör all Majestät och Ära.” I Koranen står det att GUD befaller att rätt
och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste,
och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en
kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.
(16:90)

På andra håll i Koranen står det också, TROENDE! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det
skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller
en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. Låt därför inte era känslor [för eller
emot någon] påverka er; då är det fara att ni avviker [från rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller
undandrar er [att vittna], är Gud väl underrättad om vad ni gör.
(4:135)

Det finns varken islamistisk terrorism eller jihadistiska attacker eftersom islam förbjuder terrorism och fanatism,
trots det, existerar fenomenet som Stella Rodrigo Martínez påpekar i sin artikel som vi redan citerade och hon
beskriver det i följande ord:

Den allmänna opinionen är ofta resultatet av desinformations upprepande. Det räcker helt enkelt skapa ett klimat av
ytlighet i behandlingen av grundläggande frågor för att möjliggöra spridning av alla typer av lögner.

Kriminaliseringen av islam bär stort lidande för dess anhängare, som är dömda till marginalisering i många delar av
västvärlden, och samtidigt är offer för dessa extremistgrupper som avvikit från islam. Därför är det ett åtagande
som tillhör alla och en etisk och moralisk skyldighet för varje person, oavsett deras tro, att bidra till social
fred och normalisering av islamiska religiösa seder, för att leva i harmoni och ömsesidig acceptans, och i detta
avseende säger Koranen:

TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att
avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.
(5:8)