Skapandet av det judiska folket

Harry Clark – Tercera Información

 

Sionismens grundläggande myt är judarnas återkomst till sitt land. Det suveräna folket (enligt myten) erövrades och landsförvisades till hela (världen) men förblev marginell och enad, inspirerad av minnet av sin forna suveränitet. I slutet av 1800-talet, började (det judiska) folket sin återkomst, som kulminerade i det dramatiska skapandet av Israel 1948, vilket uppfyllde en två årtusendens önska. Historikern vid universitetet i Tel Aviv, Shlomo Sand, i sin fantastiska bok, ”Uppfinningen av det judiska folket”, utforskar tidigare och nuvarande akademiska arbetet för att motbevisa den sionistiska historieskrivningen och betonar dess mytologiska karaktär, och i stället berättar historien om en religiös minoritet och dess trosbekännelse som oscillerar mellan fanatism och konvertering, under inflytande av samma sociala krafter som påverkar vilken annan religiös minoritet som helst.

 

Inspirerad av den sionistiska myten, Israels judar

”(Judarna) vet mycket väl att en judisk nation har funnits sedan Moses tog emot på berget Sinai de tio budorden, och som är deras direkta och exklusiva ättlingar (förutom de tio stammarna, som ännu inte har hittats). De är övertygade om att denna nation ”kom ut” ur Egypten, erövrade ”landet Israel” (…). De är också övertygade om att denna nation gick i landsflykt, inte en gång utan två gånger, efter sin storhetstid, efter fallet av det första templet i det sjätte århundradet före Kristus, och igen efter fallet av det andra templet år 70 e.Kr. (…). ”De tror att detta folk, deras ”nation”, som säker är den äldsta, vandrade i exil i nästan två tusen år och ändå, trots denna långa vistelse bland hedningarna har hindrat sin integration eller assimilering bland dessa (…)”

”Då, menar de, i slutet av artonhundratalet extraordinära händelser sammanträffade för att väcka det gamla folket från sin långa slummer och förbereda den för föryngring och återvändande till sitt gamla hemland. Och så började nationen återvända med glädje (…)”

”(…) Sant, vissa personer som ingen hade bjudit in hade bosatt sig i detta land, men med tanke på att ”under hela sin diaspora folket förblev trogen henne” i två årtusenden, landet (Israel) tillhörde endast till det judiska folket, och inte till ett handfull människor utan historia, som hade helt enkelt snubblat på den. Därför de krig den vandrande nation bekämpade för att erövra landet var berättigade, det våldsamma motstånd från lokalbefolkningen var brottslig och endast tack vare den (mycket bibliska) judiska barmhärtighet fick dessa utlänningar stanna och leva inom och i anslutning till den nation som hade återvänt till sina bibliska språk och sitt underbara land.”

 

Sand understryker den reaktionära syfte som tjänar myten.

”Dominerad av sionismens särskilda begrepp för nationalitet, sextio år efter dess inrättande vägrar staten Israel fortfarande att se sig själv som en republik att tjäna sina medborgare (…) Den ursäkt för denna allvarliga kränkning av en av den moderna demokratins principer och för bevarandet av en skenande etnokrati klart diskriminerande mot vissa av dess medborgare, bygger på myten om en evig nation som slutligen måste samlas i sina förfäders land.”

Frånvaron av bevis för utvisning, och den tydliga närvaro (vilket underminera myten) av konvertering och proselytism (i det judiska samfundets historia), visar att judar och judendomen var precis lika alla andra religiösa minoriteter och deras tro. Det stämmer att babylonierna deporterade (den judiska) eliten när de erövrade Judéens rike i det sjätte århundradet f.Kr., men varken babylonierna eller assyrierna deporterade hela befolkningar. Templet byggdes om i Jerusalem efter att den förstördes av romarna när de krossade zeloternas revolt år 70 e.Kr., men ”ingenstans i den omfattande romerska dokumentationen nämns utvisningen av Judéens (befolkning).” Inte heller Bar Kokhba upproret slutade i utvisning. ”Det är troligt att de stridande fördes bort som fångar och andra säkert flydde (…) men massorna landsförvisades inte från Judéen år 135 e. K.”

De nationalistiska historikerna (Heinrich Graetz i mitten av artonhundratalet, Simon Dubnow slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet, samt Salo Baron i mitten av nittonhundratalet) hade inte etablerat en relation mellan (begrepp) exil och förstörelse. Graetz och Dubnow följde med Flavios Josefs dramatiska beskrivning av (Jerusalems) förstörelse; Baron var mer akademisk, men försökte framför allt att ”undvika en koppling mellan Judéens slut som en politisk enhet och försvinnandet av den judiska ’etniska nationen’ som ’aldrig helt passat i det allmänna mönstret för nationella divisioner.’ Så judarna är ett folk med en extraordinär historia olik alla andra folk.” Sionistiska historiker (Yitzhak Baer och Ben-Zion Dinur, från den Hebreiska Universitet i mitten av nittonhundratalet) övergav inte teorin om utvisningen år 70, men flyttade datumet till efter den arabiska erövringen i det sjunde århundradet e.Kr. som vi skall se.

Den judiska befolkningens snabba tillväxt i hela östra Medelhavet innan år 70 e. K. är ett annat problem för de nationalistiska historikerna. Det sionistiska perspektivet (för att förklara tillväxten) tar fram en lista (av möjliga orsaker), i fallande ordning efter betydelse, bland annat deportationer, utvandring för att fly umbäranden, frivillig migration, och slutligen en fanatisk och konverterings process som kulminerade i det första århundradet e.Kr. Sand menar att den senare faktorn var den klart viktigaste, trots att den konventionella synen som hänvisar till att judendomen skulle vara en isolerade och icke-missionerande religion. I en icke ortodox föreläsning vid den Hebreiska Universitet 1965, påpekade Uriel Rapaport kategoriskt att:

”Med tanke på nivån, judendomens storskaliga expansion i den antika världen kan inte förklaras med naturlig tillväxt (av den judiska befolkningen), (judarnas) migration från sitt hemland, eller några andra förklaringar som inte inkluderar anslutning av utlänningar (till det judiska samfundets sköte).” ”Rapaport förenade sig med en historiografisk tradition (inte judiskt) som inkluderade den gamla historiens stora lärda”, som ”påstod, för att använda Theodor Mommsens starka ord att ’det antika judendomen var ingalunda exklusiv, tvärtom, den var så benägen att sprida sig som kristendomen och islam skulle bli i framtiden’.” Tesen ”togs väl emot vid Hebreiska Universitet” 1965 ”före kriget 1967, innan etnocentrismens hårdnande i Israel och senare i de judiska samhällena runt om i västvärlden.”

Expansionen genom omvandling var den huvudsakliga praxisen hos den Hasmoneanska dynastin, grundad 165 f.Kr. Den sionistiska historieskrivningen ”presenterade judendomen som motsats till hellenismen och den urbana elitens accepterande av hellenismens normer som ett svek.” Men ”vad Mackabéerna utvisades från Judéen var inte hellenismen utan polyteismen. Den Hasmoneanska maktstrukturen var oftast sträng monoteistiska och typisk hellenistiska.” ”Hellenismen injicerade i judendomen den universella vitala känsla mot stamtänkande som i sin tur förstärkte de styrandes aptit att sprida sin religion (…) Hasmoneerna hävdade inte någon härkomst från Davids hus och såg ingen anledning att efterlikna historien om Joshua, Kanaans mytologiska besegrare.” Hasmoneerna erövrade centrala och södra Palestina, tvingade med våld deras invånare att konvertera och senare gjorde de samma sak i Galiléen. I början av det tredje århundradet före Kristus i Alexandria började en grekisk översättning av Bibeln, judendomen var på väg att bli ”en flerspråkig religion.”

”Det är ingen överdrift att säga att om det inte hade funnits någon symbios mellan judendomen och hellenismen, vilket var det som mer än någon annan faktor omvandlade judendomen till en dynamisk och missionerande religion i över tre hundra år, antalet judar i världen idag skulle vara ungefär det samma som antalet samariterna.” ”Mishna, Talmud och många kommentarer är fulla av uttalanden och diskussioner för att övertyga den judiska allmänheten att acceptera konvertiterna och behandla dem som jämlika.” En del av konkurrensen mellan kristendom och judendom under det första århundradet efter Kristus kom från ”myten om idén att judar hade förvisats som straff för att ha förkastat och korsfäst Jesus”, som finns i Justinus Martyrens skrifter från det andra århundradet och som reproducerades av andra kristna författare.

När kristendomen blev statsreligion i Bysans under Konstantin I, ”judarnas rättsliga status förändras inte dramatiskt”, men de repressiva påbuden bidrog till judendomens nedgång. Dessutom, ”den judiska troende började tillämpa begreppet exil som ett straff från Gud.” ”Begreppet exil kom att forma den rabbinska judendomens definitioner i förhållande till kristendomens växande makt.” ”Den framtid som skulle avskaffa (exilen) var helt messiansk och var helt utanför de förödmjukade judarnas makt.” Den judiska befolkningen började sjunka när vinsterna från värvning blev förluster på grund av konverteringar till kristendomen.

För de sionistiska historikerna var det fortfarande ”nödvändigt att ha en påtvingad exil, annars skulle det vara omöjligt att förstå den ’organiska’ historien om det ’vandrande’ judiska folket”(…) Starten på ”exilen utan utvisning” (…) började endast med den arabiska erövringen. Detta hjälpte ”att minimera tiden i exil för att maximera den nationella fordran på ägande över landet.” ”Enligt Dinur bytte landet händer enbart på grund av ’landets obevekliga penetration av folket från öknen, av dess sammanslagning med deras exotiska inslag (syrisk-arameiska), de nya erövrarnas antagande av jordbruket och deras övertagande av judiska land.’” Men ”Dinur uppvisar ’en pinsam avsaknad av dokumenterade källor i sin ansträngning för att styrka sin avhandling’ om judarnas utvisning på befallning av muslimer. Den kraftiga nedgången av den judiska befolkningen ”efter den muslimska erövringen i det sjunde århundradet (…) var inte ett resultat av judarnas utvisning från landet, ett faktum om vilket det inte finns någon tillstymmelse av bevis i historiska källor.”

Konfiskering av mark var minimal eftersom den erövrande armén var relativt liten och efter sin seger fortsatte den mot nya kampanjer. Dessutom hade erövrarna en ”ganska liberal inställning till de besegrade folkens religion, förutsatt att de var monoteister, förstås.” Kristna och judar krävdes endast på betalning av skatt. I avsaknad av annan bevisning, ”det är rimligt att anta att i Palestina/Israels land började en långsam och måttlig process av omvandling (till islam) som ledde till försvinnandet av den judiska majoriteten i landet.”

Överväldigad i Medelhavets stränder, spred sig judendomen vid kristendomens gränser. Den mäktiga stam och rike Himyar som faktisk härskade Jemen konverterade till judendomen år 378, och en judisk dynasti härskade fram till första kvartalet av det sjätte århundradet e.Kr. Det är mycket sannolikt att Himyariterna är ursprunget till den etiopiska judiska stam Falas. År 525 erövrades Himyar av det kristna kungadömet Aksum, som låg tvärs över Röda havet, i den moderna Etiopien. 570 erövrades området av perserna, som stoppade kristendomens expansion, men landet konverterade inte till Zoroastrianism. När de islamiska arméerna anlände 629 träffade de kristna och judiska befolkningen, och ”profeten varnade i ett brev att inte tvinga den lokala befolkningen att konvertera till islam.”

Himyariters judar var den historiska grunden för de jemenitiska judarna. Baron skrev, ”flera sidor om ’förfäderna till Jemens judar’, och försökte på flera olika sätt ursäkta den hårda behandling de (jemenitiska judar) gav de kristna.” Till exempel fallet med kungen Dhu Nuwas, som massakrerade 20 000 personer på grund av dem accepterade inte konvertera. Denna massaker diskuterades i ett BBC program om Himyariters historia något som ledde till protester från de brittiska judarnas styrelse, vars talesman diskvalificerade Dhu Nuwas och kallade honom för en ”avfälling konvertit.”

”Vi alla vet att judendomen inte är en missionerande religion”, sade en talesman för de brittiska judarnas styrelse. BBC fick stöd av israeliska historiker, en av dem sade: ”Han (kung Dhu Nuwas) dödade verkligen många kristna. Volymen av kunskap i ämnet växer ständigt. Stammen konverterade i slutet av det fjärde århundradet. På den tiden betraktade sig judendomen som missionär. Det är en känslig fråga från en judisk (sionistisk!) vinkel.” Himyariterna försvann från den sionistiska historieskrivningen.

”Dinurs monumentala sammanställning under titel Israel i exil börjar i det sjunde århundradet e.Kr. med ’det judiska folket på väg till exil’, så att det före detta judiska rike i södra Arabien försvinner. Några israeliska akademiker ifrågasatte Himyariternas judiskhet som förmodligen inte var helt rabbinska medan andra (forskare) helt enkelt ignorerade detta oroande kapitel i historien. De läroböckerna publicerade (i Israel) efter 1950 nämnde inte nämnde det missionerande södra riket.”

Haim Zeev Hirschberg, israelisk forskare som specialiserat sig på arabiska judar sade att ”de judar som kom från landet Israel (…) var den judiska gemenskapen i Jemens levande själ (…) som beslutade i alla frågor” . Sand hävdar att ”Hirschberg hade inga bevis om antal, om det finns över huvudtaget någon, av ’födda judar’ inom de olika klasserna i det Himyarite samhälle och inte heller över ursprung av dem som anammat den judiska tron. Men (Hirschbergs) etnocentrisk imperativ var starkare än hans historiska bildning, vilket krävde av honom att avsluta sitt arbete med ’blodens rop.’ Jemenitiska historiker, däremot ’insisterar på att judarna i Jemen är en oskiljaktig del av det jemenitiska folket. Dessa människor blev omvända och antog den judiska religionen i sitt hemland, som då praktiserade religiös tolerans’.”

Nordafrika var ytterligare ett framgångsrikt kapitel i judisk missionerande, troligen med start från de överlevande fenicierna från den romerska plundringen av Kartago. Det finns betydande arkeologiska och epigrafiska bevis som vittnar om att det fanns judisk religiöst liv. Åren 115-17 bevittnade en ”anti-hednisk messiansk uppror i stor skala” som drevs av en judisk-hellenistisk kung. De romerska kejsarna i det andra och tredje århundradet var födda i Nordafrika och utövade en pro semitisk politik. Nordafrikanska kristna författare som Tertullianus och Augustinus erkände judendomens kraft.

En judisk berber drottning kallade Dihya al-Kahina samlade stammarna i östra Algeriet och besegrade den umayyadiske generalen Hassan ibn al-Numan år 689. Fem år senare, al Numans trupper dödade henne på slagfältet och hennes barn konverterade till islam och förenade sig med erövrarna. I det fjortonde århundradet Ibn Khaldun skrev om Dihya al-Kahinas regeringstid och beskrev de judiska berber stammar som levde i området mellan den moderna Tripoli och Fez i Marocko.

”Dessa klanområden sammanfaller ungefär med de platser där judiska samhällen kvarstod fram till modern tid.” I Sands berättelse, exkluderar Hirschberg denna historia, och därmed berber drottningen, och alla bevis på judiska berber anor. ”Hans ständiga strävan att bevisa att judarna var en etnisk nation som hade slitits från sitt gamla hemland (…) uppfyllde kravet på den dominerande sionistiska historieskrivningen (…) (som) var ”den vetenskaplig källa” för ”det israeliska utbildningssystems historia standard textböcker.”

Om man tar bort denna historia finns det fortfarande en ”stor gåta i Israels historieböcker (…) existensen av en stor judisk gemenskap i Hispania.” Det språkliga beviset tyder på att ”sefardiska judar är mestadels av arabiska, berbiska och europeiska konvertiter till judendomen.” Vidare ”hebreiska och arameiska, gjorde sitt framträdande i (europeiska) judiska texter endast i det tionde århundradet och var inte resultatet av en tidigare lingvistisk evolution. Det innebär att Judéens landsflyktiga eller emigranterna varken bosatte sig i Hispania under det första århundradet eller introducerade sitt originalspråk.” De iberiska Judarna välkomnade sina erövrare (muslimerna) som en respit från de visigoternas kristendom och berber tillströmning tillsammans med ökad missionerande ökade den judiska befolkningen tills konvertering till islam infördes. Detta uppvägdes till stor del av invandring ”av judar från hela södra Europa och ännu fler från Nordafrika”, motiverad av den ”beundransvärd symbios mellan (judendom) och tolerant arabism i Al-Andalus kungarike och de mindre rike som följde den.”

Himyariter och Berbererna bleknar bort i jämförelse med khazarerna som regerade från det fjärde århundradet längs Volga och östra Ukraina på Krim och i modern Georgien. Sidenvägen och floderna Don och Volga gav riket en rikt och blomstrande handel, och möjligheter att bibehålla en stark armé. Även om ”Khazar språket var hunnisk-bulgariska dialekter och andra dialekter av den turkiska familjen”, ”(det finns) ingen tvekan om att khazarernas heliga språk samt den skriftliga kommunikation språk var hebreiska”. Khazarerna konverterade gradvis (till judendomen) mellan det åttonde och nionde århundradet, och (de) gjorde det av samma skäl ”som förklarar Himyar konverteringen (…) (nämligen en) önska att förbli oberoende från mäktiga expansiva imperier (…) Om khazarerna hade omfamnat Islam (…) skulle de ha blivit kalifens undersåtar. Om de hade valt att bli hedningar, skulle muslimerna markera dem för destruktion (…) Kristendomen, naturligtvis, skulle ha gjort dem undersåtar till östra riket.” Konverteringen (till judendomen) började med eliten, och så småningom omfattade majoriteten av befolkningen. Den khazariska judendomen var framförallt rabbinska även om det är möjligt att Kairaterna blomstrade, en sekt liknande protestantism som anser att den hebreiska bibeln är den enda myndighet.

Som i Al-Andalus, ”den khazariska makten skyddade judar, muslimer, kristna och hedningar.” I slutet av 1000-talet och början av 1100-talet, Kiev, som hittills var ett lydrike till den khazariska (makten), allierade sig med Bysans och besegrade den khazariska kungadöme. Judendomen överlevde i städerna, slätterna och bergen för att sedan svepas bort av mongolernas erövring under 1300-talet med undantag för vissa grupper som överlevde i bergen. Det khazariska riket var välkänd genom ”arabiska, persiska, bysantinska, ryska, armeniska, hebreiska och även kinesiska källor” för att kunna ignoreras, men Graetz, Dubnow, Baron och Dinur förkastade det som ett övergående fenomen, ett pussel, eller resultatet av en massinvandring från ”landet Israel.”

Den enda israelisk studie av khazarerna, gjord av Abraham Polak som publicerades för sista gång 1951, försäkrade sina läsare att ”en stor judisk gemenskap växte upp där, bland vilka de khazariska konvertiterna var en bara en liten del.” Sand antyder att mellan 1950 och 1960 de ”israeliska minnes försäljare” fruktade för ”legitimiteten i det sionistiska projektet om man fick veta helt öppet att de judiska massorna, bosättarna (som höll på att etablera sig i Palestina) inte var direkta ättlingar till ”Israels söner.” ”Erövringen av ’Davids stad’ i 1967 måste ett verk av de direkta ättlingarna till Davids hus och inte, Gud förbjude, ättlingar till härdiga ryttare från stäpperna i Volga och Don, öknar i södra Arabien eller norra Afrikas kust.”

Sand tar även hänsyn till de argument som populariserades av Arthur Koestler i Det Trettonde Stammen enligt vilka khazarernas migration skulle ha varit ursprunget till judarna i Östeuropa, mot den vanliga sionistiska uppfattning enligt vilken dessa judar emigrerade från Västtyskland (via Rom och ”Landet Israel”). ”Khazarien kollapsade strax före judarnas ankomst till Östeuropa, och det är svårt att inte relatera dessa två (händelser).” Från början av 1800-talet studerades khazarerna ingående av ackrediterade ryska, polska, sovjetiska judar och icke judiska forskare, och var allmänt betraktad som ursprunget till judarna i Östeuropa. Polak, och efter honom Baron och Dinur Baron erkände khazarerna som de orientaliska judarnas ursprung även om de alla tvivlade på att khazarerna var konvertiter i början.

Det kanske mest övertygande källan som citeras av Sand om Ashkenazi judarnas konvertit ursprung är en lingvist vid University of Tel Aviv, Paul Wexler, författare till ”Ashkenazi judar: ett slavisk-turkiskt folk i jakt på judisk identitet” (och författaren också till ”De sefardiska judarnas icke-judiska ursprung”). Wexler säger att det ”språket som kallas jiddisch (…) utvecklades under 900-talet i tvåspråkiga germansk-slaviska länder som en form av judaiserade sorbisk språk.” Sorbiska är ett slaviskt språk som talas idag av omkring 50 000 människor i Brandenburg, sydöst om (Tyskland). ”Jiddisch är inte en ’variant av det tyska språket’”. De ”små judiska samhällen i enspråkiga områden i västra Tyskland” inte kan ha varit ursprunget till de miljoner östeuropeiska judar.

”Det judisk-sorbiska språket drabbades av en ”relexification” (1) (…) från 900- och 1000-talet fram till 1300-talet”. ”Resultatet blev (…) införlivandet av högtyska (öst) vokabulär i (…) den judisk-sorbiska syntax, fonologi, fonotaxis och i viss mån, morfologi. Således, trots sin ”tyska ljud”, är jiddisch fortfarande en västerländsk slaviskt språk. ”Modern hebreiska är också ett slaviskt språk, inte en ”pånyttfödelse” av forntida semitiskt hebreiska, något ”omöjligt eftersom (…) det inte finns (talande) infödda som kan ge en ursprunglig norm.” ”Den modern hebreiska helt enkelt inkorporerar syntaxen och ljudsystemet från det orientaliska jiddisch språk som talades av det hebreiska språkets första moderna planerare i den ottomanska Palestina, medan dess lexikon (…) blev systematiskt ersatt med hebreiska glosor hämtade från Bibeln och Mishnah.”

Wexler menar att de språkliga och andra bevisen visar att ”Ashkenazi judar måste ha varit en blandning av grekisk, balkansk romani, balkansk slaver, tysk-slaviska och turkar (khazarer, avarerna) konvertiter till judendomen och deras ättlingar med en liten minoritet av etniska judar, de senare hade troligen sitt ursprung i andra delar av Europa i stället för själva Palestina.” Av språkliga skäl avvisar Wexler hypotesen om khazarernas massinvandring med argumentet att det fanns mer konverteringar på plats än migration. ”Därför kan den samtida judendom bäst definieras inte som en fortsättning av judendomen som var bakgrund för kristendomen och islam, men som en ny variant av europeisk hedendom (främst den slaviska) och kristendom (…) som judaiserades. De flesta egenskaper från den gamla palestinska judendomen och den semitiska hebreiska i den Ashkenaziska ”judendomen” och den medeltida Ashkenazisk/moderna israeliska ”hebreiska” var senare lån och inte ett original arv.” Denna avhandling har skymts av pro tysk chauvinism och anti-slavisk attityd hos lärda av Ashkenazi härkomst, både judar och icke judar på grund av deras disciplinära ögonbindel och tröghet.

Sand undersöker också den sionistiska rasismen, från den protosionistiske Moses Hess, som ”behövde en god dos av ras teori för att utveckla sin dröm om det judiska folket” till kibbutzens gudfaders idéer, Arthur Ruppin ”om den ’judiska rasens’ darwinistiska kamp”, där inkluderas också samråd med ”experter” i Nazityskland, och israeliska genetikers tysta försök efter 1948 ”för att upptäcka biologisk homogenitet bland världens judar” när de undersökte sjukdomar som avslöjades av judar från östra Europa som bar på Tay-Sachs men också jemenitiska och irakiska judar, bärare av favism.

”Den israeliska kontroll sedan 1967 på en växande icke-judiska befolkningen” och därav den efterföljande behov av att ”hitta en etnisk-biologisk gräns” som understryker ”det grundläggande genetiska likheterna (…) och den lilla andel av ”utländska” gener i judarnas genetiska paket” ledde till ”nya upptäckter” som ”bekräftade litteraturen om judarnas spridning och vandringar från antiken till idag . Äntligen bekräftade biologin historien” i dagens pseudovetenskapliga ”judisk genetik”.

Israel ”blev världsledande i ’undersökningar av folkets ursprung’” men ”israeliska forskare (…) blandade regelbundet historiska myter med sociologiska antaganden och tvivelaktiga få genetiska fynd.” Dessa inkluderar mitokondrie-DNA som påstås visa att ”40 % av alla världens Ashkenazi härstammar från fyra matriarkerna (som i Bibeln)” och en haplotyp som finns i 50 % procent av alla män som heter Cohen som ”bevisade” att ”den judiska prästerliga kasten faktiskt grundades av en gemensam förfader för trettiotre århundraden.”

Detta skräp trycktes i publikationer som Nature och American Journal of Human Genetics, och återgavs respektfullt i Haaretz och andra tidskrifter men sällan (publicerades) skeptiska åsikter eller fynd som bevisade motsatsen. ”Men hittills har ingen forskning funnit unik och förenande judiska arv som bygger på ett slumpmässigt urval av genetiskt material vars etniska ursprung är inte känt i förväg (…) trots alla kostsamma ”vetenskapliga” insatser gjorda, en judisk individ kan inte definieras av biologiska kriterier på något sätt.”

Historien om judendomen som Sand gör från den exklusiva judiska släktforskningen till den hellenistiska proselytismen genom konverteringar och proselytismen vid gränsen till kristendomen i Arabien, Nordafrika, Spanien, och mellan khazarerna och slaver, tillsammans med en skyddande inåtvändhet efter kristendomens slutliga triumf, är en intressant och fängslande historia om en religiös minoritet underkastad gemensamma historiska krafter.

Den motsatta berättelsen, som berättar om ett enhetlig judisk folk som fördrevs från sitt hemland och vandrande i sin exils isolering för två tusen år tills den börjar återvända i slutet av 1800-talet, är en reaktionär myt som sionismen har distribuerat för att erövra Palestina och söka stöd för denna erövring. Idag myten överlever oomstridd i Israel och på andra håll i världen. Ingenting ”har utmanat de grundläggande begrepp som utvecklades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.” Framstegen i nationer och nationalismens historia ”berörde inte ’Folkets Israels historia’ avdelningar (även känd som judisk historia) i israeliska universitet. Föga förvånande har de inte lämnat ett spår hos avdelningar för judiska studier i amerikanska eller europeiska universitets stora produktion.” Den sionistiska myten uttrycker en stark rasistisk judisk medvetandet. Ur en liberal kanonisk synpunkt, ”en person som hävdade att alla judar tillhör en främmande nation skulle ha varit automatiskt betraktat som antisemitisk. Idag, den som vågar antyda att människor i världen som kallas judar (i motsats till dagens judiska israeler) har aldrig varit, och fortfarande inte är ett folk eller en nation, omedelbart fördöms som en judehatare.”

I sin slutsats, säger Sand ”stämningen i slutet av boken (…) är mer pessimistiska än optimistiska.” I sitt sista stycke frågar han:

”Trots allt, om det var möjligt att ändra den historiska fantasin så djupt, varför inte göra en lika stark insats av fantasin för att bygga en annan morgondag? Om den (judiska) nationens historia var i grund en dröm, varför inte drömma igen innan det blir en mardröm?”

 

Anteckningar

1. Relexification är en lingvistisk term som används för att beskriva mekanismen för språk förändring i vilken ett språk ersätter en stor del eller hela sitt lexikon, inklusive grundläggande ordförråd, med det från ett annat språk, utan drastiska ändringar i dess grammatik.