Profeten Mohammeds brev till Muqawqas

Ur Islamic Horizons Övers. Linnea Andersson

Det sjunde året efter Hidjrah framförde profeten Mohammed (fvmh)
sin inbjudan till Islam till andra nationer. Med personligt utvalda budbärare skickade han brev till alla kungar och
världsledare i närheten, för att lystra till budskapet från Allah (Hyllning och Ära till Honom).

Ett av breven skickades till Muqawqas, den koptiske kungen av Egypten. Muqawqas hedrade Profetens diplomatiske sändebud,
Hateb bnu Abi Baltawa och beviljade honom en omedelbar audiens. Han visade stor respekt för Profetens brev och bevarade
det till och med i ett elfenbensskrin.

Muqawqas skickade ett svar på Profetens inbjudan. I det skrev han: ”Jag var medveten om att en till profet skulle komma,
men jag trodde att han skulle komma från Syrien.” Han skickade flera gåvor tillsammans med svaret inklusive en enastående
ridhäst vid namn Duldul. Men han accepterade inte Islam. Med tanke på den sedvanliga etiketten tog Profeten emot dessa
gåvor, men han var ändå besviken och sade: ”Begär efter sitt kungarike har berövat honom islam, även om det inte finns
några garantier på att han kan behålla sin kungamakt.”

Muqawqas bevarande av Profetens brev var ej förgäves, för det kom, till slut välbevarat i muslimska händer.

År 1840 var sultan Abdul Majid Khan härskare över det Ottomanska väldet. På den tiden var Mecka och Medina under det
Ottomanska styret. Brevet togs då om hand av översteprästen i en stor koptisk kyrka i Egypten och i vetskap om detta köpte
en fransk resenär brevet av prästen och gav det till sultan Majid som en ovärderlig gåva.

I de Ottomanska arkiven fanns redan flera minnesvärda saker bevarade efter Profeten Mohammed (fvmh) och sultan Abdul Majid
Khan ökade skatten med detta dokument. Det har sedermera blivit fotokopierat och publicerat. Följande kopia av det berömda
brevet är från moskén i Lalbagh Fort, Dhaka, Bangladesh.

I Allahs namn Allförbarmarens, den barmhärtiges.

Från Mohammed, Guds tjänare och Budbärare till Muqawqas, kopterna ledare.

Frid vare med den som följer Vägledningen! Med det sagt inbjuder jag dig med kallelsen om Islam. Acceptera Islam och bli
frälst; Gud kommer att belöna dig dubbelt. Men om du vänder ryggen till, kommer du att hållas ansvarig för denna skada, för
alla kopter.

O, bokens folk! Kom till denna förklaring, gemensam för oss all:
Att vi inte helgar någon annan utom Gud, att vi inte sätter några andra vid sidan av Honom och att ingen av oss skall ta
andra som kungar vid sidan av Gud. Men om du vänder ryggen till, då Vittna om att vi (Profeten och han efterföljare) är
muslimer, Guds underdåniga.

Salaam, Nov-Dec 1996, Sida 27