Om Zakat al-fitr

Yasmin Matuk – www.yasminmatuk.wordpress.com

”Zakat al-fitr måste betalas av både de människor som lever i öknen som de som bor i städer, eftersom Guds Sändebud,
må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, gjorde Zakat al-Fitr i slutet av Ramadan obligatorisk för varje
muslim, oavsett fri eller slav, man eller kvinna. ”(1) (Imam Malik)

Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och
för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de
skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är
allvetande, vis.
(9:60)

Zakat al-fitr är en personlig skatt, det vill säga en skatt på individen där den mängd rikedomar man har inte är
avgörande för zakats storlek. Till skillnad från andra typer av zakat, vilket är utbetalning av den ackumulerad
förmögenhet (monetär rikedom, grödor och boskap) betalas detta i slutet av fastemånaden Ramadan. Det är viktigt att
nämna att betalning av Zakat på rikedom inte befriar en från att betala Zakat al-fitr, och utbetalning av zakat
al-fitr är inte befriar en från att betala Zakat på ackumulerad förmögenhet.

Zakat al-fitr grundades av profeten Muhammed (fvmh)
som obligatorisk skatt som skall betalas av varje muslim i slutet av Ramadan, oavsett ålder, kön, social status eller
ekonomiska förhållanden. Det bör nämnas att syftet med fastan är den moraliska upphöjande, och det framgår av det
faktum att Allah ålägger oss inte bara att avstå från mat, dryck och sex från gryning till solnedgång, men Han
uppmanar också sina tjänare att styra sitt språk och avstå från att ljuga, förtala och fåfängliga ord och titta och
lyssna på det som inte är rätt.

Den sociala aspekten hos Ramadans fasta är den atmosfär av religiositet och fromhet som blir gällande och som
uppfattas av det islamiska gemenskapet. Det finns en frivillig gemensam bön som utförs under nätterna i denna månad,
den kallas Tarawih där man reciterar Koranen och påminner muslimerna att dess uppenbarelse började under månaden
Ramadan.

Imam Malik (mGvnh) sade: ”Det bästa av allt
jag har hört talas om Zakat al-Fitr är att man måste betala för varje person man ansvarar för att försörja och man
ska försörja.” (2) Detta innebär att en man är skyldig att betala för alla dem vars försörj hans ansvarar för: fruar,
barn, äldre, anställda eller andra beroende. Zakat al-Fitr är också obligatoriskt för kvinnor och människor som lever
ensamma och inte har någon familj att ta hand om ekonomisk.

Hur mycket och hur?

Beloppet som varje individ ska betala som Zakat al-fitr är en sa’a av den vanligaste livsmedel beroende på var man
bor. En sa’a är ett mått som motsvarar lite mer än två liter, på så sätt om man bor på ett ställe där den vanligaste
livsmedel är bröd ska zakat al-fitr vara samma mängd av vete, per person, där det är ris, då ska ris mättas och så
successivt. Om man bor på ett ställe där det finns olika typer av livsmedel utan någon som är det främsta, då ska
det ske i form av någon av spannmål, baljväxter och nötter som är vanliga för området.

När och till vem?

Betalningen av zakat al-fitr skall göras den sista natten av Ramadans fasta, efter att Eid har tillkännagetts. Det
är att föredra att den ska ha betalts före bönen för Eid nästa morgon, även om det inte finns något problem med att
betala det efter bönen. Det är också möjligt att betala det under de sista dagarna av Ramadan. Den ska ges till de
mest fattiga personer i samhället. Till skillnad från andra typer av Zakat kan det distribueras individuellt och
inte behöver samlas centralt av en amir, men det finns ingen skada i att göra så.

Förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Sändebudet – kanske skall [Gud] visa er barmhärtighet! (24:56)

Både troende män och kvinnor som verkligen underkastar sig Allah är de som ger Zakat till de behövande. De är de som
följer Arkan (islams pelare) och uppfylla kravet på ett kärleksfullt och objektivt sätt, som ett mandat som är född
i deras hjärta och blir till handling (amal) i yttre manifestation utan tvång.

Man måste förstå också att denna princip om ”att dela med sig” som ingår i zakats konceptualisering är ett av de
viktigaste sätten att bevara balansen i det inre jaget som den grundläggande balansen som involverar den sociala
dimensionen. Dessutom är Koranen, ur ett politiskt och civil perspektiv, en bok som ger riktlinjer för ett socialt
kontrakt (3) giltig både vid Profetens tid (fvmh) och i vår nutid. Detta är ett tydligt exempel på att zakat al-fitr
är ett juridiskt begrepp som skyddar samhällets mest utsattas legitima rättigheter för, och dess respektive
fördelning är implicit etablerad i de olika kategorierna som Uppenbarelseboken fastställer (9:60) och även i böcker
om islamisk rättsvetenskap:

Imam Malik (mGvnh) sade:

”Praxis bland oss i samband med fördelningen av zakat är att det beror på den enskilda domen av mannen som är
ansvarig (Wali). Företräde ges till de kategorier av personer som är i störst behov och är flest, i enlighet med det
som finnes lämplig av den som är ansvarige. Detta kan förändras efter ett år eller två, eller flera, men alltid ska
ges företräde till dem som är i mest behov och är fler, oavsett vilken kategori de tillhör. Detta är vad jag har
sett göras av folket med kunskap och som tillfredsställer mig.”(4)

Oundvikligen, utan ett frivilligt överlämnande av zakat, är islam ofullständig.

Att ge zakat är en handling av tacksamhet, för utan tacksamhet finns inte underkastelse eller gudomlig välsignelse,
det finns värdig och befriande njutning. Genom att följa det frivilliga överlämnandet av zakat, erkänner vi implicit
att allting tillhör Allah, den barmhärtige och medkännande. För Han ger oss vad Han äger.

Zakat är en handling av dyrkan, rening för själen och närmandet till sanningen.

Zakat al-fitr är sunna

Enligt qadi Iyad (5) är den sunna och består av sju avsnitt:

 1. Det är obligatoriskt för varje muslim som har resurser att betala det, vare sig större eller mindre, fri eller
  slav, man eller kvinna, frisk eller galen, rik eller fattig, om man kan, och har ett överskott från sin egen och sin
  familjs försörjning, även om man finns bland de som får ta emot det.

 2. Det är obligatoriskt vid solnedgång på den sista dagen av Ramadan och innan el Fitrs dag gryning. Och under hela
  dagen är den obligatorisk.

 3. Det är tillrådligt att ge det innan man lämnar plats för Eid bön.
 4. Det måste betalas i det livsmedel som är basföda i det land där man betalar.
 5. Mängden att betala är ett ”sa’a” för varje person.
 6. Den ska delas ut till en person som behöver det, oavsett om dennes familj är stor eller liten.
 7. Om samhällets emir är rättfärdig, är det obligatoriskt att ge det till honom så att han kan dela ut det. Och

Allah är upphöjd, det är Han som ger framgång i det kloka i Hans favör.

”Allahs högra hand är full och svämmar över och den minskar på intet sätt dag och natt.” Dettas sade profeten
Muhammed (fvmh). (6)

En sahih hadith om att vägra att betala zakat

Abu Huraira rapporterade att: ”Allahs Sändebud, (fvmh) sade: ’Om någon har guld eller silver och inte betalar vad
han är skyldig för dem, när Uppståndelsens dag kommer bli han slagen med blad av eld som ska värmas med helvetets
eld och hans sidor, pannan och ryggen ska brännas med dem, och varje gång det svalnar kommer det att upprepas under
en dag vars längd är femtiotusen år, tills man dömer bland tjänarna och sedan kommer man att se om hans väg leder
till Paradiset eller Helvetet.”

Någon frågade:

’Allahs sändebud! Hur är det med kamelen?’

Han sade:

’Om den som äger kameler inte betalar vad han är skyldig för dem, och bland vilken finns att mjölka kamelerna när
han leder dem till att dricka, när Uppståndelsens dag är här, kommer en mjuk sandig slätt att breda ut sig för
honom, mycket bred, där det inte kommer att saknas någon av de unga (kameler), som kommer att trampa honom med sina
fötter och bita med sina munnar, om och om igen, under en dag som kommer att pågå i femtiotusen år, tills man dömer
bland tjänarna och sedan se om hans väg leder till Paradiset eller Helvetet.’

Någon frågade:

’Allahs sändebud! Hur är det med kor och får?’

Han sade:

”Om ägaren av nötkreatur och får inte betalar vad han är skyldig för dem, när Uppståndelsens dag är här, kommer en
mjuk sandig slätt att breda ut sig för honom där det kommer inte saknas någon, varken de med vridna horn, utan horn
eller, eller brutna hornet, som kommer att spetsa honom med sina horn och trampa med sina fötter, om och om igen,
under en dag som varar femtio tusen år, tills man dömer bland tjänarna och sedan se om hans väg tar honom till
Paradiset eller Helvetet.’

Någon frågade:

’Allahs sändebud! Hur är det med hästar?’

Han sade:

”Det finns tre typer av hästar, de som för en man är en börda, de som för en annan är ett skydd och de som för en
annan är en belöning.

De är en börda för dem som föder upp dem för att skryta, stolsera och slåss mot muslimerna, då är de en börda för
honom. När det gäller de som för vilka dem är ett skydd, de föder upp dem för Allahs skull och inte glömmer Allahs
rätt över deras ryggar och nackar, för honom är dem ett skydd. När det gäller de för vilka dem är en belöning, de
föder upp dem för Allahs skull, för muslimernas och sätter dem i prärien och fält, och allt de äter i dessa ängar
och fält kommer att registreras som goda gärningar samt deras spillning och urin, och de kommer inte att bryta sina
bromsar och hoppa till en eller två riktningar utan att Allah registrerar det som goda gärningar varje spår av deras
fötter och deras spillning, och varje gång ägaren tar dem till en flod och de dricker ur den, även om det inte var
för att släcka sin törst, kommer Allah att registrera det till hans fördel som goda gärningar den mängden vatten de
har druckit.’

Någon frågade:

’Allahs sändebud! Hur är det med åsnor?’

Han sade:

’Det har inte uppenbarats för mig något om åsnor med undantag för denna vers med vid betydelse: Och den som har
gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt
av ont skall se det.
(99:7-8)’” (Sahih Muslim, Hadith 2161)

De som lyder Gud och Hans Sändebud, som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, det är de som skall vinna den
stora segern.
(24:52)

Anteckningar

 1. Bok av Zakat. Al-Muwatta.
 2. Bok av Zakat. Al-Muwatta.
 3. Socialt förbund eller kontrakt: I statsvetenskap är det en frivillig överenskommelse mellan varje medlem i en
  grupp för att ge upp sina naturliga rättigheter (utan reglerande lagar) med syfte att skapa en stat som genomdriver
  ett juridiskt kontrakt fördelaktig för alla.

 4. Al-Muwatta.
 5. Iyad Ibn Musa Ibn Lyad Ibn Amrun Ibn Musa Ibn Lyad ibn Mohammad ibn Abdillah ibn Musa Ibn al-Yahsubi Lyad från
  Kunya Abul-Fadi, föddes i Ceuta i mitten av månaden av Shaban 476 AH, motsvarande 1083 i den kristna eran. Efter att
  ha memorerat Koranen i sina sju avläsningar och har studerat de grundläggande böcker för hadith, fiqh och arabiska
  språket och grammatik i sin hemstad, känt som barn för sin intelligens och förståelse, flyttade år 507 AH till
  al-Andalus i sökandet av kunskap.

 6. Där stannar han i Cordoba och Murcia för att lära av AI-Andalus mästare från vilka han erhåller licens för att
  undervisa. Vid 32 års ålder återvänder han till Ceuta där han blir utnämnd till Qadi (domare). Han dog år 544 i
  Hjira. Grunderna i Islam är ett av hans verk.

 7. Sahih Muslim, Hadith 2178.