Om Koranens fördelar och belöningen för den som lär sig det

Imam al-Qurtubi, Zakaria Maza – Webislam

Utdrag ur boken Allmän Sammansättning av Koranens lag, berömd exeges (tafsir) av Imam Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi

Ämnet i detta kapitel är extremt brett, och i relation till det har Islams kunniga skrivit ett stort antal böcker. Vi
kommer att nämna här några punkter som refererar till deras meriter, och belöningen som Allah har förberett för dem som
ägnar sig åt studier av Koranen, om man är verkligen uppriktigt i dess lärande och konsekvent i dess utövande.

Det första och viktigaste är att den troende har en känsla av att bland Koranens förträfflighet finns det faktum att det
är Världarnas Herres ord, inte skapat, inget liknar Honom och Hans attribut kan inte heller liknas med något. Koranen är
därför ljuset av Hans mäktiga och majestätiska väsen, Koranens läsning eller recitering motsvarar å andra sidan ljud och
röster från de som reciterar den.

Denna recitation används i dyrkan på obligatorisk basis och vid andra frekventa tillfällen som rekommenderas, samtidigt
tillrättavisas den som använder det i ett tillstånd av rituell orenhet. Studien av Koranen belönas, men om man överger
det blir man straffad. Och i detta är alla muslimer överens om, sanningens folk, det som står i haditherna och det som
har nämnts i många referenser är tydliga om att både belöningen och straffet kommer att vara av samma storleksordning
som det man har sökt. Vore det inte för Allah, hyllning och ära hör till Honom, som har lagt i Sin tjänares hjärta den
nödvändiga styrka för att bära det, skulle Han inte skapat Koranen för att meditera om det, för att bli förmanad av det
och komma ihåg det som finns i det om lydnad och tillbedjan och uppfyllandet av sina rättigheter och skyldigheter.

Allah säger:

OM VI hade uppenbarat denna Koran för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. (59:21)

Vad är hjärtats styrka jämfört med bergets styrka? Allah, den Högste, har emellertid givit sina tjänare den styrka som
är nödvändig för att bära Koranen i den utsträckning som Han har velat ge dem, genom Hans barmhärtighet.

När det gäller vad som har överförts i hadith relaterade till detta kapitel, finns det först en berättade av Tirmidhi
och överförd av Abu Saeed som berättade att Profeten sade: ”Vår Herre kommer att säga: ’Den som hängivet har ägnat sig
åt Koranen och Mitt minne med att höja böner till Mig, kommer Jag att ge det bästa som har givits till någon bedjande.’
Han sa: Allahs ords förträfflighet framför andra ord är som Allahs förträfflighet över sina varelser.” (Hadith Hasan
Garib)

Muhammad ad-Darimi as-Samarqandi rapporterade i sin Musnad att Abdullah sade: ”De sju långa suror i Koranen är som
Torah, de som har ett hundra verser som evangelierna, Fatiha som Az-Zabur och resten av Koranen, har större
utmärkelser.”

I en redogörelse av Tirmidhi som överfördes från al-Harith och från Ali som sade: ”Jag hörde Allahs budbärare säga:
”’Det kommer att ske oenigheter som en mörk del av kvällen.’ Jag frågade: ’Allahs budbärare, vem kommer att vara säker
från dem?’ Han sade: ’I Allahs Bok, förhärligad och upphöjd vara, finns det nyheter om dina föregångare och de som
kommer efter dig, och där finns domen att belysa bland er, den som överger av stolthet kommer Allah att straffa denne
och den som söker vägledningen utanför Honom kommer Allah att vilseleda. Det är Allahs starka band, Hans tydliga ljus
och det visa minnet. Det är den raka vägen, den som inte vrider de lustfulla begären eller fördärvar språken eller delar
upp åsikterna. Det är den som inte gör ulemorna mätta eller uttråkar de rädda. Det åldras inte på grund av de rikliga
vederläggande det innehåller, och dess underverk försvinner inte. Det är det som djinnerna inte slutar säga när de hör
det, ’vi hör verkligen en vidunderlig Koran’. Den som visste om dess vetenskap skulle göra framsteg, den som talade med
dess ord skulle säga sanning, den som uttalade en dom baserad på den skulle vara rättvis, den som satte den i praktiken
skulle belönas, och den som kallade till den skulle vägledas till rätt väg.”

Det har överförts från Abdullah ibn Masud som berättade att Profeten sade: ”Sannerligen är detta Koranen Allahs
bjudning, lär er vad ni kan från denna bjudning. Denna Koran är Allahs rep, det klara ljuset, välgörande läkning,
immunitet för dem som klamrar sig fast vid det, frälsning för den som följer den, det finns ingen vridning att rätta
till eller avvikelse att vägleda. Hans underverk försvinner inte och inte heller åldras den på grund av deras rikliga
vederläggande. Recitera det, för Allah kommer att belöna er för det! För varje bokstav som reciteras erhålls tio
välsignelser. Sluta inte med att recitera sura Bakara (Kon) för att djävulen, sannerligen, flyr från huset där man
reciterar denna sura. Och det hus som saknar mest är den som är tomt av Allahs bok!”

Abu Abid berättade att Abdullah sade: ”Sannerligen är detta Koranen Allahs bjudning och den som kommer in kommer att
vara säkert.” I tolkningen av hadithen har man sagt att det är en jämförelse där Allah, den Allsmäktige, jämför Koranen
med en bankett som Han har förberett för människorna, i det finns fördelar och förmåner och Han uppmanar dem att komma
till Honom.

Bukhari skrev att i en berättelse av Utman ibn Affan sade Profeten: ”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär
ut den.”

Muslim berättade om en överföring av Abu Musa som berättade att Profeten sade: ”Exemplet med den muslimska troende som
reciterar Koranen är som grapefrukten, vars doft är god, likaså dess smak. Och exemplet med den muslimska troende som
inte recitera Koranen är som en dadel som inte har någon doft men dess smak är söt. Istället är exempel på en hycklare
som reciterar Koranen som myrten vars doft är god men det smakar bittert. Och exempel på en hycklare som inte recitera
Koranen är som kolokvint, som inte har någon doft och dess smak är bitter.” I en annan historia talar man om den
depraverade istället för hycklaren.

I en hadith Hasim från al-Awwam ibn Hausab berättas: ”När Abu Abderrahaman as-Sulami reciterade Koranen och någon
tittade på honom, brukade han be denne att sitta framför honom och då lade han sin hand över hans huvud och sade till
honom: Frukta Allah! Jag känner inte någon bättre än dig, om du sätter i bruk det du har lärt dig.”

Ad-Darimi berättade att Wahab ad-Dimari sade: ”Om den som Allah hade gett Koranen följer den dag och natt, agerar i
enlighet med dess principer och lagar och dör i lydnad till den, kommer Allah att vid Domedagen bredvid änglarna och
sändebuden.”

Muslim rapporterade om en berättelse från Aisha som berättade att Profeten sade: ”Den som är duktig med Koranen kommer
att vara med de ärade och rättfärdiga änglarna. Den som reciterar Koranen, hackigt, tveksamt och med svårighet, kommer
att ha dubbla belöningar.” Denne kommer att få två belöningar, en för recitationen och den andra för svårigheten. Men
ställningen för den skickliga och kunniga om Koranen ligger över allt detta eftersom först, Koranen var svårt och
tveksam för honom och sedan arbetade han sig upp till att jämföras med änglarna. Och Allah vet mer.

Tirmidhi rapporterade en berättelse från Abdullah ibn Masud som berättade att Profeten sade: ”Den som reciterar en
bokstav från Allahs Bok får för det en välsignelse, och denna välsignelse motsvarar tio andra som denne. Och jag säger
inte att Alif. Lam. Mim är en enda bokstav, men Alif är en bokstav, Lam är en annan, och Mim är en annan.” (Hadith Hasan
Garib)

Muslim rapporterade en berättelse från Uqba ibn Amir som sade: ”Allahs budbärare kom till oss en dag till en plats i
moskén som kallas al-Suffa och frågade: ’Vem av er skulle vilja vakna upp vid soluppgången varje dag i Bhutan eller
Al-Aqiq och ha med sig två av honkameler av bästa rasen och utan att försummat sina skyldigheter eller brutit
familjebanden?’ Vi svarade: ’O Allahs sändebud! Vi alla skulle vilja ha det’. Och han sade, ’varför går ni inte då var
och en av er till moskén för att lära er eller recitera två verser från Allahs Bok? För Honom skulle det vara bättre än
två honkameler, tre verser bättre än tre honkameler och fyra verser bättre än fyra honkameler, och så bättre än vilket
antal som helst av kameler.”

Det har överförts från Abu Huraira som berättade att Profeten sade: ”Den som befriar en muslim från en åkomma av denna
värld kommer Allah att befria honom från en annan på Domedagen. Den som hjälper någon med en svårighet kommer Allah att
hjälpa honom i denna värld och i det Andra. Den som täcker en muslims brist kommer Allah att täcka honom i denna värld
och i den Andra. Allah kommer till hans tjänares hjälp när denne kommer till sin broders hjälp. Den som följer en väg
för att söka kunskap i den, kommer Allah att underlätta för honom vägen till Paradiset. Om en grupp samlas i ett av
Allahs hus för att recitera Koranen och studera den, kommer då lugnet att infinna sig hos dem, de kommer att täckas med
nåd, och änglarna kommer att omge dem och Allah kommer att nämna dem för de som befinner sig med Honom. Och den som
försenar sina handlingar, tvärtom, hans adliga ställning kommer inte att tjäna till något.”

Abu Dawud, Nasai, Ad-Darimi och Tirmidhi har rapporterat en berättelse från Uqba ibn Amir som hörde Allahs budbärare
säga: ”Den som reciterar Koranen högt är som den som ger välgörenhet offentligt och den som reciterar Koranen med låg
röst är som den som ger allmosor i hemlighet.” (Tirmidhi, Hadith Hasan Garib)

Tirmidhi rapporterade en berättelse från Abu Huraira som berättade att profeten sade: ”Den Koran lärde kommer att be sin
Herre på Domedagen att bli klädd med de bästa kläder och han kommer att bära ärans krona. Då kommer han att be om mer
och han kommer att bära adelns mantel. Sedan blir hans Herre nöjd med honom och han kommer att uppmanas att recitera, då
kommer han att stiga och öka för varje vers med en välsignelse.” (Hadith Sahih)

Abu Dawud berättade från Abdullah ibn Amr som berättade att Profeten sade: ”Man kommer att säga till den som reciterar
Koranen, ’Recitera som du gjorde i världen, eftersom ditt tillstånd kommer att stiga till samma nivå som den senaste
versen du ha reciterade!”

Ibn Maja rapporterade i sin Suna i en överföring från Abu Said al-Khudri som berättade att Profeten sade: ”Man kommer
att säga till den som reciterar Koranen, vid hans inträde till Paradiset ’reciterar och gå upp’. Han kommer att recitera
och gå upp ett steg av trappan för varje vers tills han reciterar allt han vet.”

Det har överförts från Abu Bakr al-Anbari och från Abu Umama al-?amasi som berättade att Profeten sade: ”Den som fick en
tredjedel av Koranen skulle ha fått en tredjedel av Uppenbarelsen, och den som fick två tredjedelar av Koranen skulle ha
fått två tredjedelar av Uppenbarelsen. Och den som reciterar Koranen helt skulle få hela Uppenbarelsen, förutom att det
inte skulle avslöjas för honom och man skulle säga till honom vid Domedagen: ’Recitera och stig!’ Han kommer att recitera
en vers och gå upp ett steg tills att han gör slut med allt han vet om Koranen. Då kommer man att säga till honom:
’Stäng dina nävar!’ Och då kommer han att bli tillfrågad: ’Vet du vad som finns i dina händer?’ Han kommer att ha evigt
liv i sin högra hand och glädje i den vänstra.”

Det har överförts från Al-Hasan som berättade att Profeten sade: ”Den som tar en tredjedel av Koranen och praktisera det
är som om han hade tagit frågorna från en tredjedel av Uppenbarelsen. Och den som tar hälften av Koranen och praktiserar
det är som om han hade tagit frågorna från hälften av Uppenbarelsen. Och den som har tagit hela Koranen är som om han
hade tagit hela Uppenbarelsen.”

Det har överförts från Ali som berättade att Profeten sade: ”De som läser Koranen, reciterar den och memorerar den
kommer Allah, den Allsmäktige, att ta emot i Paradiset och acceptera hans förbön för tio personer i sin familj som har
förtjänat Elden.” Umm ad-Darda sade: ”Jag gick till att träffa Aisha och frågade: ’Vad är fördelen för den som reciterar
Koranen gentemot den som inte reciterar den bland de som har gått in i Paradiset?’ Aisha svarade: ’Sannerligen motsvarar
antal verser i Koranen med antalet steg i trappan i Paradiset, eftersom det inte finns någon bättre bland dem som har
gått in i Paradiset än den som reciterade Koranen.’” Ibn Abbas sade: ”Den som reciterar Koranen och följer dess
principer kommer Allah att skydda från villfarelse, och vid Domedagen från det onda han har ansvar för vid räkenskapen”.

Allah, den Högste, sade i Koranen:

…skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande [i det kommande livet]. (20: 123)

Ibn Abbas sade: ”Allah, den Allsmäktige, har garanterat för den som följer Koranen att inte gå vilse i denna värld eller
vara olycklig i det Andra”. Al-Lait sade: ”Vad kan inte vara Guds nåd för den som springer för att höra Koranen?” Som
Allah säger:

Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Koranen pågår – kanske kommer [Gud] att visa er barmhärtighet. (7:204)

Och ”kanske”, när det kommer från Allah, är det fastställd.

I Abu Dawud al-Tajalisis Musnad, som var den första som skrevs i Islam, överfördes från Abdullah ibn Amr, som berättade
att Profeten sade: ”Den som läser tio verser anses inte försumlig, och den som läser hundra verser kommer att betraktas
bland de fromma, och den som läser tusen verser kommer att betraktas som en av de exemplariska.” Och haditherna som
hänvisar till detta kapitel är rikliga. Det räcker nu med det vi har nämnt här, och Allah är den som vägleder oss.

Anteckningar:

Utdrag från boken ”General Sammanställning av Koranens lagar”, känd exegetik (tafsir) av Imam Abu Abdullah Muhammad
al-Qurtubi.