Mot försummelse av klimatutmaningen – En uppmaning till ekologisk jihad

Malik Bezouh – Saphirnews

Vad är det som är fel med wahhabitisk tänkande i dess teologiska väsen och som lätt kan beskrivas som avvikande
eller till och med kättersk? Dess totala ointressen för ekologin. Engagerade i en otrolig sekterism fokuserar
anhängarna av denna ström på trivialiteter, de föraktar i högsta grad de grundläggande frågorna i relation till
bevarande av miljön.

Är det bara de som negligerar dramatiken i den globala uppvärmningen, vars effekter sannolikt kommer att bli
katastrofala för mänskligheten om ingenting görs för att drastiskt begränsa våra utsläpp av växthusgaser i
atmosfären?

I sanningens namn, nej.

För att vara övertygad om detta, allt man behöver göra är att lyssna på moskéerna under predikan, från Rabat till
Islamabad till Kairo. Man kan konstatera med besvikelse att dessa är tomma för alla miljöfrågor eftersom imamer som
bekänner en klassisk islam desperat ignorerar dem, en verklighet som vi bara kan beklaga.

En kriminell ekologisk försumlighet

Ändå är slöseri, förstörelse av naturresurser, förorening och bristande respekt för vår miljö fakta som är helt
oförenlig med muslimsk moral. Värre! De är uppenbarligen en synd av extremt allvar eftersom genom dessa beteenden
kommer vi sannolikt att döma till döden, imorgon, stora delar av mänskligheten. Och vi vet hur Koranen fördömer
fullständigt den som tar livet av en enda man…

Genom extrapolering kan man därmed dra slutsatsen att denna ekologiska försumlighet, med tragiska effekter för
kommande generationer, utgör ett brott, till och med ett brott mot mänskligheten!

Vad kan vi säga åt det faktum att vår nuvarande livsstil markerar konsumismens höjdpunkt som sätter i fara, inom en
snar framtid, hundratals miljoner män och kvinnors liv.

En okänslighet för den ekologiska frågan som måste åtgärdas

I Persiska vikens monarkier visar tydlig de enorma köpcentras luftkonditionering, ohämmade konsumtions hålor, detta
ekologiska försummande tänkesätt. Och det är inte imamernas predikan från moskéerna i Gulfstaterna och andra
platser som kommer att förändra något i den muslimska mentalitet som är alltför ofta fångade i en bokstavlig
tolkning av Islams kanoniska källor. Därför finns denna relativa okänslighet gentemot den ekologiska frågan som
inte framträder i deras ögon trots det uttryckliga budskapet i den heliga boken.

Denna motbjudande religiösa konservatism, som främjar imitation och intellektuell konformism, en dödlig konsekvens
av den teologiska stagnation vi upplever sedan 1200-talet, bär en del av ansvaret för denna relativa likgiltighet
inför (de allvarliga) utmaningar från den globala uppvärmningen som vi observerar hos många muslimska ledare.

Det är därför angeläget att anpassa och förnya läsningen av Islams grundande texter till vår verklighet som
kännetecknas av en allvarlig försämring av vår miljö. Det är också viktigt att främja en intelligent och objektiv
läsning av islamens kanoniska källor.

Den allvarliga risken med smältningen av permafrosten

Dessutom placerar den första uppenbarade versen (”Iqra”) läsningen på toppen av islamiska prioriteringar och
skyldigheter, en tydlig illustration av behovet av att höja kunskap till högsta rang. Idag vet vi att ett
fruktansvärt hot tynger mänsklighetens framtid, smältningen av permafrost, en fara som kan få miljarder människor
att försvinna.

I själva verket är detta inte så känt bland allmänheten. Permafrosten är en del av marken i arktiska regioner som
varit frysta permanent, oavsett säsongen, detta fenomen har pågått i tusentals år. Dessutom innehåller
permafrosten, vars storlek liknar Kanadas, de största koldioxidreserverna på planeten, mycket mer än alla fossila
reserver (olja, kol och gas). Det uppskattas att kolmassan fångat i denna frusna mark är 1700 miljarder ton. Som
jämförelse, sedan den industriella revolutionen, har människor släp ut nästan 500 miljarder ton koldioxid i
atmosfären. En gas som har bidragit till global uppvärmning …

Idag, på grund av den globala uppvärmningen, börjar permafrosten av värmas upp, till och med tina och därigenom
kommer koldioxiden som den innehåller att släppas ut. Och det bidrar till växthuseffekten, det vill säga global
uppvärmning, vilket i sin tur kommer att påskynda smältningen av permafrost och så vidare.

Ett annat problem är att de nuvarande globala uppvärmningsmodellerna inte tar hänsyn till utsläppen av koldioxid i
atmosfären från permafrosten, den största kolbehållaren i världen (förutom metan finns det också andra växthusgaser
i permafrosten).

För forskaren Florent Dominé, initiativtagare till en stor studie om permafrost, ”om allt koldioxid som finns i
permafrosten skulle släppas ut, skulle det få dramatiska konsekvenser för den globala uppvärmningen.”

Enligt vissa uppskattningar kommer jorden, omformad till en ”ugn” på grund av den starka temperaturhöjningen, att
kunna orka med knappast en miljard människor, och i mycket dåliga förhållande, de andra kommer att ha försvunnit
under klimatiska förhållanden svåra att föreställa sig.

Temperaturer överstigande 50 grader i Paris på sommaren, eller till och med på våren, kan komma att resultera i
otaliga bränder vars frekvens skulle öka stadigt. För att inte tala om den dramatiska försurningen av oceanerna
orsakad av havets absorption av koldioxiden i atmosfären. Denna försurning skulle leda till att en mycket stor del
av den marina faunan och därefter fisken försvinner. Observera att denna försurningsprocess redan har börjat. (1)

Skyddet av det gemensamma bästa är inneboende i muslimsk tanke

Med tanke på alla ovannämnda händelser har Islams imamer och teologer den absolut nödvändiga plikten att placera
frågan om ekologi i centrum för deras uppmärksamhet, i deras skrifter, predika och konferenser. Mänskligheten står
inför ett hot som i stor utsträckning underskattas. Vissa forskare, och jag är en av dem, pratar om en ”tids bomb”.

Att skydda mänskligt liv och det gemensamma bästa är inneboende i muslimsk tanke. Dessutom beordrar islamisk moral
människan att behandla, med försiktighet och visdom, naturen och dess skatter, Guds välsignelser. Vi befinner oss
långt ifrån det särskilt efter att wahhabismen och salafismen, som har spridit sig de senaste decennierna i hela
den muslimska världen, fungerar som kraftfulla teologiska sömnhjälpmedel som hindrar muslimer från att tänka och
begränsar dem till alienerande och anakronistiska förhållningssätt inom islam.

Men när jorden brinner, verkar det helt olämpligt att engagera sig i debatter om juridiska problem som utvecklades
av teologer från 600, 700 och 800-talet! Dessa exegeter, vars arbete bör prisas, konfronterades inte med ett
klimathot som kunde utplåna 80 % av mänskligheten. Det är ingen tvekan om att tiden är kommen för en ekologisk
jihad!

Den ekologiska jihaden måste proklameras, alla kunniga, stora namn inom Islam ska prioritera denna fråga, och alla
muslimer ska följa med.

Är det inte sagt att den gröna är islamens färg? Hoppets gröna, förstås! Det är upp till oss att göra denna färg
också till ekologisk grön!

Anteckningar:

(1) Laurence Jourdan, Ocean Acidification : Tipping Point, 2011.

Malik Bezouh är utbildad fysiker, specialist på frågor om islam i Frankrike, dess sociala engagemang i franska
samhället och de historiska processerna vid uppkomsten av islamismens framväxt. Han är författare till ”Det
Arabiska-muslimska samvetets kris”, Stiftelsen för Politisk innovation (Fondapol) och ”Frankrike-Islam:
Sammanslagningen av fördomar. Vår historia, korståg till idag” (Plon, september 2015).