Moskéns betydelse i Islam

Sami A. Elmushtawi – Nur el Islam

Och när hans Herre prövade Abraham med vissa bud som han observerade. Gud sade:

[Gud] sade: ”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.” Abraham frågade: ”Och mina efterkommande?” [Gud]
svarade: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.” OCH [MINNS att] Vi gjorde Helgedomen till en samlingsplats för
människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön. Och Vi gav
Abraham och Ismael uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den, och för dem som där skall dra sig
tillbaka i stillhet, och för dem som skall böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten [i tillbedjan].

(2:124-125)

I DE HUS som Gud har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt, prisas Han morgon och afton av
dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan avvända från åkallan av Gud och förrättandet av bönen och
plikten att hjälpa de behövande; [människor] som fruktar den Dag då [det kommer att kännas som om] hjärtana ville
sprängas och då ögonen skall stirra [med tom blick]…
(24: 36-37)

Hadith

Bukhari har överfört till oss följande hadith berättad av Abu Huraira (mGvnh):
Profeten (fvmh) sade: ”Änglarna ber för var och en
av er medan ni är kvar på den plats ni bad, utan att behöva göra om tvagningen, de säger: ’O vår Gud, förlåt mig. O vår
Gud, var nådig mot honom.’”

Historien om den första moskén i islam

Innan vi går in i en förklaring av den första moskén i islam, det skulle vara värt att tala om muslimernas första
möten.

De första människorna som accepterade Profetens inbjudan (fvmh) var Khadija (Radia Allahu Anha), Ali bin Abu Talib,
Zaid bin Harissa, Abu Bakr, Uthman, Az-Zubair bin Al-Awas, Abdel Rahman Bin Auf, Saad bin Abu Waqqas mm. Var och en
av dessa när de ville utöva islam fick gå till bergen i Mecka för att gömma sig från Quraish. När profeten såg att
muslimerna blev trettio, män och kvinnor, valde han en av deras hus, Al Arkam bin al-Arkam, som undervisning och
mötesplats. Där ökade antalet muslimer till 40. De flesta var slavar eller människor med små resurser.

Islams första moské

Vid Profetens ankomst (fvmh) till Medina, varje Ansar (Medinas invånare) ville att han skulle besöka deras hem, och
var och en av dem ville ta repet om kamelhonan i vilken han red. Men profeten sade, ”Låt henne gå, eftersom hon har
sina order.”

Han gick genom gatorna i Medina tills han kom till en mark som tillhörde två föräldralösa med namnet An-Najjar. Då
sade profeten: ”Här, om Gud vill”, och bad tala med de föräldralösa barn för att köpa på plats.

De sade: ”Vi ger bort det till dig, o Guds profet.”

Han accepterade inte gåvan och slutligen köpte han marken för tio dinarer. I det fanns en gammal kyrkogård, så
profeten beordrade flytta gravarna och skära ner träd och palmer för att påbörja byggandet av den första moskén. Den
var gjord av lertegel och profeten och hans följeslagare arbetade tillsammans. Kolumnerna gjordes av trädstammar, och
taket med palmkvistar.

Så byggdes den första moskén i islam, och fortsatte på detta sätt fram till Omars tid som renoverade några av dem,
och sedan utökades av Uthman.

Moskéns betydelse i islam

Det första profeten (fvmh) gjorde i Medina var att bygga en moské, som grund för uppbyggandet av det muslimska
samhället, eftersom detta samhälle stärks av moskéns anda, eftersom den är samhällets mötesplats flera gånger varje
dag, en plats där vi alla lämnar utanför fåfängan, rikedomar och skillnader, eftersom människor är lika inför Gud, en
plats där alla samtidigt prisar Gud och lämnar efter det vardagliga.

Moskén är templet där dyrkan sker. Det är också platsen för sociala sammankomster, där man samtalar om administrativa,
politiska, militära, ekonomiska, och andra ämne.

Det är domstolen dit man går för att lösa sina problem. Det är också ett hem för en främmande som har inte har
någonstans att ta vägen. Det är eremitens cell, det största biblioteket med alla typer av läroböcker om islam.

Av alla dessa skäl var det första som Profeten (fvmh) gjorde efter hans migration.

Bland de islamiska beteende finns förekomsten av jämlikhet och rättvisa mellan alla muslimer i alla aspekter av
livet.

Det bästa uttryck av detta är när muslimer står i en rad, skuldra vid skuldra, för att prisa Gud med sina hjärtan
upptagna enbart av Gud. Och detta kan endast ske inne i moskén. Av alla dessa skäl är det viktigt att bygga moskéer,
både för att förstärka samhället när det gäller uppfyllandet av religionen.

(9:18)

Kallelse till bön

Gud, den Allsmäktige, beordrade Adhan för att kalla till bönen i varje av de fem obligatoriska bönerna. Adhan är ett
tecken på Guds enhet.

Muezzin (den som gör Adhan) bör vara försiktig, man och ren. Enligt sunna bör Adhan göras från en hög plats och
muezzin måste ha en stark röst.

Profeten (fvmh) föreslog muslimer att tävla om Adhan för den speciella belöning Gud ger till en muezzin. I en hadith
återberättad av Abu Huraira (mGvnh) står det: ”Om man viste de som finns i Adhan och i den främre raden, och det inte
fanns någon fördel mellan varandra för att göra Adhan, då ska man lotta…”

Det skulle räcka för en muezzin med fördelen att den kommer att äras för högra hals vid domedagen. I en hadith
berättad av Mu’awiyah (mGvnh) står det: ”Jag hörde Profeten (fvmh) säga: ’Muezzin är den med den högsta halsen vid
Domedagen.’” (Muslim)

Det är mycket viktigt att tala högt när man gör Adhan, både i städer och på mindre orter, eftersom allt som hör det
(djinner, träd, stenar, mm…) kommer att vara muezzins vittne vid Domedagen. När djävulen hör Adhan, flyr han.

I en hadith berättad av Abdullah bin Al-Aas (mGvnh) säger han att Profeten (fvmh) sade: ”Om ni hör Adhan, upprepa vad
ni hör, de ber för mig, och den som ber för mig en gång kommer Gud att be för honom tio gånger. Så ber Gud att jag
blir Wassila (mellanhanden vid Domedagen) eftersom en speciell plats i paradiset bör vara till en Guds tjänare, och
jag hoppas att vara den, den ber wassila för mig, förtjänar min Shafa’a (medling).” (Muslim)

Beteende in i moskén

Moskén har sin helighet och förtjänar vår respekt. Dessa ord kan vi ta i symbolisk och materiel mening. En muslim får
inte störa andra muslimer under några omständigheter. Moskén är vår trädgård där tillbedjan sker och där en muslim
möter Gud. Därför förbjöd Profeten (fvmh) att äta till exempel vitlök eller lök innan man går till moskén. I en
hadith berättad av Jaber (mGvnh) sade Profeten (fvmh): ”Den som åt vitlök eller lök, ska isolera sig från oss och
inte närma sig vår moské för änglarna blir besvärad av det som besvärar Adams barn.”

Muslimska bröder, moskéerna är Guds hus, som byggdes för bön, för att läsa Koranen och islamisk pedagogik, och
förtjänar vår respekt och vårt skydd, eftersom var och en av oss inte accepterar att se sitt hus smutsig eller
skadad.

Viktigast av allt är, hur jag som muslim, kan bete mig i moskén? Vilka regler bör man följa? En muslim bör gå in i
moskén med höger fot och säga: ”I Guds namn. Frid vare med Hans Profet. Åh Gud, förlåt mig mina synder och öppna Din
nåds dörrar.” Och man måste göra två prostrationer som hälsning till moskén innan man sätter dig. Sedan bör man utför
den obligatoriska bönen om det är dags för det eller vänta tills det är dags. När man sitter i moskén, ska man inte
sträcka benen mot Qiblan, enligt Sunna finns Gud mellan dig och Qiblan. Man ska inte prata om vardagliga saker, eller
göra affärer, inte heller göra ljud med fingrarna eller tala högt. Man ska akta sig för gaser så att man inte avbryter
tvagningen (wudu).

Eftersom moskén är alltid full av änglar, när tiden för bönen kommer och ingen annan finns på plats, måste man kalla
till bön (Adhan) och sedan al-ikaama (ta upp bönen), och sedan utföra bönen, man blir då alla änglars imam.

Lämna moskén ska man göra med vänster fot och samtidigt säga: ”I Guds namn. Frid vare med Hans Profet. Åh Gud, förlåt
mig mina synder och öppna dina välsignelsers dörrar.”

Det är värt att upprepa att man ska komma in i moskén helt renade, och att både män och kvinnor ska vara proper klädda
enligt de islamiska principerna.

Fredagen i moskén

TROENDE! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn
åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste! Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till
sitt för att söka det som Gud i Sin godhet [beviljar honom]. Och ha alltid Gud i tankarna, för att det skall gå er
väl i händer.

Gud har beordrat oss att göra fredagsbönen tillsammans, eftersom det är en samlingspunkt varje vecka för alla
muslimer som samlas med öppna hjärtan i Guds hus. Vi svarar Hans kallelse genom att vara uppmärksamma med khotban
(fredags predikan) och lära oss Hans religion och känna till de beslut som fattats av muslimer till gagn för hela
samhället.

Det är en mycket viktig dag för muslimer, enligt Profeten (fvmh) är den bästa dagen, solen kom fram, den dagen skapade
Gud Adam och fick honom att gå in i Paradiset och lämna det.

Under denna dag finns det en tid då Gud svarar alla muslimer som ber. Enligt Profeten (fvmh) i en hadith återberättad
av Abu Daud, ”det bästa av alla dagar är fredagen, be mycket denna dag eftersom Gud visar mig era böner.” För detta
bör man inte missa gå till moskén två fredagar i rad.

Fredagsbönen är mycket viktigt för alla muslimer. Enligt en hadith berättad av Abu Huraira (mGvnh), Profeten (fvmh)
berättade att den som utförde tvagningen korrekt i sitt hem och gick till moskén och lyssnade uppmärksamt till
predikan, förlåter Gud sina synder mellan två fredagar och tre dagar till (utom grova synder).

Det är oerhört viktigt att gå till moskén tidigt varje fredag, för Gud ger många belöningar till de troende den dagen.
Profeten (fvmh) förklarade detta genom en hadith som berättades av Abu Huraira (mGvnh): ”Den som går först till
moskén, är som den som offrade en kamel. Och den som kommer efter är som den som offrade en ko, och den tredje som
den som offrade ett tjockt lamm. och den fjärde, en höna. och den femte, ett ägg.”

Under fredagsbönen, att lyssna uppmärksamt på predikan jämställds med två postrationer. Därför från det att imamen går
upp till minbar, bör man inte prata. Om man anländer sent, bör man som muslim krypa in i tysthet och sätta sig på den
närmaste platsen för att inte distrahera andra. Under inga omständigheter bör man göra de två sujood (prostrationer)
som hälsningen till moskén under predikan, eftersom det är Sunna, medan att lyssna uppmärksamt på predikan är
obligatorisk.

Fredag är en religiös plikt, man måste gå till moskén inte bara med tvagning, men med en fullständig rening, d.v.s.
att man har duschat.

Det är viktigt att betona att man inte ska tala under predikan, för Gud accepterar inte bönen av en om talar under
predikan. Inte heller bör man tala innan predikan, enligt Profeten (fvmh), ”prat i moskén äter belöningarna som eld
förbrukar trä.”